Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Охорона праці в галузі освіти

Вступ

Багато люди, як не дивно, не вважають сферу освіти небезпечної настільки, щоб приділяти підвищену увагу питанням забезпечення безпеки. В їх поданні сидять за партами учні отримують знання при повній відсутності будь-яких небезпечних факторів. Але такі чинники все-таки є, і в достатній кількості. Це і небезпечні (у тому числі отруйні) речовини, з якими учні мають справу в кабінетах хімії; це і різні інструменти, включаючи верстатне обладнання, які вивчаються на уроках праці; це і спортивні снаряди, використовуються на уроках фізкультури; це і електрику, що є в будь-якому кабінеті. Треба розуміти також, що властива дітям рухливість і допитливість, а також їх слабка обізнаність в питаннях безпеки — це ще один причина підвищеного травматизму серед дітей та підлітків. Додайте сюди аварійний стан багатьох будівель та споруд, використання для опалення печей, газових і твердопаливних котлів, наявний в ПТУ машинно-тракторний парк, дерево-і металообробне обладнання та інструмент. Аналіз нещасних випадків в установах освіти дозволяє виявити їх характер: здебільшого травми трапляються на уроках фізкультури та трудового навчання (у тому числі в закладах професійно-технічного профілю), при падіння з висоти, дорожньо-транспортних пригодах, необережному поводженні з електрикою. Водночас у багатьох закладах не створюються відділи охорони праці, а функції інженера з охорони праці виконують за сумісництвом співробітники, що не мають відповідного рівня знань у цій області. У результаті питання безпеки вирішуються формально, на папері.

1. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти

Навчальні плани закладів освіти всіх рівнів, незалежно від їх галузевого підпорядкування і форм власності, повинні передбачати вивчення питань охорони праці. Зміст і обсяги навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти регламентуються типовими навчальними планами і типовими навчальними програмами, які затверджуються Міністерством освіти України за погодженням з Держнаглядохоронпраці. У підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах та ін. із спеціальних дисциплін повинні передбачатись розділи з охорони праці за відповідною тематикою.

У дошкільних закладах освіти вихованці вивчають питання охорони життя, здоров’я та норм поведінки, що повинно передбачатися планом навчально-виховної роботи дошкільних закладів освіти.

У середніх закладах освіти учні вивчають питання охорони життя, здоров’я та безпеки праці, що повинно передбачатися навчальним планом і програмою середніх закладів освіти. Щорічно вивчення учнями питань охорони життя, здоров’я та безпеки праці в середніх закладах освіти повинно завершуватися перевіркою знань з відповідними записами про їх результати в класному журналі.

При вивченні загальноосвітніх дисциплін, спецкурсів та факультативів, при проведенні практичних і лабораторних занять, на уроках трудового навчання повинні вивчатися питання охорони праці, пов’язані з тематикою цих дисциплін і робіт.

У позашкільних закладах освіти в планах навчально-виховної роботи повинно передбачатися вивчення питань охорони життя, здоров’я та безпеки праці, пов’язаних з профілем, напрямами та конкретною тематикою навчально-виховної роботи позашкільних закладів освіти. В дошкільних, середніх та позашкільних закладах освіти необхідно передбачити відповідний облік проведеного навчання з вищезазначених питань.

Учні професійно-технічних закладів освіти на базі раніше набутих знань у процесі дошкільної і загальної середньої освіти вивчають дисципліну „Охорона праці». При підготовці працівників за професіями специфічні питання охорони праці для конкретних професій повинні вивчатися в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці.

При підготовці в професійно-технічних закладах освіти працівників за професіями, що застосовуються на роботах з шкідливими, небезпечними і важкими умовами праці, навчання проводиться з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.24-94 „Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими та небезпечними умовами праці» [4, c. 65-66].

У вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації, студенти вивчають комплекс нормативних навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності», „Основи охорони праці» та „Охорона праці в галузі», а також окремі питання (розділи) з охорони праці та безпеки життєдіяльності в загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах, які органічно пов’язані з їх тематикою.

Кількість годин, передбачених для вивчення нормативних навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності», „Основи охорони праці» та „Охорона праці в галузі», не може зменшуватись при розробці та перегляді освітньо-професійних програм без погодження з Держнаглядохоронпраці. За рішенням вищих закладів освіти обсяги навчання в годинах з цих дисциплін можуть збільшуватися залежно від небезпечності професії, за якою здійснюється підготовка фахівців.

До початку колективної трудової діяльності (студентські загони, табори праці та відпочинку, виробничі учнівські бригади) учні і студенти вивчають основи законодавства про працю та відповідні нормативні акти про охорону праці в своїх закладах освіти, а за місцем колективної трудової діяльності вони проходять навчання з питань охорони праці згідно з чинним на підприємстві положенням про навчання.

У закладах післядипломної освіти, незалежно від рівня акредитації закладів післядипломної освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня слухачів, навчальні плани повинні передбачати вивчення дисциплін з охорони праці. Крім того, робочі навчальні програми профілюючих дисциплін повинні передбачати вивчення питань охорони праці. пов’язаних з тематикою цих дисциплін. Формою підсумкового контролю знань після вивчення дисциплін з охорони праці в закладах післядипломної освіти є іспит. Дипломні проекти і роботи випускників повинні містити розділи, а білети випускних іспитів — питання з охорони праці [3, c. 76-77].

2. Обов’язки працівників закладу освіти з охорони праці

Керівник освітньої установи:

 • організує роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевими і відомчими нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці та статутом освітньої установи;
 • забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів щодо приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці. Своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень освітнього закладу;
 • призначає наказом відповідальних осіб за дотримання вимог охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі тощо, а також у підсобних приміщеннях;
 • затверджує посадові обов’язки із забезпечення безпеки життєдіяльності для педагогічного колективу та інструкції з охорони для працюючих і службовців освітнього закладу;
 • вживає заходів із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше поліпшення та оздоровлення умов проведення освітнього процесу;
 • виносить на обговорення ради (педагогічної, піклувальної), виробничої наради або зборів трудового колективу питання організації з охорони праці;
 • звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працюючих, учнів і вихованців, покращення умов освітнього процесу, а також прийняті заходи щодо усунення виявлених недоліків;
 • організовує забезпечення працівників освітньої установи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до діючих Типових норм та інструкцій, а також учнів і вихованців при проведенні суспільно корисного продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт тощо;
 • здійснюється заохочення працівників освітніх установ за активну роботу зі створення та забезпечення здорових і безпечних умов при проведенні освітнього процесу, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про працю правил і норм з охорони праці;
 • проводить профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності працівників, учнів і вихованців;
 • оформляє прийом нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу. Контролює своєчасне проведення диспансеризації працівників, учнів і вихованців;
 • організовує в установленому порядку роботу комісії з приймання освітнього закладу до нового навчального року. Підписує акти приймання освітнього закладу;
 • забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, приписів органів управління освітою, державного нагляду і технічної інспекції праці;
 • негайно повідомляє про груповий важкий нещасний випадок із смертельним наслідком безпосередньо керівникові органу управління освітою, батькам потерпілого (потерпілих) або особам, що їх замінюють, вживає всіх можливих заходів до усунення причин, що викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об’єктивного розслідування згідно з діючими Положеннями;
 • укладає й організовує спільно з профкомом виконання щорічних угод з охорони праці. Підводить підсумки виконання угоди з охорони праці один раз на півріччя;
 • затверджує за погодженням з профспілковим комітетом інструкції з охорони праці для працюючих, учнів та вихованців. У встановленому порядку організовує перегляд чинних інструкцій
 • проводить вступний інструктаж з охорони праці з знову вступниками на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівниками освітнього закладу. Оформляє проведення інструктажів у журналі;
 • планує в установленому порядку періодичне навчання працівників освітньої установи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освітою та охороною праці;
 • вживає заходів спільно з профкомом, батьківською громадськістю щодо поліпшення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, буфеті;
 • вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи;
 • забезпечує навчально-трудове навантаження працюючих, учнів і вихованців з урахуванням їхніх психофізіологічних можливостей, забезпечує оптимальні режими праці та відпочинку;
 • забороняє проведення освітнього процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнів чи працюючих;
 • визначає фінансування заходів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, проводить оплату лікарняних листів непрацездатності та доплату особам, які працюють у несприятливих умовах праці;
 • несе персональну відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов освітнього процесу [1, c. 64-66].

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

 • дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихованцями за наявності обладнаних для цих цілей навчальним приміщень, що відповідають правилам і нормам безпеки життєдіяльності і прийняті за актом в експлуатацію;
 • організовує за участю заст. директора з адміністративно-господарської роботи своєчасне та якісне проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень;
 • складає на підставі отриманих від медичного закладу, списки осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, із зазначенням факторів, які зумовлюють необхідність ведення періодичного медичного огляду;
 • організовує розробку і періодичний перегляд не рідше 1 разу на 5 років інструкцій з охорони праці, а також розділів вимог безпеки життєдіяльності в методичних вказівках до виконання практичних та лабораторних робіт;
 • контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів, вихованців, їх реєстрацію у журналі;
 • визначає методику, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді й вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку знань учнів, вихованців;
 • проводить спільно з профкомом адміністративно-громадський контроль безпеки використання, зберігання навчальних приладів та обладнання, хімічних реактивів, наочних посібників, шкільних меблів. Своєчасно вживає заходів щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, приладів, передбачених Типовими переліками, у т. ч. саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту-дозволу, призупиняє освітній процес у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні умови для здоров’я працівників, учнів і вихованців;
 • виявляє обставини нещасних випадків, що сталися з працюючими, які навчаються, вихованцями;
 • несе відповідальність за виконання посадової інструкції в частині забезпечення безпеки життєдіяльності.

Заступник (помічник) директора з адміністративно-господарської роботи:

 • забезпечує дотримання вимог охорони праці при експлуатації основного будівлі та інших приміщень освітнього закладу, технологічного, енергетичного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт;
 • забезпечує безпеку під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території освітнього закладу;
 • організовує дотримання вимог пожежної безпеки будівель і споруд, слідкує за справністю засобів пожежогасіння;
 • забезпечує поточний контроль за санітарно-гігієнічним станом навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житлових та інших приміщень, а також їдальні відповідно до вимог норм і правил безпеки життєдіяльності;
 • несе відповідальність за складання паспорта санітарно-технічного стану освітнього закладу;
 • забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, господарські та інші приміщення обладнанням та інвентарем, які відповідають вимогам правил і норм безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці;
 • організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, періодичних випробувань і оглядів водогрійних і парових котлів, посудин, що працюють під тиском, балонів для стислих і зріджених газів, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм щодо забезпечення безпеки життєдіяльності;
 • організовує не рідше 1 разу на 5 років розробку інструкцій з охорони праці за видами робіт для технічного персоналу;
 • організовує навчання, проводить інструктажі на робочому місці (первинний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу, обладнує куточок безпеки життєдіяльності;
 • набуває згідно з заявкою спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, учнів і вихованців навчального закладу;
 • забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнання, просушування, прання, ремонт і знезараження спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту;
 • зобов’язаний мати 4 групу допуску з електробезпеки, якщо в штаті немає електрика [7, c. 82-84].

Голова профкому освітньої установи:

 • організовує громадський контроль за станом безпеки життєдіяльності, діяльністю адміністрації щодо створення та забезпечення здорових умов праці, побуту і відпочинку працюючих, учнів і вихованців;
 • бере участь у розробці перспективних і поточних планів роботи, інструкцій щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, підписує їх і сприяє втіленню в життя;
 • контролює виконання колективних договорів, угод щодо поліпшення умов і охорони праці;
 • здійснює захист соціальних прав працюючих, учнів і вихованців навчального закладу;
 • проводить аналіз травматизму і захворюваності, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо їх попередження і зниження;
 • представляє спільно з членами органів, уповноважених навчаються, вихованцями та їх батьками, інтереси членів профспілки у спільній З адміністрацією комісії з охорони праці, включаючи і участь у розслідуванні нещасних випадків [3, c. 105].

Висновки

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 „Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці» проводиться до початку виконання ними своїх обов’язків, а також періодично, один раз на три роки. Тематичний план і програма навчання цієї категорії працівників складаються на основі типового тематичного плану і програми та з урахуванням вимог охорони праці для конкретних галузей і виробництв.

Заступники керівників (на яких покладені обов’язки з управління охороною праці) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій усіх рівнів, концернів, корпорацій та інших об’єднань підприємств, керівники структурних підрозділів виробничої сфери, спеціалісти служби охорони праці, члени комісії з перевірки знань з охорони праці цих органів, керівники та викладачі кафедр охорони праці вищих закладів освіти, галузевих і регіональних навчальних центрів з охорони праці, керівники підприємств, виробничих, науково-виробничих об’єднань чисельністю понад 500 працівників проходять навчання та перевірку знань у Національному науково-дослідному інституті охорони праці. Комісію з перевірки знань цієї категорії посадових осіб очолює Голова (заступник Голови) Комітету по нагляду за охороною праці України.

Список використаної літератури

 1. Геврик Є. Охорона праці: Навчальний посібник/ Є.О. Геврик,. — К.: Ельга: Ніка-Центр, 2003.
 2. Катренко Л. Охорона праці: Навчальний посібник/ Любов Катренко, Ігор Пістун, Юрій Кіт. — 2-ге вид., стер.. — Суми: Університетська книга, 2007. — 495 с.
 3. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. — 304 с.
 4. Луковников А. Охорона праці: [Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів із спец. «Електрифікація сіл. госп-ва» і «Автоматизація с.-г. вир-ва» і для с.-г. технікумів із спец. «Електрифікація сіл. госп-ва» ]/ А. В. Луковников,. — Пер. з 4-го рос. вид., перероб. і доп.. — К.: Вища шк., 2001. — 254 с.
 5. Охорона праці в Україні: Нормативні документи/ Упоряд. О. М. Роїна, Ред. О. А. Кривенко. — 2-ге вид., виправлене і доповнене. — К.: КНТ, 2006. — 418 с.
 6. Охорона праці: Підручник для студ. гірн. спец. вищих закл. освіти/ Ред. К.Н.Ткачук. — К., 1998. — 320 с.
 7. Пістун І. Охорона праці: Практикум/ Ігор Пістун, Юрій Кіт, Андрій Березовецький,. — Суми: Університетська книга, 2000. — 205 с.