Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Національна Федерація спортивного туризму України (НФСТУ)

Структура Національної Федерації спортивного туризму  України

Федерацію спортивного туризму України створено 22 вересня 2000 року на Установчому з’їзді, що проходив у м.Вінниці, та зареєстровано Міністерством юстиції України 8 лютого 2001 р. (свідоцтво № 1572) як всеукраїнську громадську фізкультурно-спортивну організацію.

Президент Федерації — Матвієнко Анатолій Сергійович, народний депутат України.

Перший віце-президент — Штангей Юрій Валентинович.

Віце-президенти — Боборикін Олександр Георгійович, Погановський Ігор Борисович, Соколов Володимир Анатолійович.

Керівні органи Федерації — З’їзд, Президія, Виконком.

Керівною особою Федерації є її президент.

У жовтні 2002 року рішенням колегії Держкомспорту України Федерації надано статус національної спортивної федерації.

Федерація є дійсним членом Міжнародного туристсько-спортивного союзу та Міжнародної федерації спортивного туризму (штаб-квартири організацій у Москві, Російська Федерація).

Осередки та організації Федерації діють в Автономній Республіці Крим, 22 областях, містах Києві та Севастополі.

Федерація у своїй роботі активно співпрацює з Державним комітетом України з питань фізичної культури і спорту та його територіальними управління. Співробітництво з Держкомспортом України здійснюється на підставі договору.

Основною статутною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку спортивного туризму в державі, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров’я населення, формуванні здорового способу життя.

Федерація спрямовує свої зусилля на розвиток пішохідного, гірського, велосипедного, водного, лижного, вітрильного, спелеологічного, автомобільного та мотоциклетного видів спортивного туризму. Основні напрями діяльності Федерації:

  • організація та проведення спортивних туристських заходів — всеукраїнських та регіональних змагань з техніки спортивного туризму та спортивних туристських походів та експедицій;
  • вивчення та пропаганда спортивних туристських ресурсів території України, розробка та апробація класифікованих туристсько-спортивних маршрутів;
  • сприяння організації навчально-методичної роботи з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів спортивного туризму;
  • сприяння інформаційному, нормативному та методичному забезпеченню розвитку спортивного туризму в Україні;
  • розвиток структури Федерації.

За час свого існування Федерація спільно з Держкомспортом України провела майже 30 всеукраїнських змагань з різних видів спортивного туризму, у яких взяли участь більше трьох тисяч спортсменів. За результатами виступів на змаганнях сорока шести спортсменам присвоєно звання «Майстер спорту України».

Члени Федерації регулярно здійснюють спортивні туристські походи у Карпатах, Кримських горах, по Азовському та Чорному морях, а також в інших регіонах України. Крім того, щороку члени Федерації здійснюють складні спортивні походи по Алтаю, Кольському півострову, Карелії, Уралу, Кавказу у Російській Федерації та в інших країнах світу.

У планах Федерації подальше сприяння розвитку та поширенню спортивного туризму в Україні як масового, широкодоступного виду спорту з одного боку, і як спорту вищих досягнень — з іншого, розвиток міжнародних зв’язків з туристсько-спортивними організаціями інших країн, активізація туристсько-спортивного руху в Україні.

Федерація самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись Статутом, відповідно до чинного законодавства.

Основою Федерації є її місцеві осередки (федерації, організації), які створюються за територіальною ознакою за місцем проживання, роботи чи навчання громадян при наявності не менше трьох членів. Їхня діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Місцевими осередками Федерації є її територіальні федерації (організації) та місцеві федерації (організації).

Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки (федерації, організації) Федерації повинні зареєструватися в установленому законом порядку. Місцевий осередок (організація) Федерації, який легалізується шляхом реєстрації, може мати власні регламентні документи, що не суперечать Статуту Федерації.

Місцеві осередки (федерації, організації) Федерації без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування в органах юстиції на місцях.

Територіальними організаціями Федерації є її федерації (організації) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські федерації (організації).

Статус федерації (організації) в Автономній Республіці Крим має особливості, які випливають із Конституцій України та Автономної Республіки Крим.

Територіальні федерації (організації) утворюються на установчих зборах або конференціях, у своїй діяльності керуються Статутом.

Статут Федерації спортивного туризму України

Федерація спортивного туризму України, є всеукраїнською громадською неприбутковою, не політичною організацією, що створена на основі спільності інтересів громадян України – прихильників спортивного туризму, для реалізації своєї мети і завдань, передбачених цим Статутом.

Федерація поширює свою діяльність на всю територію України, діє відповідно до Конституції, чинного законодавства України, ратифікованих нею міжнародних угод та цього Статуту.

Федерація діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності, взаємоповаги її членів, самоврядування, колективності  керівництва, законності та інформаційної відкритості (гласності).

Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків; печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, прапор, зразки яких затверджуються Президією Федерації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку спортивного туризму в Україні, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров’я населення, формуванні здорового способу життя, патріотичному вихованню громадян України.

Головними завданнями Федерації є:

1)       сприяння в реалізації державної політики щодо розвитку спортивного, масового, оздоровчого туризму;

2)       розробка в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення правової бази туризму;

3)       сприяння організації взаємодії колективів фізичної культури, туристських державних та недержавних установ, організацій, фондів, об’єднань тощо по розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму;

4)       сприяння організації навчально-методичної роботи, підготовці, підвищенню кваліфікації та атестації кадрів спортивного туризму;

5)       вивчення туристських можливостей України, розробка туристських спортивних маршрутів для своїх членів;

6)       організація та проведення спортивних туристських заходів, експедицій, змагань серед своїх членів;

7)       участь у розробці та впровадженні поточних та перспективних програм державних та інших органів, установ та організацій з питань розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму;

Для здійснення своїх статутних завдань Федерація в установленому законом порядку:

1)       створює місцеві осередки (федерації, організації) відповідно до цього Статуту;

2)       бере участь у виробленні державної політики щодо розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму;

3)       надає організаційну, методичну та може надавати матеріальну допомогу своїм місцевим осередкам (федераціям, організаціям), іншим фізкультурно-спортивним організаціям у роботі по залученню населення до занять туризмом;

4)       організує й проводить змагання, збори та інші заходи серед своїх членів;

5)       здійснює  міжнародне співробітництво та інтеграцію з питань розвитку спортивного, масового та оздоровчого туризму, проведення міжнародних туристських спортивних, масових та оздоровчих заходів та змагань, забезпечення участі спортсменів-туристів у міжнародних змаганнях;

6)       здійснює заходи з патріотичного, екологічного виховання населення засобами спортивного туризму, проводить природоохоронну роботу;

7)       сприяє розробці технічних умов та вимог до спортивно-туристського спорядження, інвентаря та обладнання;

8)       сприяє організації роботи щодо попередження та профілактики аварійності, травматизму та нещасних випадків у спортивному туризмі;

9)       сприяє зміцненню матеріально-технічної бази спортивного туризму;

10)     надає методичну та практичну допомогу організаціям – членам Федерації.

11)     сприяє організації наукових досліджень, розробці інформаційного та агітаційного забезпечення з питань спортивного, масового та оздоровчого туризму, пропаганді  спортивного туризму засобами масової інформації, видає навчально-методичні, краєзнавчі, маршрутні, довідково-інформаційні, рекламні та інші матеріали, шляхом створення видавництв, підприємств, організацій;

12)     сприяє організації й проведенню заходів по підготовці та підвищенню кваліфікації тренерів і суддів – своїх членів;

13)     організує виготовлення сувенірної продукції та нагородної атрибутики з символікою Федерації шляхом створення підприємств, установ, організацій;

14)     сприяє забезпеченню правового і соціального захисту спортсменів, тренерів, інших фахівців з туризму – членів Федерації;

15)     у встановленому порядку порушує клопотання перед центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо надання їй статусу національної спортивної федерації, делегування повноважень по розвитку спортивного туризму в Україні, подає матеріали на присвоєння почесних та кваліфікаційних спортивних звань членам Федерації;

16)     сприяє та бере участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових програм; вносить свої пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

17)     сприяє реалізації державних програм, які відповідають статутним завданням Федерації;

18)     сприяє розробці нормативних актів,  їх прийняттю та реалізації;

19)     виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;

20)     здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства, засоби масової інформації;

21)     бере участь у поширенні матеріалів, створенні радіо-, телепередач і фільмів, що відповідають меті Федерації, видає власний друкований орган;

22)     інформує громадськість про свою діяльність;

23)     представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Федерації у відносинах з органами Автономної Республіки Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;

24)     пропагує свої мету і завдання, безкоштовно розповсюджує інформацію про власну діяльність, поширює літературу, агітаційно-пропагандистські матеріали, вироби з власною символікою; безкоштовно проводить конференції, симпозіуми, “круглі столи”, свята, благодійні виставки, фестивалі, лекції та інші заходи; бере участь у подібних заходах, що проводяться іншими організаціями і відповідають меті та завданням діяльності Федерації,  визначеним цим Статутом;

25)     налагоджує співробітництво з українськими та іноземними державними і громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами та іншими суб’єктами господарської діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування;

26)     здійснює заходи по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;

27)     одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань.

28)     спільно з іншими об’єднаннями громадян на добровільних засадах засновує або вступає в існуючі спілки громадські організації (спілки, союзи, асоціації, федерації тощо), укладає угоди з іншими об’єднаннями громадян про співробітництво та взаємодопомогу.

На виконання мети і завдань цього Статуту Федерація може засновувати, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, діяльність яких відповідає статутним завданням Федерації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

Кожен член Федерації має право:

1)       брати безпосередню участь у діяльності Федерації;

2)       об’єднуватись разом з іншими членами Федерації в її місцевий осередок (федерацію, організацію);

3)       виходити із складу одних місцевих осередків (федерацій, організацій) і входити до складу інших за згодою останніх;

4)       вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання життя Федерації;

5)       висувати кандидатури, включаючи власну, обирати й балотуватися в будь-який виборний орган Федерації;

6)       отримувати інформацію з питань діяльності Федерації;

7)       критикувати будь-який орган Федерації, будь-якого члена Федерації з посиланням на конкретні документи або дії, при обговоренні на засіданнях відповідних органів Федерації;

8)       подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу Федерації. Усі органи і керівні особи Федерації та її організації зобов’язані розглянути пропозиції, заяви, апеляції членів Федерації не пізніше, ніж у місячний строк після їх отримання або на своєму найближчому засіданні і дати на них вмотивовану відповідь (на прохання заявника — письмову);

9)       брати участь в усіх обговореннях органами Федерації своєї діяльності або пропозицій, заяв, апеляцій;

10)     брати участь з дорадчим голосом в засіданнях будь-якого органу Федерації за попереднім повідомленням керівництва останнього;

11)     на підтримку Федерації, захист нею своєї честі та гідності;

12)     вільно виходити з Федерації за власною письмовою заявою;

13)     користуватися майном Федерації на встановлених умовах.

4.3. Кожен член Федерації зобов’язаний:

1)       дотримуватись у своїй діяльності Статуту Федерації;

2)       дбати про зміцнення авторитету Федерації, дотримуватися дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;

3)       виконувати рішення органів Федерації, прийняті в межах їхньої компетенції;

4)       брати участь у роботі місцевого осередку (федерації, організації);

5)       сплачувати членські внески;

6)       під час участі в спортивно-туристських заходах дотримуватись правил змагань, походів, виконувати вимоги безпеки, бережно ставитися до оточуючого природного середовища, пам’яток історії та культури.

Список використаної літератури

  1. Ольховатова Л. Виконавчий директор федерації виду спорту // Справочник кадровика. — 2006. — № 9. — С. 52-54
  2. Статут Федерації спортивного туризму України// http://www.fstu.org.ua/zag_doca.php