Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Зовнішньоекономічний контракт. Дозвільні документи в зовнішній торгівлі

Контракт міжнародної купівлі-продажу товарів

№ 035/10

м.Київ

27.10.10

ТОВ «Діана», пойменований надалі «Покупець», в особі діючого комерційного директора Ященко Д.М., з одного боку, та ТОВ «Дельта-ЛТД», пойменований надалі «Продавець», в особі Калініченко О.В., з другого боку, уклали цей Контракт про наступне.

1. Предмет Контракту

Продавець продав, а Покупець купив на умовах СІР Львів (згідно з ІНКОТЕРМС 2000 р.) товари відповідно до специфікацій, які додані до цього Контракту і які є його невід'ємною частиною.

2. Ціна та загальна сума Контракту

Ціни на товари визначаються у доларах США (USD) і розуміються СІР Львів.

Загальна сума Контракту встановлюється відповідно до доданих специфікацій і становить 92307,60 доларів США.

3. Строки і дата поставки

Товари повинні поставлятися у строки, вказані у специфікаціях. Датою відвантаження вважається дата штемпеля у товаротранспортній або залізничній накладній. Датою поставки товару є дата прибуття товару на адресу Покупця. Товари поставляються завчасно погодженими партіями.

4. Якість товару

Якість проданих товарів повинна відповідати узгодженим Покупцем і Продавцем стандартам і технічним умовам та підтверджуватися сертифікатами якості, виданими компетентними органами і заводом-виготовлювачем.

5. Упакування та маркування

Упакування, в якому відвантажується товар, повинно забезпечувати, за умови належного поводження з вантажем, цілісність товарів при транспортуванні. На кожне місце наноситься таке маркування: найменування Продавця, номер Контракту, номер місця, вага брутто та нетто, номер серії та інші реквізити, повідомлені Покупцем Продавцеві завчасно.

6. Умови оплати

За поставлений товар Покупець сплачує Продавцю 50% вартості товару протягом 30 календарних днів від дати поставки товару, решту коштів — протягом 45 календарних днів від дати поставки.

7. Передавання та приймання товарів

Товар вважається переданим Продавцем та прийнятим По-купцем: за якістю — згідно із сертифікатом якості, за кількістю — відповідно до кількості місць та ваги, зазначених у транспортних документах.

У разі поставки Продавцем неякісного товару або якої-не-будь його партії такий товар або партія товару підлягає заміні на товар належної якості, визначеної у Контракті. Всі витрати із заміни неякісного товару на якісний відносяться на рахунок Продавця.

8. Претензії

Претензії можуть бути заявлені: щодо якості — у разі невідповідності якості товарів умовам цього Контракту, щодо кількості — у випадку невідповідності кількості товарів транспортним документам за вагою та кількістю місць. Покупець має право заявити Продавцеві претензію протягом 60 днів від дати поставки, яку Продавець розглядає протягом ЗО днів та дає відповідь по суті. Документом, який підтверджує невідповідність якості товару умовам Контракту або кількості товару документам про відвантаження, Сторони визнають акт, складений за участю місцевої Торгово-промислової палати. Претензії заявляються рекомендаційним листом з поданням усіх необхідних документів, які підтверджують претензію. Жодні претензії, заявлені з будь-якої партії товару, не можуть бути основою для Покупця відмовитися від приймання та оплати товарів з інших поставок, проведених за цим Контрактом.

9. Форс-мажор

У разі виникнення обставин, що перешкоджають повному або частковому виконанню якою-небудь із сторін зобов'язань з цього Контракту, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни або військових операцій будь-якого характеру, блокади, заборони експорту чи імпорту або інших незалежних від Сторін обставин, строк виконання зобов'язань переноситься домірно часу, протягом якого будуть діяти обставини. Сторона, для якої неможливо виконати зобов'язання з Контракту, повинна про настання та зупинення дії таких обставин терміново повідомляти другу Сторону. Доказами існування форс-мажорних обставин і їх тривалості слугуватимуть довідки, які видаються відповідно Торгово-промисловою палатою країни Продавця або Покупця.

10. Штрафні санкції

У разі затримки оплати товару понад 60 днів з моменту поставки товару Покупець виплачує Продавцеві пеню у розмірі 0,1% від вартості неоплаченої партії товару за кожний тиждень затримки (якщо інше не обумовлено в Додатках-специфікаціях).

У разі затримки оплати товару понад 180 календарних днів з моменту поставки товару Покупець виплачує Продавцеві пеню у розмірі 0,1% від вартості неоплаченої партії товару за кожний календарний день затримки.

11. Арбітраж

Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути за цим Контрактом або у зв'язку з ним, Сторони вирішують за можливістю мирним шляхом. За неможливістю мирного вирішення суперечки та розбіжності розглядаються Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України (м. Київ).

12. Інші умови

Технічні характеристики та параметри на товари, які поставляються, вказані у Додатках-специфікаціях до цього Контракту.

Вся необхідна товаросупровідна документація перелічена в Додатках-специфікаціях до цього Контракту.

Жодна із Сторін не має права передавати права та зобов'язання за цим Контрактом третій особі без письмової на це згоди другої Сторони.

Усі зміни та доповнення до цього Контракту дійсні, якщо їх підписали обидві Сторони.

Усі витрати та збори (митні збори і мито, збори з підписання та виконання цього Контракту, банківські витрати та ін.), які стягуються на території України, оплачуються за рахунок Покупця, а за межами вказаної території — за рахунок продавця.

Після підписання цього Контракту всі попередні договори та листування за ним стають нечинними.

Контракт вступає в силу після його підписання та діє до «14» листопада 2010 р.

Цей Контракт складений українською та німецькою мовами у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, причому всі примірники мають однакову юридичну силу.


13. Юридичні адреси сторін:

Продавець:

ТОВ «Дельта – ЛТД»

Україна, м.Київ, вул. Артьома, 53, оф. 1

тел. 212-15-21

факс 216-24-13

Калініченко О.В.

Покупець:

ТОВ «Діана», Україна, м.Київ, вул. Шевченка, буд.1а

тел. 251-46-34

факс 251-46-32

Ященко Д.М.