Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Творчий потенціал і психічне здоров’я

Звертаючись до філософського розуміння поняття «потенціал», слід сказати, що його, в основному, пов’язують з усвідомленням діяльнісного витоку буття індивіда, під яким розуміється сила, здібність, потенційні можливості, душевна енергія. Реальність, яка відображається в терміні «потенціал», перебуває на стику природного (об’єктивного) та соціального (суб’єктивного), внутрішнього та зовнішнього, статичного та динамічного. Потенціал фіксує суперечність, джерело саморозвитку певного явища, що реалізує себе зовні, тобто через процес актуалізації.

Окрім визначень поняття творчий потенціал, доцільним буде розглянути його сторони: об’єктивну та суб’єктивну.

Об’єктивно творчий потенціал особистості оцінюється шляхом визначення соціальної значущості створюваних нововведень, їх корисності в збереженні енергії людини і людства.

Суб’єктивно творчий потенціал особистості можна визначити через його творчі здібності. Творчими здібностями можна назвати сукупність його внутрішніх ресурсів і специфічних властивостей, які дозволяють йому бути суб’єктом творчості за наявності деяких мінімальних умов творчої праці. До цих умов відносяться такі:

1)       тісний взаємозв’язок особи з своїм соціальним середовищем, яке дозволяє фахівцеві усвідомлювати назрілі в суспільстві проблеми і формувати на цій основі внутрішні мотиви, цілі і потреби своєї діяльності;

2)       доступ до суспільних сховищ інформації;

3)       сприятливий мікроклімат в трудовому колективі, що забезпечує для творчого працівника певний рівень співпраці, взаємодопомоги, доброзичливості, моральної підтримки і заохочення, а також можливості для експериментування в ході рішення поставлених завдань.

Потенціал — це властивість будь-якого організму, до того ж не тільки живого. Йдеться про виробничий, економічний, науково-технічний потенціал, про потенційні можливості окремої особи, суспільства, держави у певній сфері їхньої життєдіяльності. А от творчий потенціал — це величина, що характеризує потенційну енергію суб’єкта творчості, його силу, міць. Таким суб’єктом творчості виступає людина, колектив, народ, суспільство і т. ін.

У найпростішому варіанті слід говорити про творчий потенціал як про ресурс творчих можливостей людини, здатність конкретної людини до здійснення творчих дій, творчої діяльності в цілому.

1)       Кожна психічно здорова людина здатна до здійснення творчої діяльності, створення творчого продукту. Психічне здоров’я та благополуччя особистості сприяє, по-перше, активізації індивідуальних творчих ресурсів; по-друге, ефективній реалізації творчих здібностей в процесі життєдіяльності; по-третє, повноцінному (гармонійному) всебічному розвитку та вдосконаленню особистості, успішному функціонуванню в суспільстві (соціальна адаптація особистості).

2)       Творчий потенціал — не просто сукупність індивідуальних творчих якостей особистості, а цілісна динамічна система; інтегральна характеристика психічних можливостей людини, особливостей її самореалізації.

3)       Формування та розкриття творчого потенціалу повинно відбуватись на основі синтезу індивідуального, особистісного та соціального факторів розвитку людини. Зазначимо, у випадку коли у людини слабко виражений (або відсутній) потяг до творчого зростання, розвитку власного потенціалу, занурення в буденні проблеми виступає бар’єром на шляху до розкриття та реалізації особистісних прагнень, здібностей та бажань, спостерігається високий ризик психічного нездоров’я.