Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Загальні вимоги до змісту документів заявки

Розглянемо загальні вимоги до змісту документів заявки.

По-перше, заявку складають українською мовою. Документи заявки, які потребують подальшого перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, їх переклад — також у одному примірнику.

Якщо опис промислового зразка викладено іншою мовою, то для збереження дати подання його переклад повинен надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання заявки.

По-друге, заявка не повинна містити матеріалів, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі, зневажливих висловлювань стосовно промислових зразків та результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання документів такими, що відповідають вимогам цих Правил.

В описі промислового зразка і пояснювальних матеріалах до опису використовують, як правило, стандартизовані терміни і скорочення, а за їх відсутності — загальновживані в науковій і технічній літературі.

При використанні термінів і скорочень, що не є загальновживаними, необхідно пояснити їх значення при першому вживанні в тексті.

В описі промислового зразка необхідно зберігати єдність термінології, тобто одні й ті самі ознаки повинні називатися однаково. 

Список використаної літератури

  1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22січня 2001 р. № 22 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Інтелектуальна власність. –2001. – № 3. – С. 38-64.
  2. Договор о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 28 сентября 1979 г., 3 февраля 1984 г.,3 октября 2001 г., и Инструкция к РСТ (текст, вступивший в силу 1 января 2003 г.). – Женева: ВОИС,2003 (на англ. яз.)
  3. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 7. – Ст. 32.
  4. Орешников В. А., Смирнов Ю. Г. Особенности патентной защиты объектов генной инженерии // Интеллектуальная собственность. – 1999. – № 6. –С. 27-29.
  5. Рекомендації щодо застосування винятків та обмежень у сфері авторського права і суміжних прав // Електронний ресурс — https://www.me.gov.ua