Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Відмінності між соціально-психологічною та психологічною адаптацією особистості

Соціальна адаптація — це інтеграційний показник стану людини, що відображає його можливості виконувати певні біосоціальні функції, а саме:

  • адекватне сприйняття навколишньої дійсності і власного організму;
  • адекватна система стосунків і спілкування з оточенням; здатність до праці, навчання, до організації дозвілля і відпочинку;
  • здатність до самообслуговування і взаємнообслуговування в сім’ї і колективі;
  • мінливість (адаптивність) поведінки відповідно до очікувань інших.

Соціальна адаптація — одночасно і процес, і стан. Як процес вона здійснюється для того, щоб поведінку індивіда привести у відповідність до існуючої системи норм і цінностей. Як стан, адаптація — це характеристика стосунків індивіда з довкіллям, яке служить вираженням успішності адаптації як процесу.

Процес активного включення у соціальне середовище прийнято вважати соціальною адаптацією.

Одним з видів соціальної адаптації є адаптація соціально-психологічна, тобто така взаємодія особи і соціального середовища, яка призводить до оптимального співвідношення цілей і цінностей особи і групи. Цей вид пристосування припускає пошукову активність особи, усвідомлення нею свого соціального статусу і соціально-рольової поведінки, ідентифікацію особи і групи в процесі виконання спільної діяльності, прийняття індивідом норм, цінностей і традицій соціальної групи.

Показниками успішної соціально-психологічної адаптації є високий соціальний статус індивіда в даному середовищі, а також його психологічна задоволеність цим середовищем в цілому і його найбільш важливими елементами. Показниками низької соціально-психологічної адаптації є, за умови переміщення індивіда в інше соціальне середовище, аномія і поведінка, що відхиляється від загально прийнятих норм. Успішність адаптації залежить від характеристик середовища і індивіда. Чим складніше нове середовище (наприклад, більше соціальних зв’язків, складніше спільна діяльність, вище соціальна неоднорідність), чим більше відбувається в ній змін, тим є важчою для індивіда соціально-психологічна адаптація.