Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Порівняльний аналіз спільних ідей і розбіжностей поглядів Т.Парноса і Ф.Мертона як представників структурного функціоналізму

1. Порівняльний аналіз спільних ідей і розбіжностей поглядів Т.Парноса і Ф.Мертона як представників структурного функціоналізму

Вперше ідеї про функціональний принцип в осмисленні суспільства постали у працях О. Конта і Г. Спенсера. Цікаву систему функціонального тлумачення суспільства виробили американські соціологи Т. Парсонс і Р. Мертон. Головне завдання соціології, на їхню думку, полягає у вивченні механізмів і структур, які забезпечують сталість соціальної системи.

Функціоналізм часто поєднували із структурним аналізом. Тому в соціологічній літературі вони постають як єдина структурно-функціональна теорія і як окремі функціоналістичні та структуралістичні.

Основні принципи структурного функціоналізму розробили провідні соціологи США Толкот Парсонс і Роберт Мертон, які в різні роки посідали пост президента Американської соціологічної асоціації. Саме цих американських соціологів і вважають засновниками сучасного структурного використовування ідеї Г.Спенсера, Е.Дюркгейма, М.Вебера та ін.

Для Парсонса система є сталим комплексом соціальних дій, які повторюються і взаємопов’язуються. Тоді соціальна система для нього виступає усталеним комплексом мотивованої людської поведінки. Соціальну структуру утворює система соціальних відносин людей, що діють виконуючи певні соціальні ролі стосовно один одного. Отже роль – це одиниця соціальних відносин. У ролі, яку виконує індивід, поєднуються мотиви його дій з очікуванням щодо дій інших індивідів.

Парсонс намагається не лише розробити правила структурно-функціонального аналізу будь-якої соціальної системи, але й визначити сукупність необхідних умов для всіх соціальних систем. Персон вважав, що основою до всієї соціологічної концепції є категорія рівноваги, бо як казав Персон “суспільство, за учнем, може існувати і самозберігатися лише в рівновазі”. Порушення рівноваги означає дестабілізацію або загибель соціальної системи. Завдяки цьому і випливає основне завдання соціології дати рекомендації п стабілізації суспільства тобто по підтриманню рівноваги в соціальній системі.

Жодна соціальна система, тобто суспільство, виробнича одиниця, окремий індивід – не можуть вижити, якщо не розв’язані основні проблеми, які звучать так:

а) пристосування до оточуючого середовища (адаптація);

б) формування цілей і мобілізації ресурсів для їх досягнення (ціле покладання);

в) підтримування внутрішньої єдності і упорядкованості, припинення можливих відхилень (інтеграція);

г) забезпечення внутрішньої стабільності, рівноваги, самототожності системи (латентність).

На рівні суспільства адаптацію здійснює економіка; функцію ціле покладання – політика; функцію інтеграції – право і культура, латентну функцію – інститути соціології: сім’я, школа, церква.

Одним з важливих положень концепції Парсонса є розмежування таких відносин автономних підсистем дії, як особа і культура. Це дозволяє йому уникнути уявлень про цілком незалежну особу, з одного боку, і уявлень про індивідів жорстоко запрограмованих пануючою культурою і залежних від її цінностей, з другого. Він розглядає це співвідношення як систему вмотивованої поведінки особи, що взаємодіє з культурними стандартами і цінностями, виступаючи в якості оточуючого зовнішнього середовища.

В цілому формалізована модель системи дії включає культурну, соціальну, особистісну і органічну підсистему, які знаходять між собою у відносинах взаємного обміну. Кожна з цих підсистем спеціалізується на виконанні певних функцій. Особа – функції ціле досягнення, соціальна підсистема – функції інтеграції індивідів, культурна підсистема – функції поширення взірців дій, цінностей, вірувань, знань; організм – функції адаптації до середовища. На найбільш загальному рівні соціальний порядок виступає продуктом двох процесів: тенденції системи до самозбереження і самодостатності та тенденції до охорони своїх кордонів і стабільності щодо навколишнього середовища.

Р.Мертон також створює цілісну теорію суспільства і парадигму функціонального аналізу. Але якщо Парсонс основну увагу приділяє механізмам підтримки соціального порядку то Мер тон зосереджує зусилля на дослідженні дисфункцій, поведінки, що відхиляється від суспільних норм, стану анамії, соціальних конфліктів. Мер тон вдається, на відміну від Парсонса, до більш тонкого пояснення суспільних та соціально-психологічних явищ. Основні вихідні положення функціональної теорії стверджують, що:

 • соціальні види діяльності є функціональними для всієї соціальної системи (функціональна єдність);
 • елементи соціальної системи виконують соціальні функції (функціональна універсальність);
 • тому ці елементи є необхідні для системи (функціональна примусовість);
 • функції поділяються на явні і латентні (приховані).

Мертон погоджується з положеннями Парсонса, але й вносить доповнення. Повна функціональна єдність суспільства зазвичай суперечить фактам, соціолог повинен дослідити ступінь реальної інтегрованості суспільства.

Соціальні явища можуть мати різні наслідки – сприяти інтеграції суспільства чи порушувати її, це виявить конкретний аналіз. Потреба певних функцій ставить проблему необхідності соціальних інститутів, які повинні забезпечувати розподіл цих функцій і не допускати їх змішування чи невиправну концентрацію. Соціолог також має чітко розрізняти мотиви й функції, шукати і досліджувати не лише явні, але й приховані, неусвідомлені функції та їх соціології є пояснення соціальної організації і поведінки людей з незацікавленої точки зору спостерігача шляхом копіткого й ретельного аналізу.

Інтеграція суспільства для Мертона, навіднику від Парсона є явищем проблематичним, таким, що рідко зустрічається. Різні ступені інтеграції встановлюють межі спектру: від повної згоди до повної розбіжності. Предметом уваги Мертона. Є саме ситуації. Близькі до розбіжностей, які порушують єдність суспільства.

2. Типологія суспільств. Світове (глобальне суспільство). Характерні особливості його розвитку

Типології суспільств, як і типології будь-яких соціальних явищ (наприклад, держав, партій, конфліктів), можна розглядати як метод наукового пізнання, що полягає в диференціації різних суспільств за певною ознакою з наступним їхнім групуванням за схожими рисами. Удаючись до типологічного опису суспільств, дослідники мають можливість зіставляти різні суспільства, порівнюючи їх, систематизувати знання про них, досягаючи істини у процесі пізнання суспільної організації людського життя.

Суспільство постійно змінюється і розвивається. У межах тієї самої країни в різні історичні періоди утворюються різні типи суспільств. Існує кілька типологій за відповідною визначальною ознакою. Так, за ознакою «писемність» суспільства поділяються на дописемні та писемні. Хоча писемності вже близько 10 тис. років, а й дотепер на землі трапляються племена, що її не мають.

За кількістю рівнів управління й мірою диференціації суспільства поділяються на:

 • прості, де немає керівників і підлеглих, бідних і багатих (такі первісні племена трапляються подекуди й нині);
 • складні, де існують кілька рівнів управління і соціальних прошарків.

Поштовхом до появи складних суспільств було зародження такого соціального інституту, як держава.

За способом здобування засобів до існування розрізняють:

 • суспільство первинних мисливців і збирачів, що проіснувало кількасот тисяч років;
 • аграрне (традиційне) суспільство, з яким зв’язують зародження держави, класів, появу міст, писемності тощо;
 • індустріальні та постіндустріальні суспільства.

Серед класичних типологій суспільств, яких нараховується не один десяток, виокремимо найбільш уживані та поширені.

Марксистська типологія суспільств відома із середини XIX ст. Згідно з нею,існують п’ять типів суспільств, сутнісні риси яких зумовлені способом виробництва: первісні, рабовласницькі, феодальні, капіталістичні та комуністичні.

Технократична типологія суспільств набула особливої популярності в другій половині XX ст. Згідно з нею виділяють три типи суспільств:

1) доіндустріальні, або традиційні, що ґрунтуються на сільськогосподарській цивілізації, а їхня технологічна основа -ручна праця;

2) індустріальні, які ґрунтуються на індустріальній цивілізації, а технологічна їх основа — машинна праця;

3) постіндустріальні, котрі базуються на інформаційно-комп’ютерній цивілізації, а технологічну основу їх становлять знання й інформація.

Термін «постіндустріальне суспільство» ввів у науковий обіг американський соціолог Д. Рісмен у 60-х pp. XX ст., значного поширення набув він із виходом однойменної книги Д. Белла в 1973 р. Постіндустріальне суспільство він розглядає як таке, в економіці котрого пріоритетними стають не галузі виробництва товарів, а виробництво послуг, проведення наукових досліджень, розвиток освіти, підвищення якості життя. На думку Д. Белла, провідним класом у такому суспільстві стає новий клас технічних фахівців, технократів, експертів, консультантів.

Прибічниками теорії постіндустріалізму стають багато західних учених, які використовують різну термінологію, зберігаючи єдність у трактуванні сутнісних рис постіндустріального суспільства. Так, Р. Дарендорф уживає термін «посткапіталістичне суспільство», А. Етціоні — «постсучасне», Е. Тоффлер, Р. Арон — «інформаційне», 3. Бжезинський — «технотронне».

Досить часто вживаною є історична типологія суспільств. У загальних рисах її окреслив Е. Гіденс. Згідно з нею, виокремлюють два типи суспільств: ранні (суспільства мисливців, збирачів, скотарські, аграрні, традиційні) та сучасні типи. Останні, в свою чергу, поділяються на:

 • суспільства першого світу (від XVIII ст. дотепер) — США, Західна Європа, Японія, Австралія, Нова Зеландія;
 • суспільства другого світу (від початку XX ст. до початку 90-х pp. XX ст.) — СРСР, держави Східної Європи, що згодом, унаслідок політичних і економічних реформ, переходять до суспільств першого світу;
 • суспільства третього світу (від XVIII ст., коли вони були колоніями, дотепер) — Індія, африканські та південноамериканські країни;
 • «нові» індустріальні країни — Бразилія, Мексика, Гонконг, Південна Корея, Сінгапур, Малайзія, Тайвань.

Досить поширеною є типологія суспільств світу за політичними режимами, згідно з якою виділяються демократичні, авторитарні й тоталітарні суспільства. Близькою до цієї є типологія, запропонована К. Поппером у книзі «Відкрите суспільство та його вороги». Він розподіляє всі суспільства на відкриті (демократичного типу з пріоритетом прав людини) та закриті (тоталітарного й авторитарного типів з утиском прав і свобод людини).

Наприкінці XX ст. набула популярності макросоціологічна концепція «золотого мільярду», згідно з якою існують високорозвинуті суспільства за рахунок матеріального виробництва, що насамперед здатні забезпечити своїм членам (а це приблизно мільярд населення Землі) гідне життя, та решта суспільств, які становлять джерело дешевої сировини та дешевої робочої сили для високорозвинутих суспільств.

Кожна з наведених типологій суспільств має право на існування, базується на власних теоретико-методологічних засадах, має відповідний поняттєвий апарат, за допомогою якого можуть бути розкриті сутнісні характеристики суспільств.

3. Скласти кросворд з даних питань (10  відповідей)

Питання по горизонталі:

 1. Виділення певних типів суспільств за певними подібними ознаками або критеріями. 8. Автор книги – «Відкрите суспільство та його вороги». 9. Автор терміну «пост сучасне суспільство».

 

Питання по вертикалі:

 1. Визначення типу сучасного суспільства за Бжезінським. 2. Один представників структурного функціоналізму. 3. Американський соціолог, розробник теорії структурного функціоналізму. 4. Сукупність усіх видів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, в якій знаходить вияв їх взаємозалежність один від одного. 5. Американський дослідник, згідно теорії якого, суспільство у своєму розвитку проходить п’ять стадій. 6. Американський соціолог, який ввів у науковий обіг термін «постіндустріальне суспільство» у 60-х pp. XX ст. 7. Вдосконалення суспільства, яке робить його таким, що відповідає сучасним вимогам, це відмова від старих форм і пошук нових. Іншими словами, це означає спрямування суспільства на шлях прогресивного розвитку.

 

                        7м          
                        о          
                        д          
                8п о п п е р        
                        р          
                        н          
                4с       і          
              3М у       з          
              е с       а          
              р п       ц          
              т і 5р   6р і          
        1Т и 2п о л о г і я          
        е   а н ь с   с            
        х   р   с т   м            
        н   с   т о   9е т ц і о н і
        о   о   в у   н            
        т   н   о                  
        р   с                      
        о                          
        н                          
        н                          
        е                          

 

Список використаної літератури

 1. Герасимчук А. Соціологія: Навчальний посібник/ Андрій Гера-симчук, Юрій Палеха, Оксана Шиян,; Ред. В. Я. Пипченко, Н. М. Труш. -3-є вид., вип. й доп.. -К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. -245 с.
 2. Дворецька Г. Соціологія: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — 2-ге вид., перероб.і доп. — К. : КНЕУ, 2002. — 472с.
 3. Додонов Р. Соціологія: Навч. посібник для курсантів і студ. вищих навч. закл. МВС України / Донецький юридичний ін-т МВС при Донецькому національному ун-ті. — Донецьк, 2005. — 224с.
 4. Жоль К. Соціологія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Либідь, 2005. — 440с.
 5. Лукашевич М. Соціологія : Базовий курс: Навчальний посібник/ Микола Лукашевич, Микола Туленков,; . -К.: Каравела, 2005. -310 с.
 6. Макеєв С. Соціологія: Навч. посібник / Сергій Олексійович Макеєв (ред.). — 2.вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2003. — 454с.
 7. Попова І. Соціологія: Пропедевтичний курс : Підручник для студ. вузів/ Ірина Попова,; Пер. з рос. В.П.Недашківський. -2-е вид.. -К.: Тандем, 1998. -270 с.
 8. Сасіна Л. Соціологія : Навчальний посібник/ Людмила Сасіна, Наталя Мажник; М-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. -Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. -206 с.
 9. Соціологія : Підручник/ Ред. Віктор Георгійович Городяненко,. -2-ге вид., перероб. і доп.. -К.: Академія, 2002. -559 с.
 10. Соціологія : Терміни. Поняття. Персоналії. Навч. словник-довідник для студентів/ Укл.: В.М.Піча, В.М.Піча, Н.М.Хома; Соціологічна асоціація України . -К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. -474 с.