Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Лекції

Антарктида – найхолодніший материк. Природознавство — 4 клас
Антарктида, неначе величезна крижина, застигла за Південним полярним колом Землі. Ніде на нашій планеті немає таких суворих природних умов. Як тільки не називають цей материк — «безлюдний континент», «край... докладніше


18 / 02 / 2021
Система міжнародного публічного права
Міжнародне публічне право — це самостійна, відмінна від на­ціональних правових систем конкретних держав сис­тема права. Міжнародне право функціонує в міжнарод­ній системі, будучи її нормативною підсистемою. Міжнародна система охоплює міжнародні... докладніше


29 / 01 / 2021
Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права
Питання про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права є одним із центральних у теорії міжнародного права. Міжнарод­на доктрина в цьому питанні виробила наступні основні підходи: дуалістичний, моністичний, радянський. В... докладніше


29 / 01 / 2021
Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права
Міжнародне публічне право виникло внаслідок реальних сус­пільних процесів. Вже на ранніх стадіях розвитку пер­вісні общини і племена не існували відокремлено, а були об’єднані неписаними родовими законами. Перші зви­чаєві норми... докладніше


29 / 01 / 2021
Нетрадиційні форми та методи вивчення історичних постатей. Урок — дискусія
Нетрадиційний урок — поняття, введене у методику майже у всіх навчальних предметів педагогами-новаторами наприкінці 80-х років, означає імпровізаційне навчальне заняття, яке має нетрадиційну (невстановлену) структуру і специфічну цільову установку.... докладніше


Свидригайло, його місце в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Свидригайло, Швитригайло (православне ім’я Лев, католицьке — Болеслав; бл. 1370 — 1452) — великий князь литовський. Син князя Ольгерда. Певний час володів Вітебським уділом, 1400 р. отримав у володіння... докладніше


Данило Галицький, його місце в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Данило Галицький (1201 — 1264) — князь, володар Галицько- Волинської держави, король Русі-України. Син князя Романа Мстиславовича. 1205 р., під час боярських заворушень жив при дворі угорського короля. Потім... докладніше


Місце Романа Мстиславовича в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Роман Мстиславович (р. нар. нев. — 1205) — володар Галицько-Волинської держави, син великого київського князя Мстислава. Певний час князював у Новгороді. 1199р. об’єднав Волинське та Галицьке князівства, поклав початок... докладніше


Місце Ярослава Осмомисла в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Ярослав Осмомисл (30-ті рр.. 12 ст. — 11870 )- галицький князь. Син галицького князя Володимира Володаревича. З 1153 р. після смерті батька став правити у Галичі. За мудрість отримав... докладніше


Постать Володимира Мономаха в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Володимир Мономах (хресне ім’я — Василь; 1053-1125) — великий князь київський, син Всеволода Ярославича і дочки візантійського імператора Костянтина Мономаха. У 1078-1094 рр. князював у Чернігові, потім до 1113... докладніше


Ярослав Мудрий — риси характеру, оцінка діяльності та умови формування особистості
Ярослав Мудрий (християнське ім’я — Георгій; бл. 978-1054) — великий князь київський. Син князя Володимира Великого. Після смерті батька з 1015 р. вів боротьбу з братами за владу в... докладніше


Володимир Великий — риси характеру, оцінка діяльності та місце в історії
Володимир Великий (хресне ім’я — Василь; р. нар. нев. — 1015) — великий київський князь. Син князя Святослава Ігоревича. З 969 по 976 р. князював у Новгороді. 980 р.... докладніше


Князь Святослав Ігоревич — риси характеру, оцінка діяльності та його значення в історії
Святослав (р. нар. нев. — 972 або 973) — великий київський князь. Син князя Ігоря і княгині Ольги. Більшість свого життя Святослав провів у війнах, намагаючись розширити свої володіння.... докладніше


Княгиня Ольга — риси характеру, оцінка діяльності та умови формування особистості
Княгиня Ольга ( хресне ім’я — Олена; бл. 890-969) — велика київська княгиня, дружина великого князя київського Ігоря. Після його смерті 945 р. стала володаркою Київської держави. Здійснила ряд... докладніше


Князь Ігор — риси характеру, оцінка діяльності та умови формування особистості
Князь Ігор (р. нар. нев. — 945) — великий київський князь. Згідно з літописами — онук Рюрика (батько невідомий). Фактично став родоначальником другої після нащадків Кия династії київських князів... докладніше


Методика вивчення історичних постатей на уроках історії України
Розвиток історичної освіти в сучасній українській школі далеко не завершений як з погляду змісту, так і методики викладання. Не до кінця розв’язаними залишаються питання, пов’язані з висвітленням історичних постатей... докладніше


Особисті та майнові права автора. Захист авторського права
Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор. Автором вважається особа, зазначена як автор на примірнику обнародуваного твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва. Співавторами є особи, спільною... докладніше


14 / 01 / 2021
Загальні положення Закону України “Про авторське право і суміжні права”
Найбільш фундаментальні питання захисту авторського права відображені в Законі України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ. Цей закон охороняє особисті (немайнові) та... докладніше


14 / 01 / 2021
Наукова та науково-технічна експертиза науково-дослідних робіт
Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” під науковою і науково-технічною експертизою слід розуміти діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об’єктів експертизи... докладніше


Організація навчального процесу у вузах
Метою організації навчального процесу є реалізація змісту освіти на визначеному рівні відповідно до національного державного стандарту. Навчальний   процес   у вищих   навчальних   закладах   здійснюється  у  таких формах: навчальні заняття; самостійна... докладніше


Система стандартів вищої освіти в Україні
Стандарт вищої освіти являє собою сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання. Систему стандартів вищої освіти складають: державний... докладніше


Державна система управління освітою в Україні
Вища освіта в країні регулюється і керується Конституцією України, законами, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти... докладніше


Раціональний трудовий режим дослідника й організація робочого місця
Раціональний трудовий режим дослідника ґрунтується на об’єднанні психофізичних особливостей працівників розумової праці і трудових звичок у науковій діяльності. Одним із напрямів організації праці є вдосконалення умов праці. Умови праці... докладніше


Особливості творчої праці в дослідницькій діяльності
Творчість — це мислення в його вищій формі, що виходить за межі відомого, а також діяльність, що породжує що-небудь якісно нове. Творчість являє собою явище, що відноситься, насамперед, до... докладніше


Принципи наукової організації праці
Організація праці в сфері науки протягом тривалого часу ґрунтувалася на практичному досвіді кожного самостійного дослідника. Поява наукової організації праці забезпечила наступність позитивного досвіду дослідницької роботи окремих учених, що привело... докладніше


Необхідність і сутність наукової організації праці дослідника
Організація праці являє собою один з найважливіших елементів організації виробництва. Її об’єктом є “жива” праця робітників підприємства. Оскільки праця – це основа забезпечення виробничого процесу, її організація повинна здійснюватися... докладніше


Ефективність наукових досліджень
Впровадження результатів наукових досліджень виступає завершальним етапом науково-дослідної роботи, що перетворюється в продукт тільки з моменту її споживання зацікавленим замовником. Науковим продуктом можуть бути теоретичні та науково-методологічні положення, методики... докладніше


Усне представлення результатів роботи
Оповіщення про результати досліджень широких аудиторій відбувається у формі доповідей і повідомлень. Даний етап є обов’язковим при виконанні науково-дослідних робіт на будь-якому рівні. Доповідь або повідомлення містять короткий виклад... докладніше


Методика написання курсових і магістерських (дипломних) робіт
Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення теоретичних знань, отриманих студентом за період навчання, а також придбання практичних навичок в обробці інформації, умінні робити висновки і приймати... докладніше


Виклад результатів наукової роботи
Письмовий виклад результатів наукового дослідження доцільно проводити тоді, коли продумана логічна послідовність подачі матеріалу, складена структурно-логічна схема наукової роботи, обґрунтовані докази. Структура наукового дослідження звичайно є стандартною і при... докладніше


Процес наукового дослідження і його характеристика
Науково-дослідний процес — це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, що здійснюються за допомогою певних процедур. Науково-дослідний процес складається з наступних стадій: організаційної стадії; дослідницької стадії; стадії узагальнення, апробації... докладніше


Розвиток економічних наук. Основні напрямки досліджень в економіці
Сучасна система наукових знань представлена такими основними групами наук: природними, технічними і суспільними. Економічна наука є складовою частиною суспільних наук. Поняття “економічна наука” вперше з’явилося в його значенні умілого... докладніше


Вимоги до роботи над літературними джерелами
Робота над літературними джерелами ставить перед дослідником вимоги читати, сприймати й аналізувати прочитане, зосереджувати увагу на головному для розкриття теми дослідження. При роботі з літературою читання необхідно чергувати з... докладніше


Сутність бібліографічного опису джерел, що використовуються в науковому дослідженні
Бібліографія – це галузь знання про методи упорядкування і складання покажчиків та оглядів друкованих творів. Терміном “бібліографія” позначають також перелік книг, журналів, статей із певної галузі знань. Цільове призначення... докладніше


Необхідність і сутність інформаційного пошуку
Для отримання необхідної наукової інформації із великої кількості джерел і підвищення ефективності праці науковців у нашій країні створено потужну мережу інформаційного обслуговування – Державну систему науково-технічної інформації (ДСНТІ). Їй... докладніше


Характеристика документальних джерел інформації
Наукові дослідження з економіки ґрунтуються на дослідженні документів, що відображають інформацію про стан, поведінку, використання об’єктів дослідження. Документальні джерела інформації дають можливість досліджувати об’єкти з визначеною періодизацією, тобто в... докладніше


Сутність та класифікація економічної інформації
Написанню наукової праці передує вивчення наявної інформації з досліджуваної теми. Інформація являє собою відомість про події, явища, процеси, що відбуваються в господарській діяльності людей, природі, суспільстві. Задачею інформаційного забезпечення... докладніше


Аксіоми та гіпотези в наукових дослідженнях
У теоретичних дослідженнях можливі два методи: логічний та історичний. Логічний метод містить у собі гіпотетичний і аксіоматичний. Гіпотетичний метод заснований на розробці гіпотези, наукового припущення, що містить елементи новизни... докладніше


Емпіричні методи наукового пізнання в економіці
На основі загальнонаукових дослідницьких методів вивчення предметів і явищ, що використовуються в природі і суспільстві, в кожній науці сформувалися емпіричні методи, що ґрунтуються на досвіді розвитку конкретної науки і... докладніше


Загальнонаукові методи наукових досліджень
Загальнонаукові методи використовуються в теоретичних й емпіричних наукових дослідженнях. До теоретико-емпіричних методів відносяться аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація. Змістом аналізу є уявне розчленовування предмета, явища, процесу... докладніше


Основні принципи методології наукових досліджень
Методологічний принцип – це основна ідея, основне положення теорії, яке відображає системну, сукупну дію об’єктивних законів розвитку природи, суспільства, мислення та яке направляє діяльність дослідника в обраній їм предметній... докладніше


Методологічний апарат наукових досліджень
Розвиток науки нерозривно пов’язаний зі створенням методології. Методологія в буквальному значенні (логос — наука, знання, і методи — шлях, напрямок пізнання) являє собою навчання про методи пізнання. Методологія —... докладніше


Об’єкти наукового дослідження і їх класифікація
Наукове дослідження — це процес вивчення певного об’єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей. У... докладніше


Наукова проблема, напрям та тема наукового дослідження
У науково-дослідних розробках розрізняють: наукові проблеми; наукові напрями; теми. Під науковою проблемою розуміють сукупність складних задач, в яких сформульовані основні теоретичні або практичні питання, що потребують вивчення, дослідження і... докладніше


Зміст, етапи виконання та класифікація наукових досліджень
Розвиток науки йде від збору факторів, їх вивчення і систематизації, узагальнення і розкриття окремих закономірностей до пов’язаної, логічно стрункої системи наукових знань, що дозволяє пояснити уже відомі факти й... докладніше


Зміст науково – дослідницької роботи студентів
Науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС) вищих навчальних закладів України є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. Поняття «науково-дослідницька діяльність студентів» включає в себе два взаємопов’язаних елементи: навчання... докладніше


Наука як сфера людської діяльності
Кожен фахівець повинен мати уявлення про методику й організацію науково-дослідницької діяльності, про науку та основні її поняття. Наука — це сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про... докладніше


Країнознавчі аспекти пізнавального туризму
Особливості пізнавального туризму Пізнавальний туризм у Європі Пізнавальний туризм в Америці Пізнавальний туризм в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Пізнавальний туризм в Африці, на Близькому Сході і в Південній Азії. Туристські потоки... докладніше


19 / 06 / 2020
Теорія держави і права. Питання для підготовки до екзамену
76. Предмет теорії держави та права Теорія держави і права — система наукових знань про об’єктивні властивості держави і права (їх внутрішню структуру і логіку розвитку); про основні та... докладніше


2 / 03 / 2020
Соціологія. Питання до екзамену
1. Поняття соціологічного дискурсу. Ю. Хабермас. М. Фуко та Е. Гідденс та їх ідея дискурсу У сучасній соціології проблеми дослідження знакового і символічного вимірювань соціальної реальності, її мовних форм... докладніше


Основи інформатики. Питання до екзамену
1. Предмет, основні поняття та завдання інформатики Інформатика — це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи... докладніше


Історія України. Питання до екзамену
1. Предмет і методологія історії України. Значення її вивчення Історія України — одна зі складових історичної науки, що досліджує генезис і закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу... докладніше


Історія держави і права України. Питання до екзамену
1. Предмет історії держави і права України та методи її вивчення Історія держави і права України — одна з фундаментальних державно-правових дисциплін, яка вивчає правові аспекти суспільного життя; вона... докладніше


Державний кредит і державний борг
Зміст Державний кредит і державні запозичення, їх класифікація Сутність державного боргу та його структура. Місце цінних паперів серед боргових зобов’язань держави. Обслуговування та управління державним боргом. Державний кредит і... докладніше


27 / 02 / 2020
Фондовий ринок та фінансові інструменти
Зміст Сутність фондового ринку та фондової біржі Сутність та класифікація видів фінансових інструментів. Сутність фондового ринку та фондової біржі Фондовий   ринок   (ринок  цінних  паперів)  —  сукупність учасників  фондового  ринку ... докладніше


27 / 02 / 2020
Валютні системи та міжнародні розрахунки
Зміст Сутність та еволюція валютних систем. Валюта і валютний курс. Валютний ринок та валютні операції. Міжнародні розрахунки   Сутність та еволюція валютних систем. У секторі міжнародних валютних відносин основне... докладніше


27 / 02 / 2020
Поняття кредитної системи та її структура
Кредитна система – це сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини. Кредитні відносини виникають з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, держави і населення та... докладніше


27 / 02 / 2020
Кредит у ринковій економіці
Сутність, функції та різновиди кредиту. Його роль у розвитку ринкової економіки. Позичковий відсоток. Основи банківського кредитування   Сутність, функції та різновиди кредиту Кредит – це суспільні відносини, що виникають... докладніше


27 / 02 / 2020
Фінанси населення як сфера фінансової системи
Зміст Поняття фінансів населення та фінансів домогосподарств Фінансові аспекти соціального захисту населення Інвестиційна діяльність населення   1. Поняття фінансів населення та фінансів домогосподарств Фінанси населення є однією з важливих... докладніше


27 / 02 / 2020
Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій
Сутність та функції фінансів підприємства. Склад активів підприємства Фінансова звітність підприємства Аналіз фінансового стану підприємства Сутність та функції фінансів підприємства. Фінанси підприємства – це сукупність економічних відносин з формування,... докладніше


27 / 02 / 2020
Фінансова система: сутність та її основи
Зміст Сутність фінансової системи держави та її організаційні основи. Бюджетна система держави Податкова система держави   Сутність фінансової системи держави та її організаційні основи. Згідно з П.Г.Іжевським та О.В.Кошонько,... докладніше


27 / 02 / 2020
Сутність і функції фінансів
Зміст Сутність фінансів Функції фінансів   Сутність фінансів На думку Д.І. Коваленка та В.В. Венгера, фінанси – це форма економічних відносин, функціонування яких пов’язано з об’єктивною необхідністю розподілу і... докладніше


27 / 02 / 2020
Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
Металістична теорія грошей. Номіналістична теорія грошей. Кількісна теорія грошей. Дж.М.Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей. Сучасний монетаризм. Металістична теорія грошей. Представники металістичної теорії грошей ототожнюють грошовий обіг... докладніше


27 / 02 / 2020
Інфляція: сутність, причини, різновиди та наслідки
Зміст Сутність та різновиди інфляції Вимірювання інфляції. Наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави Сутність та різновиди інфляції  На думку Савлука М.І., Інфляція — це тривале і швидке знецінення грошей внаслідок... докладніше


27 / 02 / 2020
Грошові системи — сутність, типи та основні елементи
Зміст Сутність та основні елементи грошової системи Основні типи грошових систем та їх еволюція Грошові реформи Сутність та основні елементи грошової системи Грошова система — це встановлена державою форма... докладніше


27 / 02 / 2020
Грошовий ринок, сутність та структура
Зміст Сутність та структура грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей та механізм її формування Рівновага на грошовому ринку Сутність та структура грошового ринку Грошовий ринок – особливий сектор... докладніше


27 / 02 / 2020
Грошовий оборот і грошові потоки
Зміст Сутність та структура грошового обороту Грошова маса. Грошові агрегати та грошова база Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу Механізм регулювання грошової маси в обороті  1. Сутність та структура... докладніше


27 / 02 / 2020
Сутність і функції грошей
Зміст Сутність та якісні властивості грошей Еволюція форм грошей Функції грошей Сутність та якісні властивості грошей Савлук М.І. пропонує наступне визначення категорії «гроші»: гроші – це специфічний товар, що... докладніше


27 / 02 / 2020
Оформлення результатів наукових досліджень
Основні правила оформлення звіту про НДР Результати теоретичних та експериментальних робіт, залежно від мети і задачі дослідження, можуть бути використані для складання вихідних даних на проектування дослідних установок, удосконаленні... докладніше


Обробка й аналіз інформаційних даних
Велике значення в сучасній науці набрали статистичні методи, які дозволяють визначати середні значення, характеризуючи всю сукупність предметів, що вивчаються. «Застосовуючи статистичний метод, ми не можемо передбачити поведінку окремого індивідуума... докладніше


Основи проведення експериментального дослідження
Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлення про методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших кроках до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме методологічного характеру. Передусім... докладніше


Наукова інформація і її організація в Україні
Кожне покоління вчених залишало людству результати своїх пошуків у вигляді різноманітних джерел інформації. Існують 2 особливості, які характерні для споживання інформації: Інформаційний голод — коли споживач не може знайти... докладніше


Підготовка і планування науково-дослідної роботи
Наукове дослідження — це складний і багатогранний процес, у якому поєднуються організаційні, технічні, економічні, правові і психологічні аспекти. Співвідношення означених аспектів у кожному науковому дослідженні має неповторну специфіку. Дослідження... докладніше


Прогнозування та пошук рішень
В наш час, за оцінками вчених, нараховується понад 200 різних методів прогнозування. Однак, на практиці використовується в якості основних 15-20 методів. Метод прогнозування — сукупність способів і прийомів мислення,... докладніше


Робоча гіпотеза та організація підбору матеріалу
Величезну роль у розвитку наукового знання відіграє така форма теоретичного мислення, як гіпотеза. Гіпотеза (від грец. основа, припущення) — це науково обґрунтоване припущення про існування явищ, про внутрішню структуру... докладніше


Основні види і ознаки наукового дослідження
Процес руху людської думки від незнання до знання називають науковим пізнанням. Діалектика процесу пізнання полягає у суперечності між обмеженістю наших знань і безмежною складністю об’єктивної дійсності. Процес пізнання починається... докладніше


Основні риси наукового працівника
Наукова діяльність — це інтелектуальна творча діяльність, ефективність якої залежить від кваліфікації і творчих здібностей науковців. Науково-дослідницькою діяльністю займається значне коло людей. Тих, хто робить це постійно, називають суб’єктами... докладніше


Предмет, структура і задачі курсу. Освіта і наука як пріоритет збалансованого розвитку
Метою дисципліни визначене формування уявлення про науковий підхід до явищ та процесів, що вивчаються; ознайомлення студентів з історією розвитку науки як взаємодії людського суспільства та природи; підготовку студентів до... докладніше


Контрольні запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «Соціологія»
 1.Предмет і структура соціології Складаючись з гуманітарних наук, соціологія витворює ядро соціальних наук. Об’єктом соціології є соціальна реальність у всій багатоманітності, але оскільки вона досить мінлива, то предмет соціології... докладніше


Експертиза психологічного інструментарію
Актуальність дослідження: Методика психологічної автобіографії відноситься до числа ситуаційних психодіагностичних методик. Ситуація – це продукт активної взаємодії особистості і середовища, коли досліджується життєвий шлях людини, тобто ті конкретні біографічні... докладніше


Експертиза харчування
Актуальність дослідження: Дієта (грец. Δίαιτα – спосіб життя, режим харчування) – сукупність правил споживання їжі людиною або іншим живим організмом. Дієта може характеризуватися такими факторами, як хімічний склад, фізичні... докладніше


Експертиза та ідентифікація людини по фотографії і фотороботу, відео-зображенню, портрету
Актуальність дослідження: Експертиза за фотографіями, відео-зображеннями дозволяє отримати незаперечні докази події. Завдяки портретній експертизі, на підставі висновку експерта по фото і відео з’являється можливість отримання доказів, запобігання і розкриття... докладніше


Експертиза лінгвістична
Актуальність дослідження: Лінгвістична експертиза є засобом доказу мовної діяльності. Об’єктом дослідження лінгвістичної діяльності є мова, висловлення, тексти, тлумачення. Експерт лінгвіст використовує знання розмовної лексики, сленгу, жаргонів, тлумачних словників. Експертиза... докладніше


Психологічний поведінковий портрет одногрупника
Актуальність дослідження: Метод складання психологічного поведінкового портрету має особливу актуальність при розслідуванні злочинів із прихованою мотивацією в умовах повної або суттєвої відсутності відомостей про осіб, котрі їх вчинили. Дані... докладніше


Експертиза дитячих іграшок. Лабораторна робота
Актуальність дослідження: Для іграшок контроль якості має надзвичайно важливе значення. На території України дозволяється виробництво та реалізація тільки тих іграшок, що пройшли процедуру обов’язкової сертифікації і відповідають чинним нормативним... докладніше


Інженерно-психологічна експертиза ((експертиза дорожно-транспортних пригод (ДТП))
Актуальність дослідження: В ДТП потрапляють люди, поведінка і дії яких в конкретних обставинах визначаються їх психікою, психічними властивостями, а також психічними станами, що передують пригоді чи виникають під час... докладніше


Почеркознавча експертиза
Актуальність дослідження: Почеркознавча експертиза покликана ідентифікувати особу, якій належить рукописний текст, а також умови і обставини його написання. Призначається експертиза почерку при розгляді цивільних справ, вирішення арбітражних суперечок і... докладніше


Конфліктологічна експертиза
Конфліктологічна експертиза розглядається як особливий вид експертиз, який потребує наукового і методичного забезпечення. В експертизі конфліктів можуть брати участь різні спеціалісти. Наприклад, до оцінки окремих подій конфлікту, який став... докладніше


Гуманітарна експертиза в навчальному закладі
Гуманізація освітньої сфери вимагає впровадження психологічної експертизи як засобу формування успішної кар’єри, модернізації навчально-виховного процесу, бо на перший план виступає показник розвитку особистості. Використання психологічної експертизи вирішує потребу реальної... докладніше


Експертиза тимчасової непрацездатності (ЕТН)
Працездатність кожного окремого працівника зачіпає певні фінансові аспекти, такі як оплата виробничого часу, пропущеного за хворобою, відшкодування втрати працездатності на виробництві та інше. Тому питання працездатності людини потребують неупередженої... докладніше


Трудова експертиза
Трудова експертиза (лат. expertus – досвідчений) – комплексне психологічне, медичне, педагогічне і політичне вивчення людини, що засвідчене досвідченими спеціалістами; і визначення її працездатності, здібностей, покликання, моральних якостей, здоров’я, підготовленості з метою... докладніше


Медико-психологічна експертиза (МПЕ) та медико-педагогічна експертиза
Медична експертиза проводиться кваліфікованими лікарями або фахівцями-патологоанатомами й визначає ступінь тілесних ушкоджень, заподіяних потерпілим чи обвинуваченим. Медико-психологічна експертиза об’єктом пізнання має психіку особи, яка хворіла чи хворіє на тяжку... докладніше


Експертиза якості дитячих іграшок
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. Для іграшок контроль якості має надзвичайно важливе значення. На території України дозволяється виробництво та реалізація... докладніше


Інженерно-психологічна експертиза дорожно-транспортних пригод (ДТП)
В ДТП потрапляють люди, поведінка і дії яких в конкретних обставинах визначаються їх психікою, психічними властивостями, а також психічними станами, що передують пригоді чи виникають під час неї. По... докладніше


Комплексна судово-психолого-психіатрична експертиза (КСППЕ)
КСППЕ – це найбільш ефективна процесуальна форма реалізації загальнонаукового комплексного підходу до експертного дослідження що має велике значення для справи сторін, властивостей і функціональних особливостей психічної діяльності визначеної особи... докладніше


Судово-психіатрична експертиза
Судово-психіатрична експертиза призначається органами досудового слідства та суду і проводиться за їх відповідним рішенням з метою відповіді на питання, що виникають під час провадження адміністративних, кримінальних та цивільних справ... докладніше


Судово-психологічна експертиза (СПЕ)
Судово-психологічна експертиза спрямована на вивчення структури і змісту індивідуальної усвідомленості й адекватності поведінки людей у процесі дослідження тих або інших вчинків і відображення явищ оточуючого середовища. За Л. М.... докладніше


Методи дослідження судово-психологічної експертизи (СПЕ)
Проведення експертного психологічного дослідження пов’язано з низкою пізнавальних труднощів, до числа яких відносяться: ♦ недоступність психічних явищ для безпосереднього сприймання; ♦багатофакторна детермінація психічних механізмів; ♦ пластичність і мінливість психіки... докладніше


14 / 01 / 2020
Теоретичні та методичні аспекти експертної діяльності. Експертиза психологічного і соціологічного інструментарію
Основною метою діяльності психологічної служби, як зазначено у Концепції її розвитку на період до 2012 року, є «підвищення якості та забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і соціальної... докладніше


Поняття про психологічну експертизу. Експерт – вимоги до спеціаліста
Психологічна експертиза – один з найскладніших напрямів діяльності практичного психолога. Труднощі цієї роботи полягають в тому, що основні проблеми та галузі, які потребують психологічних експертиз суттєво відрізняються одна від... докладніше