Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Соціологія сім’ї: вступ до дисципліни

Вступ

Сім’я є одним із найважливіших соціальних інститутів, вона грає велику роль в суспільному розвитку. Від розв’язання проблем, що пов’язані з її життєдіяльністю, залежить стабільність суспільства. Тому навчальна дисципліна «Соціологія сім’ї і шлюбу» посідає важливе місце в підготовці студентів-соціологів.

Соціологія сім’ї і шлюбу як спеціальна соціологічна теорія вивчає закономірності виникнення, розвитку і функціонування шлюбно-сімейних відносин, сім’ї як соціального феномена, що поєднує в собі риси соціального інституту і малої соціальної групи.

Неохідно взяти до уваги, що об’єктом вивчення соціології сім’ї є сім’я як унікальна соціокультурна система, що має подвійну природу. У зв’язку з цим сім’я розглядається у двох аспектах, кожен з яких має свою специфіку. Парадигма соціального інституту орієнтована в основному на зовнішні зв’язки сім’ї, одночасно її внутрішні зв’язки досліджуються через призму понять, які характеризують малу соціальну групу.

Предметна ж сфера соціології сім’ї багатогранна: це закономірності формування, розвитку і функціонування сім’ї як соціального інституту, успішність виконання сімейних функцій, а також аналіз сім’ї як первинної групи взаємодіючих особистостей.

Взаємини між подружжям регулюються сукупністю норм та санкцій інституту шлюбу. Одні норми мають юридичний характер і регламентуються законодавством: питання майна, матеріальних зобов’язань, розлучення тощо. Інші норми регулюються мораллю, звичаями і традиціями: норми знайомства, шлюбного вибору, розподілу обов’язків, відповідальність за виховання дітей і т. д. Певна регуляція здійснюється й у процесі розлучень, у відносинах з батьками, родичами.

1. Означте основні проблеми, що є предметом досліджень в соціології сім’ї

Предметом соціології сім´ї є закономірності та специфічні соціальні відносини, що виникають між сім´єю і суспільством, а також усередині сім´ї в процесі її становлення, функціонування і розвитку.

Предмет соціології сім’ї полягає у вивченні ефективності функціонування сім’ї як соціального інституту, що реалізує необхідні для суспільства функції щодо відтворення та соціалізації нових поколінь завдяки індивідуальній мотивації до сімейного способу життя, вступу в шлюб і обзаведення дітьми. Специфіка соціологічного підходу до дослідження сім’ї полягає в його увазі до фундаментальної посередницької ролі сім’ї між інтересами особи і суспільства.

Суспільство існує тільки тому, що індивіди через посередництво сім’ї мотивуються до задоволення потреб суспільства. У разі недостатності впливу зовнішнього або внутрішнього соціального контролю сім’я підтримує стійку мотивацію до реалізації інтересів суспільства. У той же час сім’я в змозі здійснювати посередницьку роль лише за умови підтримки з боку суспільства.

Предметом вивчення соціології сім’ї є досить широке і різноманітне коло питань: загальні основи та принципи шлюбу і сім’ї; взаємозв’язок сім’ї і суспільства; типи соціальних відносин, характерні для сім’ї; фактори, що визначають чисельність і структуру сімейної спільності; суспільні функції сім’ї, її структура та особливості як соціального інституту і як малої соціальної групи; мотивація шлюбів і розлучень, а також соціальні та психологічні фактори, які сприяють плануванню сімейного життя, виникненню та подоланню внутрішньосімейних конфліктів; історичні типи та форми шлюбно-сімейних відносин, тенденції та перспективи їх розвитку; умови життя сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї та ін.

2. Розкрийте особливості макросоціологічного та мікро соціологічного підходів до вивчення сім’ї

У сучасних західних макросоціологічних дослідженнях сім’ї переважають два напрями:

  • дискусії про зв’язок між типами сімейної структури і процесом індустріалізації;
  • критика сучасної сімейного життя, згідно з якою положення жінки в домогосподарстві пов’язано з її несприятливим становищем у суспільстві в цілому, а інститут сім’ї маскує систему експлуатації їхніх жінок чоловіками і дітей їх батьками; при цьому «прогрес» у розвитку інституту сім’ї та суспільства в цілому визначається ступенем незалежності, «звільненості» жінки, в тому числі і від сім’ї.

Якщо структурний функціоналізм і теорія конфлікту досліджують сім’ю перш за все на рівні соціального інституту, то як мала соціальна група сім’я вивчається в основному в рамках символічного інтеракціонізму, теорії обміну і етнометодологіі або феноменологічної соціології. Крім того, основою для практичної роботи по зміні сімейних відносин виступають психоаналіз і соціометрія. Хоча багато в чому таке розмежування підходів до дослідження сім’ї (як соціального інституту і як малої соціальної групи) дуже умовно, на що, зокрема, вказує Т. Парсонс, а серед вітчизняних дослідників сім’ї найбільш настійно підкреслює А.І. Антонов, воно зберігається в сучасній соціології.

У сучасній західній соціології сім’ї переважають дослідження на мікрорівні, тобто міжособистісних стосунків у сім’ї як малої соціальної групи. Теоретичною основою мікросоціологічних досліджень сім’ї виступають символічний інтеракціонізм, теорія обміну, етнометодологія, психоаналіз і соціометрія. У сучасній західній макросоціологіі сім’ї панує теорія конфлікту, виступаючи основою для критики сучасної сімейного життя, зокрема відносин між статями (Х. Хартман, США).

3. Охарактеризуйте основні категорії, які використовуються в соціології сім’ї

Перш ніж розглянути найважливіші категорії сім´ї, слід уточнити, що являють собою два головних феномени, які нею вивчаються: шлюб і сім´я. Шлюб і сім´я — історично змінні явища. їх суспільний, соціальний зміст визначає те, що властиве їм як різновиду суспільних інститутів та відносин, які перебувають у складній взаємодії суспільних умов із природно-біологічною, інстинктивною природою статевих потреб людини. Шлюб — це історично змінна соціальна форма стосунків між чоловіком і жінкою, через які суспільство впорядковує і санкціонує їхнє статеве життя, визначає подружні та батьківські права й обов´язки. Сім ´я, у свою чергу, є складнішою системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як правило, об´єднує не лише подружжя, а й їхніх дітей, а також інших родичів та близьких.

Окрім того, сім´я виступає як соціально-економічний осередок суспільства і являє собою, таким чином, дуже близьку до «оригіналу» модель усього суспільства, в якому вона функціонує. Сім я — це соціальний інститут з огляду на суспільне санкціонування шлюбно-сімейних відносин. Водночас це й мала соціальна група, що має історично визначену організацію і члени якої зв´язані між собою родинними стосунками, спільним побутом і взаємною моральною відповідальністю, соціальна потреба в якій виявляється у фізичному й духовному відтворенні населення.

Соціологія сім´ї, досліджуючи шлюбно-сімейні стосунки, використовує такі поняття й категорії, що відображають основні аспекти функціонування сімейної групи, — умови та спосіб життя сім´ї, її структуру, функції, спосіб мислення (сімейна ідеологія), успішність функціонування, етапи життєвого циклу тощо. Умови життя сім’ї — це категорія, що являє собою сукупність об´єктивних та суб´єктивних чинників макро- й мікросередовища проживання сім´ї.

Висновки

Сім’я являє собою об´єднання людей, пов´язаних спільністю побуту та взаємною відповідальністю, що ґрунтується на шлюбі та кровній спорідненості. Вона відіграє особливу й важливу роль в усій історії розвитку та функціонування людського суспільства. Сім ´я є необхідним компонентом соціальної структури будь-якого суспільства, а також головним осередком організації побуту, найважливішою його виробничою та споживчою одиницею. Через сім´ю змінюються покоління людей, у ній народжується людина, відбуваються її соціалізація та виховання, через неї продовжується рід і, значною мірою, реалізується обов´язок турбуватися про старих і непрацездатних членів суспільства. Основу сім´ї становить шлюбний союз між чоловіком та жінкою у формах, санкціонованих суспільством. Усю сукупність найважливіших проблем, пов´язаних із сім´єю, вивчає така спеціальна соціологічна теорія, як соціологія сім´ї.

Соціологія сім’ї — спеціальна соціологічна теорія, що вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку сімейно-шлюбних стосунків як соціального феномена у конкретних культурних і соціально-економічних умовах, що поєднують у собі риси соціального інституту і малої соціальної групи.

Об´єктом соціології сім´ї виступає сім´я у двох іпостасях: як мала соціальна група, тобто певна форма взаємодії людей, з одного боку, і як соціальний інститут, що регулює відтворення людини, — з іншого боку.

Список використаної літератури

  1. Социология семьи: Учебник / Под ред. Проф. А.И.Антонова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С.17-67.

2.Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология исследования структур и процессов): Учеб. пособ. – М.: Изд. дом Nota Bene, 1998. – С. 7-56.

  1. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во Международного университета бизнеса и управления, 1996.
  2. Вакуленко С.М. Соціологія сім’ї: навчально-методичний посібник для викладачів та студентів. – Харків: Харківський національний університет ім.. В.Н.Каразіна, 2003. – С.13-24.