Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Право

Роль покарання у протидії злочинності
Вступ Політика держави у боротьбі зі злочинністю включає комплекс заходів, серед яких головну роль відіграють заходи соціального, економічного, політичного, правового, організаційного і культурно-виховного характеру, оскільки ця політика перебуває у... докладніше


14 / 07 / 2022
Місце і роль кримінології в суспільному житті
Вступ Актуальність теми. Сучасні умови, в яких здійснюється входження України в європейський економічний та освітній простір, зумовлюють виконання нових, складних завдань щодо забезпечення психологічного клімату та правопорядку в державі.... докладніше


14 / 07 / 2022
Сократ про державу і право
Вступ Актуальність теми. Величезний вплив на античну і світову філософію справив Сократ (469-399 рр. до н.е.). Сократ – перший афінський (за народженням) філософ, сучасник Демокріта. Сократ цікавий не тільки... докладніше


14 / 07 / 2022
Відповіді до заліку з предмету «Основи екології і екологічного права»
1. Причини виникнення науки екології, її розвиток. Сучасна структура Як і всі інші біологічні науки, екологія розвивалася безперервно, але нерівномірно. І як більшість наук, екологія має свою передісторію. Нагромадження... докладніше


21 / 06 / 2022
Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні
Актуальність теми дослідження. Процес формування громадянського суспільства в Україні висуває високі вимоги до системи правових цінностей і правосвідомості населення. За сучасних умов людина повинна не лише сприймати, засвоювати інформацію... докладніше


Предмет антимонопольного права
Вступ Ринкова економіка це економіка динамічного коливання попиту та пропозиції, економіка порівняльних переваг та ефективного господарювання і для и існування необхідна конкуренція. «Якщо є справді ринкова економіка, то конкуренція... докладніше


10 / 06 / 2022
Прокурорський нагляд та судовий контроль в державному управлінні
Вступ Забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади досягається за допомогою організаційно-правових засобів. У своїй сукупності вони складають способи забезпечення законності та дисципліни. Спеціальні комплексні дослідження, присвячені... докладніше


10 / 06 / 2022
Виды правовых норм, их классификация
Норма права — это формально определенное, сформулированное или санкционированное государством общеобязательное правило поведения общего характера, реализация которого обеспечивается государственными мерами принуждения. Деление правовых норм на отдельные виды имеет очень... докладніше


3 / 06 / 2022
Розвиток аграрного законодавства України
Актуальність теми. Аграрне законодавство України виступає важливим інструментом реалізації конституційних положень про право власності Українського народу на землі та інші природні ресурси. Необхідність дослідження проблем аграрного законодавства України обумовлена... докладніше


Правове регулювання часу відпочинку працівників міліції України
Актуальність теми. Одним із важливих питань на сьогоднішній день є дослідження та аналіз соціально-трудових відносин, оскільки вони є однією із складових формування стабільної ринкової економіки в державі й сприяють... докладніше


Соціальна справедливість в економіці змішаного типу
Актуальність теми. Проблема соціальної справедливості з давніх часів була однією з найбільш болючих і актуальних проблем, оскільки торкалася кожної людини, групи людей за інтересами, соціальних прошарків, класів, страт тощо.... докладніше


Кримінально-правова охорона правопорядку у сфері медичної діяльності
Актуальність теми. Забезпечення громадян якісною медичною допомогою, безпечними медичними послугами є одним з показників створення державою умов для досягнення їх фізичного й психічного благополуччя, повноцінного життя, тривалої соціальної активності.... докладніше


Публічне адміністрування та влада
1. Феномен влади Об’єктом політики є влада. Соціальна влада виникає разом із людським суспільством як його невід’ємний і необхідний елемент. Причинами її появи були: потреба самозбереження соціуму, необхідність у... докладніше


24 / 05 / 2022
Публічна сфера — єдність економічної, соціальної та політичної сфер
1. Взаємозв’язок економічної науки, соціології та політології Соціологія та політологія найбільш тісно пов’язані один з одним. З точки зору об’єкту та методів дослідження політологія та така галузь соціології як... докладніше


24 / 05 / 2022
Предмет і методологічна основа публічного адміністрування
Вступ Серед найбільш відомих праць вітчизняних вчених, роботи яких присвячено розробці напряму проблем становлення та розвитку системи публічного управління в Україні, необхідно назвати роботи B.          Бакуменка, О. Лазора, В.... докладніше


24 / 05 / 2022
Правове регулювання депозитарної діяльності в Україні
Вступ Одним з основних елементів інфраструктури фондового ринку є депозитарна діяльність, що виступає складовою системи обліку прав на цінні папери. Нормативно-правова і технологічна база депозитаріїв в Україні перебуває в... докладніше


24 / 05 / 2022
Факти, що не входять до предмету доказування
Вступ Актуальність теми. Юридична наука, в тім числі кримінальне право, процес, криміналістика, має зазвичай прикладне спрямування, зорієнтоване на точне засвоєння і відповідне практичне застосування чинних законів, їх окремих норм... докладніше


11 / 05 / 2022
Поняття, види та форми правочинів
Вступ Актуальність теми. Цивільний кодекс України вже діє понад шість років. Незважаючи на те, що з його прийняттям цивільне законодавство зазнало суттєвих змін, зміна публічно-приватних основ цивільного права на... докладніше


11 / 05 / 2022
Право на зміну статі: перспективи закріплення в Цивільному Кодексі як немайнового права
На сьогодні традиційне розуміння статі втрачає свою актуальність, на зміну йому приходить «статеве різноманіття, що відкрилося науковому світу в результаті емансипації сексологічних знань» [3, с. 18]. Розвиток медицини та... докладніше


11 / 05 / 2022
Аналіз підходів до визначення поняття «інсайдерська інформація»
Згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст.44) — інсайдерська інформація — неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на... докладніше


11 / 05 / 2022
Основні напрямки розвитку українського законодавства
Вступ Актуальність теми. Для оптимального розуміння процесів історичного і сучасного становлення й розвитку української правової свідомості та культури актуального значення набуває гостра потреба дослідження прав її суб’єктів як безпосередніх... докладніше


6 / 05 / 2022
Основні процеси утилізації прав на об’єкти промислової інтелектуальної власності
Вступ Після проголошення незалежності України суттєво змінилося відношення до інтелектуальної власності. Якщо за радянських часів виключне право розпоряджатися інтелектуальною власністю належало державі, то відтепер воно належить, насамперед, творцю цієї... докладніше


5 / 05 / 2022
Застосування правових норм — питання і відповіді до екзамену
1. Соціальна цінність і основні форми реалізації права та правових норм Соціальна цінність — значущість явищ і предметів з точки зору їх відповідності чи невідповідності потребам суспільства, соціальних груп... докладніше


2 / 05 / 2022
Житлове і цивільне законодавство: основні принципи і методи
В житловому праві знайшли своє відображення як загальноправові, так і спеціально-правові принципи: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини; неприпустимість позбавлення права власності на житло; точне застосування чинного... докладніше


2 / 05 / 2022
Видатні адвокати України
Ігор Головань — адвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми «Головань і партнери». Народився у Маріуполі, виріс на Донбасі, що не завадило почати навчання в українській школі. Лише після переходу до... докладніше


28 / 04 / 2022
Прогнозування та планування нормотворчої діяльності
Вступ Правова політика України, будучи складовою її загальнодержавної політики, обумовлена об’єктивними закономірностями сучасного суспільного розвитку, тими потребами, які лежать в основі всіх перетворень, які проводяться в країні. Вона спрямована... докладніше


27 / 04 / 2022
Поняття та сутність міжнародної правосуб’єктності
Вступ Актуальність теми. Характеристика будь-якого процесу або явища с неповною без визначення суб’єкта його реалізації та втілення в життя, носія і активного учасника, який сприяє розвитку, руху вперед, робить... докладніше


27 / 04 / 2022
Особливості міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб
ВСТУП Актуальність теми. Зміни в міжнародних відносинах і міжнародному праві кінця ХХ ст. поставили перед наукою низку нагальних проблем. Аналіз суб’єктів міжнародного права, які функціонували в різні історичні епохи,... докладніше


27 / 04 / 2022
Сучасні проблеми адаптації національного законодавства України з правом ЄС
Вступ Процеси, що відбуваються у правовій системі України сьогодні, є нічим іншим, як запозиченням практичного досвіду функціонування державного механізму та правової системи розвинених демократій Заходу способом гармонізації норм українського... докладніше


20 / 04 / 2022
Інформаційно-аналітичне забезпечення юридичної діяльності в сфері безпеки
1. Суб’єкт інформаційно-аналітичної роботи Сутність поняття інформаційно-аналітичної роботи можна розкрити через поняття інформаційно-аналітичного забезпечення, яке, в свою чергу, пропонуємо дослідити через використання двох основних понять: сутності інформаційного та аналітичного... докладніше


17 / 04 / 2022
Дія закону про захист прав споживачів на підприємстві
Вступ Перехід України до ринкової економіки визначив нові умови для діяльності вітчизняних фірм, підприємств і організацій як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. Право підприємств на самостійність не... докладніше


14 / 04 / 2022
Проблеми судової реформи в Україні
Вступ Останніми роками у світовій та вітчизняній літературі актуалізуються питання щодо шляхів підвищення ефективності діяльності як публічних, так і приватних інституцій. Такі напрацювання не обминають питання щодо застосування досягнень... докладніше


8 / 04 / 2022
Права, гарантії та пенсійне забезпечення медичних працівників
1. Права і гарантії медичних працівників Медичний працівник, на відміну від, приміром, лікаря з приватною практикою, уже за визначенням — особа, яка працює за трудовим договором у медичній організації.... докладніше


8 / 04 / 2022
Зміст і значення процедури «спільного ухвалювання рішень» в праві ЄС
Вступ У країнах ЄС, членства у якому прагне Україна, жодне вагоме рішення не приймається без попередніх консультацій із «зацікавленими сторонами» і громадою. Консультації є обов’язковим елементом культури врядування («управлінської... докладніше


8 / 04 / 2022
Підприємницьке право – питання до екзамену
1. Поняття, види та правовий статус підприємництва Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою одержання відповідного... докладніше


8 / 04 / 2022
Правове регулювання виноградарства
Вступ Актуальність теми. Формування ринкової економіки в Україні відбувається складно й суперечливо. Воно вимагає створення потужного агропромислового комплексу, вдосконалення й переорієнтації всіх його складових елементів на основі підвищення ефективності... докладніше


2 / 04 / 2022
Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин
Вступ В умовах становлення правової Української держави одне з провідних місць посідає адміністративне право. На нього покладається вирішення проблем досить складних управлінських відносин, що виникають у сфері виконавчої влади.... докладніше


2 / 04 / 2022
Світовий досвід організації місцевого самоврядування в Туреччині
Вступ На сучасному етапі місцеві органи влади є суттєвою ланкою політичної системи у зарубіжних країнах. У світі становлення системи місцевого управління пов’язане з процесами росту адміністративної, фінансової та судової... докладніше


30 / 03 / 2022
Правозахисний рух в Україні 60-80-х років XX ст.
Вступ Актуальність теми. Сьогодні в повсякденному житті ми часто стикаємося з порушеннями прав людини, з ігноруванням законів та не виконанням обов’язків – все це є наслідком радянського стримування людського... докладніше


30 / 03 / 2022
Особливості охорони праці жінок, молоді та інвалідів згідно чинному законодавству України
Вступ Поняття «охорона праці», на наш погляд, можна тлумачити в трьох змістах. В найширшому розумінні охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів,... докладніше


30 / 03 / 2022
Природно-правові вчення в Німеччині ХVІІ- ХVІІІ ст.
Вступ Актуальність. Концепція природного права в наш час актуалізується в умовах побудови правової держави, поглибленої уваги до захисту прав людини. Своє слово в царині природного права намагалися сказати мислителі... докладніше


30 / 03 / 2022
Всесвітня організація інтелектуальної власності, її функції
Вступ Актуальність теми. Для сучасної людини дуже важливо почувати себе захищеною. Ми захищаємо своє тіло, свої права, своє житло та інщі матеріальні блага. Інтелектуальна власність є невід`ємною частиною людини.... докладніше


28 / 03 / 2022
Предмет, метод, система екологічного права
Вступ Процес взаємодії суспільства і природи здійснюється на основі певних закономірностей. Перш за все, суспільство не може існувати без природи, оскільки природні блага забезпечують життєдіяльність людини. У свою чергу... докладніше


28 / 03 / 2022
Право та держава: їх єдність,відмінності та взаємодія
Вступ Актуальність дослідження. Досить складна проблема співвідношення, держави і права набула останнім часом дискусійний характер. Причому ця дискусія з часом не послаблюється, а набуває все гострішого характеру і цьому... докладніше


28 / 03 / 2022
Поняття та види юридичних осіб
Вступ Актуальність теми. Виникнення інституту юридичної особи обумовлюється тими ж причинами, що і виникнення та еволюція права: ускладненням соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і, як наслідок, суспільної свідомості.... докладніше


28 / 03 / 2022
Порядок обмеження конституційних прав і свобод особи в зарубіжних країнах
Вступ Актуальність теми. При здійсненні прав й основоположних свобод часто виникає проблема визначення меж правомірної поведінки особи. При цьому можливі різноманітні варіанти здійснення прав й основоположних свобод, які виходять,... докладніше


16 / 03 / 2022
Середньовічні єресі: правові і політичні проблеми
Вступ Поняття єресь означає «особливе вчення», «спосіб думання», «спільнота послідовників». Воно є протилежним до поняття «догма», яке в перекладі з грецької означає «думка», «загальноприйнята теза». Таким чином, значення цих... докладніше


16 / 03 / 2022
Політико-правові ідеї римських юристів (Гай, Папініан, Павло, Ульпіан)
Вступ Вагомий вплив на подальший розвиток світової державно-правової думки справили римські юристи I—III ст. Сабін, Гай, Папініан, Ульпіан, Модестін, Павло та ін. Вони були найвидатнішими людьми свого часу, бо... докладніше


16 / 03 / 2022
Римські юристи. Розвиток римської юриспруденції
Вступ У період республіки, як і в інші часи, юристи належали до пануючого стану і були виразниками його світогляду, в основному посідаючи високе службове становище. Свої консультації та іншу... докладніше


16 / 03 / 2022
Методи публічного управління: функції та основні підходи
Вступ Актуальність теми. Становлення і розвиток України як правової, соціальної та демократичної держави передбачає, що у формуванні державної політики здійсненні державного управління, а також виконанні інших державних функцій мають... докладніше


13 / 03 / 2022
Договір майнового найму (оренди): структура, правова характеристика
Вступ Модернізація господарського законодавства передбачає удосконалення основних інститутів господарського права. Інститут договору оренди є одним з найстаріших. Адже ще в дореволюційний період договору оренди приділяли увагу такі відомі науковці... докладніше


13 / 03 / 2022
Систематизація російського права першої половини XVII ст.
Вступ Головним джерелом права в період становлення абсолютної монархії залишалось Соборне Уложення 1649р., правова сила якого неодноразово підтверджувалась указами. В першій чверті XVIII ст. коло джерел суттєво змінюється: поповнюється... докладніше


3 / 03 / 2022
“Саксонское зеркало” – памятник права городского самоуправления в Европе
Введение «Саксонское зерцало» представляет большой интерес не только для ученого-историка, юриста или филолога, но и для значительно более широкого круга читателей. Как и всякий другой памятник, отражающий сложную картину... докладніше


3 / 03 / 2022
Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності
Вступ Актуальність теми. Реалізація проголошеного Конституцією України курсу на становлення України як демократичної та правової держави, а також виконання вимог «Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС» залежить... докладніше


22 / 02 / 2022
Проблеми забезпечення миру і безпеки в міжнародному праві
Вступ Актуальність теми. У XXI ст. проблема забезпечення безпечного існування людини не тільки зберегла свою гостроту, а й значно актуалізувалася у зв’язку з новими викликами, небезпеками й загрозами, що... докладніше


10 / 02 / 2022
Письмові провадження в Конституційному Суду України
Вступ Проведення судово-правової реформи передбачає не лише реформування системи органів судової гілки влади, але й вдосконалення процесуального порядку відправлення різних видів правосуддя, особливо — конституційного, оскільки його ефективність є... докладніше


10 / 02 / 2022
Співвідношення політики та права у розгляді справ та прийнятті рішень Конституційного Суду України
Вступ У кожній демократичній державі світу основні права і свободи людини відносяться до безумовних політико-правових цінностей конституційного рівня, є невід’ємною і визначальною складовою конституційного ладу в цілому. Однак конституційний... докладніше


10 / 02 / 2022
Конституційні права і свободи громадян України і їх класифікація
Право — це певні можливості (свободи) учасників соціального життя, які об’єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства. Залежно від того, хто саме є носієм цих можливостей, розрізняють права людини, громадянина, права... докладніше


20 / 01 / 2022
Основні шляхи посилення законності і правопорядку в Україні
Забезпечення законності не відбувається стихійно. Воно вимагає цілеспрямованого впливу на поводження (діяльність) суб’єктів суспільних відносин, тобто є управлінським процесом. Для успішного впливу на цей процес необхідне знання механізмів реалізації... докладніше


20 / 01 / 2022
Правопорядок і суспільний порядок
Правопорядок — це стан упорядкованості суспільних відносин, заснований на праві і законності. Це кінцевий результат реалізації правових вимог і розпоряджень, результат дотримання, виконання правових норм, тобто законності. Саме правопорядок... докладніше


20 / 01 / 2022
Основні принципи і гарантії законності
Важливе значення для теорії і практики зміцнення законності має питання про розмежування принципів і вимог законності. Принципи законності — це основні ідеї, початки, що виражають зміст законності, а вимоги... докладніше


20 / 01 / 2022
Поняття законності і її значення
Термін “законність” з’явився в період буржуазних революцій і зводився до вимоги підпорядкування громадян, адміністрації, посадових осіб і суду приписам закону і заборони виходити за його межі. Зокрема, в Декларації... докладніше


20 / 01 / 2022
Юридичний процес: поняття, етапи, види
Юридичний процес як комплексна система має ряд специфічних ознак, характерних для всіх правових форм діяльності органів держави. Насамперед, цей розгляд, розгляд визначеної юридичної справи, здійснюваний на основі закону. Юридичний... докладніше


20 / 01 / 2022
Юридична відповідальність та її види
Юридична відповідальність слід відрізняти від «позитивної відповідальності”, яку розуміють як почуття відповідальності за свою поведінку, діяльність, як почуття обов’язку. “Позитивна відповідальність” існує у трьох формах часу: в майбутньому, в... докладніше


20 / 01 / 2022
Поняття і види відпусток
КЗпП. Стаття 74. Щорічні відпустки Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим... докладніше


20 / 01 / 2022
Робочий час та його правове регулювання
Робочий час – правове регулювання  —  Розділ 4й Кодексу В загальному вигляді в ст. 50 вказується нормальний робочий час. Стаття 50. Норма тривалості робочого часу Нормальна тривалість робочого часу... докладніше


20 / 01 / 2022
Поняття і види правопорушень, його ознаки
Правопорушення відрізняється від правомірної поведінки і діяльності наступними ознаками: 1) це суспільне небезпечне або шкідливе діяння; 2) це протиправне діяння (дія або бездіяльність); 3) винне протиправне діяння; 4) юридичне... докладніше


29 / 12 / 2021
Дія нормативних актів
Для практики має безпосереднє значення проблема меж дії нормативних актів. Вона містить у собі чотири питання: 1) на які суспільні відносини даний акт поширюється (предметну дію); 2) з якого... докладніше


29 / 12 / 2021
Юридичні факти: поняття та класифікація
Юридичним фактом називається така життєва обставина, з яким закон зв’язує виникнення, чи зміну припинення правовідносин. Ці обставини вказуються в гіпотезах правових норм, і, коли вони виникають у реальному житті,... докладніше


29 / 12 / 2021
Юридичний зміст правовідносин
Правове відношення має матеріальний, вольовий і юридичний зміст. Матеріальне, чи фактичне, складають ті суспільні відносини, що опосередковуються правом; вольове — державна воля, втілена в правовій нормі й у виниклому... докладніше


29 / 12 / 2021
Суб’єкти (сторони) правовідносин
Суб’єкти (сторони) правовідносин — це учасники правового відношення, що володіють взаємними правами й обов’язками. Найчастіше таких сторін два: продавці і покупець при купівлі-продажу; слідчий і свідок при виробництві допиту... докладніше


29 / 12 / 2021
Поняття, ознаки, склад правовідносин
Право не може існувати без правовідносин, воно реалізується в правовідносинах, живе і діє в них. Правовідносини — це кон­кретна форма буття права. Правовідносини безпосередньо пов’язані з державою і громадянським... докладніше


29 / 12 / 2021
Акти застосування норм права
Підсумком правозастосовчій діяльності виступають акти застосування права. Вони фіксують основні висновки, отримані на інших стадіях правозастосування. Акти застосування як державно-владні веління забезпечують чинність закону. Його перетворення в життя. Вони... докладніше


29 / 12 / 2021
Правозастосування як особливий вид реалізації норм права
Правозастосування — це рішення конкретної справи, життєвого випадку, визначеної правової ситуації. Це “додаток” закону, загальних правових норм до конкретних осіб, конкретним обставинам. Дії правозастосовця чи особи відповідного органу спрямовані... докладніше


29 / 12 / 2021
Трудові правовідносини та похідні від них правовідносини
Трудові правовідно­сини — це двосторонні відносини працівника з власником або ство­рюваним ним підприємством по виконанню за винагороду роботи за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підля­ганням внутрішньому трудовому розпорядку,... докладніше


27 / 12 / 2021
Законодавство України про працю
Законодавство України про працю складається з таких законодавчих та підзаконних норм: Конституція України; КЗпП та інші законодавчі акти, що регулюють трудові відносини. Закони про підприємства в Україні, про державну... докладніше


27 / 12 / 2021
Співвідношення принципів і норм трудового права
Принципи: принцип свободи праці рівноправності в галузі праці договірного характеру праці визначеності трудової функції стабільності трудових відносин матеріальної зацікавленості в результатах праці безпеки праці участі трудових колективів і профспілок... докладніше


27 / 12 / 2021
Локальні норми трудового права
Система джерел трудового права України відрізняється від джерел інших галузей права тим, що в регулюванні трудових відносин важливе місце займають локальні норми права, які приймаються безпосередньо на підприємствах, в... докладніше


27 / 12 / 2021
Джерела трудового права
Джерела трудового права України можливо визначити як спосіб вираження норм права, що приймаються компетентними органами держави і призначені регулювати трудові відносини в процесі застосування праці і суспільного захисту людей... докладніше


27 / 12 / 2021
Принципи трудового права України
Під основними принципами трудового права слід розуміти виражені в правових актах економічні закономірності організації  суспільного виробництва і розподілу в формі основних, керівних положень, основних засад правового регулювання трудових відносин,... докладніше


27 / 12 / 2021
Методи і функції трудового права
Під методом слід розуміти спосіб, спеціальний правовий процес, за допомогою якого право впливає на суспільні відносини, встановлюються права і обов’язки, характер взаємовідносин суб’єктів, правові засоби впливу в разі порушення... докладніше


27 / 12 / 2021
Трудове право як одна із галузей права України
Трудове право, як галузь права, виникло порівняно недавно, а саме – із розвитком капіталістичних відносин, коли робоча сила поступово була прирівняна до товару, на який існує попит та пропозиція.... докладніше


27 / 12 / 2021
Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами та іноземних громадян між собою в Україні
Згідно з Кодексом про шлюб та сім’ю України іноземні громадяни і особи без громадянства, які постійно проживають Україні, користуються в Україні правами і несуть обов’язки в шлюбних і сімейних... докладніше


16 / 12 / 2021
Опіка і піклування, ускладнені іноземним елементом
В силу статті 200 КпШС України опіка (піклування) над неповнолітніми недієздатними або обмеженими в дієздатності громадянами України, які проживають поза межами України, а також над іноземними громадянами, які проживають... докладніше


16 / 12 / 2021
Поняття опіки та піклування за законодавством України
У випадках, коли громадяни з тих чи інших причин (неповноліття, хвороба, похилий вік) не мають можливості самостійно захищати свої права та виконувати обов’язки, над ними встановлюється опіка чи піклування,... докладніше


16 / 12 / 2021
Порядок усиновлення дітей в Україні
Громадяни України, які виявили бажання усиновити дитину, звертаються із заявою до відділу освіти за місцем проживання з проханням дати висновок про можливість бути усиновителями. До заяви додаються довідка з... докладніше


16 / 12 / 2021
Умови усиновлення за законодавством України
При здійсненні усиновлення необхідно дотримання декількох важливих умов. Перед усе необхідно бажання усиновителя та письмова згода на усиновлення з боку батьків дитини, що усиновлюється, якщо вони у неї є,... докладніше


16 / 12 / 2021
Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів)
У відповідності до закону батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги (стаття 80 КпШС України). Обов’язок по утриманню своїх неповнолітніх дітей здійснюється батьками у більшості випадків... докладніше


16 / 12 / 2021
Визначення прізвища, імені і по батькові, громадянства дитини
Згідно до статті 62 КпШС України, якщо батьки мають спільне прізвище, це прізвище присвоюється й дітям. При різних прізвищах дитині присвоюється прізвище батька або матері за згодою батьків, а... докладніше


16 / 12 / 2021
Встановлення батьківства в судовому порядку
На відміну від добровільного визнання батьківства, судове встановлення батьківства можливе лише щодо дітей, які народились після 1 жовтня 1968 року, тобто після вступу в силу законодавства Союзу РСР та... докладніше


16 / 12 / 2021
Встановлення походження дітей (способи, порядок, оформлення)
Народження дитини одруженою жінкою створює презумпцію, що її чоловік — батько дитини. Тому вона, маючи на руках свідоцтво про шлюб, не повинна доказувати, що батьком дитини є її чоловік.... докладніше


16 / 12 / 2021
Суб`єктивні сімейні права і обов`язки
Правоздатність і дієздатність — це передумови для виконання особою сімейних прав і обов’язків. Суб’єктивні права і обов’язки реалізуються в сімейних правовідносинах, складаючи їх зміст. Суб’єктивні права і обов’язки в... докладніше


8 / 12 / 2021
Родство і свояцтво у сімейному праві України
В основі великої групи сімейних прав і обов’язків лежить родство учасників сімейних правовідносин. Родство — це кровний зв’язок осіб, які походять один від одного або від спільного пращура. Особами,... докладніше


8 / 12 / 2021
Підстави виникнення сімейних правовідносин
Підставами виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин є юридичний факт. По своїй природі юридичні факти виступають як дії або події. В основному дії входять в який-небудь фактичний склад (наприклад,... докладніше


8 / 12 / 2021
Поняття і види сімейних правовідносин
Сімейні правовідносини — це наслідок застосування до конкретних відносин в сфері шлюбу і сім’ї норм шлюбно-сімейного законодавства. Основу сімейних правовідносин складають немайнові особисті відносини. В сімейному праві особисті права... докладніше


8 / 12 / 2021
Система сімейного права України
Сімейне право регулює визначене певне коло суспільних відносин і обумовлюється базисом суспільства. Створюючи єдину і чітку систему, сімейне право входить в якості складової, або самостійної галузі, в загальну систему... докладніше


8 / 12 / 2021
Принципи сімейного права
Принципи сімейного права — це основні засади, керівні Ідеї, відповідно з якими здійснюється сімейно-правове регулювання суспільних відносин. Одним з принципів сімейного права є одношлюбність (моногамія), тобто громадяни можуть одночасно... докладніше


8 / 12 / 2021
Взаємозв’язок сімейного права з іншими галузями права
Говорячи про сімейне право, як про самостійну галузь права, ми все-таки не можемо не помітити, що сімейне право має зв’язок з інститутами цивільного права. Особливо із спадковим, де основним... докладніше


8 / 12 / 2021
Особливості сімейного права як окремої галузі права її місце в системі права України
Об’єктом сімейного права і є регулювання майнових та особистих немайнових взаємовідносин, проте це не зовсім звичайні майнові та особисті відносини, вони відрізняються за своїм характером та мають ряд особливостей:... докладніше


7 / 12 / 2021
Проект нового законодавства про шлюб та сім`ю в проекті Цивільного кодексу України (загальна характеристика)
У зв’язку з Проголошенням Україною незалежності, зміною соціально-політичного устрою держави та переходом до засад ринкової економіки, виникає гостра потреба оновлення шлюбно-сімейного законодавства, цивільного законодавства, роботи над якими підходять до... докладніше


7 / 12 / 2021
Розвиток сімейного законодавства про шлюб та сім`ю в 1967-70-х рр. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р.
Шлюбно-сімейне законодавство не стояло на місці, а розвивалось далі. 27 червня 1968 року були прийняті Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб і сім’ю (далі Основи), які... докладніше


7 / 12 / 2021
Загальна характеристика парної та моногамної сім’ї
Витоки парної та моногамної сім’ї починаються з сім’ї пуналуа. Після виникнення сім’ї пуналуа шлюбне коло починає дедалі все більше звужуватися і це привело до того, що з нього почали... докладніше


7 / 12 / 2021
Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою.
Для періоду, коли людина тільки почала відокремлюватися від природи і ще нічого не виробляла, а лише брала собі готові продукти матеріального світу, характерними були невпорядковані статеві зносини — кожна... докладніше


7 / 12 / 2021
Робота Ф. Енгельса «Походження сім`ї, приватної власності і держави»
Ф.Енгельса «Походження сім’ї, приватної власності і держави» написана в 1884 р. У роботі «Походження сім’ї, приватної власності і держави» Енгельс розкрив закони та основні етапи розвитку первіснообщинного ладу та... докладніше


7 / 12 / 2021
Механізми державного управління економічною безпекою особистості
ВСТУП Актуальність теми. За останні десятиліття в Україні відбувалося значне зростання матеріального добробуту і процвітання в різних сферах життєдіяльності. В той же час процес цей не можна назвати рівномірним,... докладніше


Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом
Актуальність теми. Процес переходу України до розвинутої ринкової економіки зумовив гостру потребу у створенні певної сприятливої правової бази для розвитку підприємництва в нашій країні. При цьому процес правотворення у... докладніше


Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції міліцією України
ВСТУП Актуальність теми. Проблема протидії та запобігання корупції в Україні є актуальною: за даними, наведеними міжнародними експертами, у 2009 р. Україна зайняла 146 місце із 180 за рівнем корумпованості, що... докладніше


Сімейне підприємництво як суб’єкт підприємницької діяльності
1. Поняття сімейного підприємства Домінуюче місце серед суб’єктів господарського права належить такому суб’єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями... докладніше


6 / 12 / 2021
Адвокатура в Україні — опорний конспект
1. Право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу Важливим кроком у створенні таких умов є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 груд­ня 1992 р. Він проголошує, що адвокатура... докладніше


6 / 12 / 2021
Поняття договору оренди. Об`єкти оренди. Строки договору оренди
Вступ Актуальність теми. Побудова незалежної демократичної держави неможлива без проведення політичної, економічної та соціальної реформ, а також створення нової правової системи, яка б забезпечила успішне втілення їх в життя.... докладніше


3 / 12 / 2021
Система відомчого контролю за діяльністю підрозділів поліції
В поліції функціонує система відомчого контролю за дотриманням законності, головним принципом якої є підконтрольність нижчої ланки вищій, тобто принцип субординації. Суб’єктами внутрішньовідомчого контролю є Міністр, його заступники, Колегія МВС,... докладніше


25 / 11 / 2021
Суб’єкти здійснення контролю та нагляду за діяльністю поліції та їх повноваження
Згідно Закону України “Про національну поліцію” визначається, що такий контроль здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністр внутрішніх справ України і, в межах своєї компетенції, ради. При цьому, місцеві ради, здійснюючи... докладніше


25 / 11 / 2021
Поняття контролю та нагляду за діяльністю поліції як способів забезпечення законності, особливості їх правового регулювання
ВСТУП Поліція в Україні — один з важливих соціальних інститутів, виконавчої влади, який захищає життя і здоров’я, права і свободи громадян, власність, довкілля, інтереси суспільства і держави від протиправних... докладніше


25 / 11 / 2021
Організація діяльності підрозділів поліції особливого призначення
Відповідно до Наказу МВС від 08.05.2014 № 447 «Про затвердження Положення про підрозділи поліції громадської безпеки особливого призначення» підрозділ поліції громадської безпеки особливого призначення (далі — підрозділ) є структурним... докладніше


25 / 11 / 2021
Організація діяльності підрозділів дозвільної системи та ліцензування
Згідно з нормами чинної Конституції (стаття 27, яка надає право кожному захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань), Закону України — Про національну... докладніше


25 / 11 / 2021
Організація діяльності служби дільничних інспекторів поліції
Національна поліція та його підрозділами на місцях уживаються заходи для поліпшення оперативної обстановки, однак, як свідчить практика, стан боротьби із злочинністю не повною мірою відповідає вимогам Президента держави та... докладніше


25 / 11 / 2021
Система, структура та основні завдання національної поліції
Згідно  офіційного сайту національної поліції http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1855846 на сьогоднішній день національна поліція України поділена на наступні блоки: на рівні апарату; міжрегіональні територіальні органи територіальні органи державні установи територіальної поліції. Так, структура... докладніше


25 / 11 / 2021
Департамент патрульної поліції як основний суб’єкт забезпечення публічної безпеки і порядку
Згідно Наказу МВС 18.11.2015 року « Про внесення змін до наказу Національної поліції від 06 листопада 2015 року № 73» затверджено положення про Департамент патрульної поліції. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент... докладніше


25 / 11 / 2021
Поняття, система, структура та завдання навчальної дисципліни «Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку»
ВСТУП Останніми роками розбудова демократичної, правової держави, головним завданням і змістом діяльності якої є утвердження, забезпечення і захист прав та свобод людини і громадянина, набула особливого значення. Виконання цього... докладніше


25 / 11 / 2021
Форми участі громадян в охороні громадського порядку
Громадяни можуть брати участь в охороні громадського порядку у таких формах: Масові громадські організації (профспілки, добровільні громадські товариства — сприяння обороні, мисливців і рибалок, охорони природи тощо). Організації і... докладніше


25 / 11 / 2021
Поняття громадського порядку, правопорядку і громадської безпеки
ВСТУП Конституція України окреслила основні принципи та ідеї розбудови демократичної, соціальної, правової держави. За цих умов значно зросла соціально-політична активність населення, яка проявляється в різних сферах суспільного життя і,... докладніше


25 / 11 / 2021
Права людини в історії політико-правової думки
Вступ Актуальність дослідження. Формування громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави, досконалої національної правової системи, які б відповідали правовим традиціям, правосвідомості нашого народу, ідеї захисту прав людини і громадянина, втіленим,... докладніше


20 / 11 / 2021
Основні риси цивільного права у Київській Русі
Вступ Київська Русь за формою правління — ранньо­феодальна монархія. Безперечно, Київська Русь не була державою в сучасному розумінні цього слова, а лише періодично набувала ознак ранньофеодальної імперії, міжкнязівської федерації... докладніше


3 / 11 / 2021
Державний, правовий та політичний устрій Іспанії
Вступ Іспанія, офіційно Королівство Іспанія — держава на південному заході Європи. Займає більшу частину Піренейського півострова, Балеарські і Пітіузькі острови в Середземному морі, Канарські острови в Атлантичному океані. Іспанія... докладніше


3 / 11 / 2021
Аспекти вивчення повноважень Кабінету Міністрів України
Вступ Актуальність проблеми. Одним з найактуальніших завдань реформи системи державного управління в Україні залишається вдосконалення організації та діяльності Кабінету Міністрів України. Основа цього — визначення правового статусу уряду, який... докладніше


30 / 06 / 2021
Моральна шкода: поняття та розмір відшкодування
Поняття моральної шкоди. Розмір відшкодування моральної (нематеріальної) шкоди. Практичні аспекти застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в судах України. Вступ Конституція України, як основний закон, закріплює в Україні... докладніше


5 / 04 / 2021
Особенности правового режима использования Керченского пролива
Введение Керченский пролив — единственный выход из Азовского моря. Движение судов по нему в настоящее время организовано по двум трассам: принадлежащему Украине глубоководному Керчь-Еникальскому каналу, а также по российским... докладніше


4 / 04 / 2021
Основні гарантії дотримання принципу законності при здійсненні органами СБУ оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності
Вступ Оперативно-розшукова  діяльність  —  це  система  гласних   і негласних  пошукових,  розвідувальних    та    контррозвідувальних заходів,  що  здійснюються  із  застосуванням    оперативних    та оперативно-технічних засобів. Правову основу  оперативно-розшукової  діяльності  становлять Конституція  України ... докладніше


3 / 04 / 2021
Україна як суб`єкт міжнародного економічного права
Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва Зближення європейського права із законодавством України 4. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу Вступ... докладніше


29 / 03 / 2021
Господарські та адміністративні суди: спеціалізовані суди України
Система, склад та повноваження господарських судів Організація діяльності адміністративного суду Практика розмежування компетенції адміністративних та господарських судів Вступ Актуальність. Після прийняття Кодексу адміністративного судочинства України, де перехідними встановлювалась розмежування... докладніше


29 / 03 / 2021
Державний устрій Афін у 5-4 ст. до н.е.
Вступ В історії Стародавньої Греції важливу роль відіграли два поліси: Афіни і Спарта. Державний лад Афін став прикладом рабовласницької демократії, це той час, коли еталоном олігархії стала політична організація... докладніше


27 / 03 / 2021
Поняття та види джерел права
Вступ Актуальність. По сьогоднішній день в юридичній літературі звертається увага на багатозначність і нечіткість поняття “джерело права”, а також численність джерел права. Однак у радянській правовій системі джерелом права... докладніше


24 / 03 / 2021
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні
Вступ Термін «фізична особа» означає людину як суб’єкта права і застосовується в різних галузях права, у тому числі в МПрП. Фізична особа має свій статус, але законодавство виділяє за... докладніше


24 / 03 / 2021
Глави держав у зарубіжних країнах (На прикладі: Франція, Германія, Італія, Велика Британія, Польща, Чехія, Росія, США, Канада, Бразилія, Китай, Індія, Японія)
Глава держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів держави, є найвищим представником країни на її території та поза її межами, символ єдності... докладніше


11 / 03 / 2021
Авторське право і програмне забезпечення
Вступ Актуальність теми. Щодо теми дослідження, то вона обрана невипадково, а в силу своєї актуальності та вагомості. Галузь комп’ютерних технологій має досить нетривалу історію. Беручи до уваги хоча б... докладніше


10 / 03 / 2021
Аналіз системи особистої охорони в різних країнах світу
Вступ За кордонами України сьогодні накопичений великий, різноманітний і різноаспектний досвід підготовки кадрів для поліцейських служб. Організація діяльності щодо забезпечення правопорядку, громадської безпеки, боротьби зі злочинністю у всіх її... докладніше


9 / 03 / 2021
Підхід до історичної типологізації вчень про державу і право
1. Зверніться до наступного джерела: Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. Обґрунтуйте відповіді на такі запитання: 1. Який підхід до історичної типологізації... докладніше


5 / 03 / 2021
Система міжнародного публічного права
Міжнародне публічне право — це самостійна, відмінна від на­ціональних правових систем конкретних держав сис­тема права. Міжнародне право функціонує в міжнарод­ній системі, будучи її нормативною підсистемою. Міжнародна система охоплює міжнародні... докладніше


29 / 01 / 2021
Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права
Питання про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права є одним із центральних у теорії міжнародного права. Міжнарод­на доктрина в цьому питанні виробила наступні основні підходи: дуалістичний, моністичний, радянський. В... докладніше


29 / 01 / 2021
Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права
Міжнародне публічне право виникло внаслідок реальних сус­пільних процесів. Вже на ранніх стадіях розвитку пер­вісні общини і племена не існували відокремлено, а були об’єднані неписаними родовими законами. Перші зви­чаєві норми... докладніше


29 / 01 / 2021
Особисті та майнові права автора. Захист авторського права
Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор. Автором вважається особа, зазначена як автор на примірнику обнародуваного твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва. Співавторами є особи, спільною... докладніше


14 / 01 / 2021
Загальні положення Закону України “Про авторське право і суміжні права”
Найбільш фундаментальні питання захисту авторського права відображені в Законі України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ. Цей закон охороняє особисті (немайнові) та... докладніше


14 / 01 / 2021
Повноваження суб’єктів державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності є: Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; Міністерство України у справах науки і технологій. Верховна Рада... докладніше


14 / 01 / 2021
Правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники; наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації; громадські організації у науковій та науково-технічній... докладніше


14 / 01 / 2021
Характеристика інституту „префект” у Франції
Вступ 1. Префект як провідник і гарант втілення державної політики 2. Повноваження перфекта 3. Інститут перфекта в Новому Адміністративному Кодексі Франції Висновки Список використаних джерел Вступ Сьогодні Франція, серед... докладніше


29 / 12 / 2020
Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності
Зміст 1. Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності 2. Судово-медична експертиза транспортної травми зіткнення автомобіля з пішоходом 3. Сучасний стан судово-медичної експертизи крові та її слідів Список використаних джерел 1.... докладніше


24 / 12 / 2020
Торговельне право США
Вступ Торговим правом вважається система норм, яка регулює організацію професійної торгової діяльності в широкому значенні цього поняття, тобто яка застосовується до торгівлі, промисловості, фінансової діяльності, іншими словами — професійної... докладніше


23 / 12 / 2020
Роль та значення міжнародних конференцій і нарад в сучасній дипломатичній практиці
Вступ 1. Міжнародні конференції і наради в дипломатичній практиці 2. Правила проведення міжнародних конференцій і нарад Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин глобального характеру... докладніше


11 / 12 / 2020
Організація митних операцій в Україні
Вступ 1. Порядок та вимоги митного оформлення товарів, майна та інших предметів 2. Митний контроль та митне оформлення Висновки Список використаних джерел Вступ Діяльність митних органів України пов'язана із... докладніше


10 / 12 / 2020
Повноваження Комітету міністрів Ради Європи у галузі захисту прав людини
Вступ Актуальність.Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного, філософського звучання. Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло... докладніше


8 / 12 / 2020
Попереднє судове засідання. Рішення Європейського суду з питань порушення норм цивільного процесу
Вступ 1. Попереднє судове засідання 2. Рішення Європейського суду з питань порушення норм цивільного процесу Висновки Список використаних джерел Вступ Попереднє судове засідання проводиться з метою з'ясуванняможливості врегулювання спору... докладніше


3 / 12 / 2020
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності
Вступ 1. Поняття кримінальної відповідальності та притягнення до кримінальної відповідальності 1.1. Поняття кримінальної відповідальності 1.2. Підстави кримінальної відповідальності 2. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності 2.1. Поняття та... докладніше


30 / 11 / 2020
Джерела інформаційного права
Вступ 1. Сучасне інформаційне законодавство 2. Джерела інформаційного права Висновки Список використаних джерел Вступ Початок ХХІ століття для нашої країни, як і для багатьох інших країн світу, ознаменувався формуванням... докладніше


27 / 11 / 2020
Порядок врегулювання переддоговірних спорів у зобов`язальному праві України
Вступ 1. Поняття, зміст, підстави виникнення та припинення зобов’язань 2. Загальна характеристика господарських договорів 3. Порядок укладання та виконання господарських договорів 4. Переддоговірні спори та доарбітражне врегулювання господарських спорів... докладніше


24 / 11 / 2020
Інститути громадського суспільства територіальної громади: шляхи співпраці
Вступ 1. Інститути громадянського суспільства 2. Інституалізація демократичного самоврядування в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні 3. Практичний досвід місцевого самоврядування на прикладі Дарницького району м. Києва Висновки Список... докладніше


23 / 11 / 2020
Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність
Зміст Вступ 1. Поняття помилки та її значення для кримінальної відповідальності 2. Види помилок. Юридична помилка та її кримінально-правове значення 3. Вплив фактичної помилки на кримінальну відповідальність Висновки Список... докладніше


23 / 11 / 2020
Вдосконалення механізму функціонування апарату органу державної влади на прикладі Дарницької районної державної адміністрації
Вступ 1. Політична система, державне управління та регулювання на трансформаційному етапі розвитку держави 2. Державна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби 3. Механізм держави, державний... докладніше


22 / 11 / 2020
Традиція природного права
Вступ 1. Визначення природного права 2. Природне право: класичні формулювання 3. Середньовічна природно-правова думка до Томи Аквінського 4. Вчення про природне право у Томи Аквінського 5. Природне право як... докладніше


14 / 11 / 2020
Порівняльна характеристика інституту світових судів
Вступ 1. Міжнародний суд. Члени Міжнародного Суду 2. Головні риси міжнародних правових норм, які регулюють належність до суддівського корпусу 3. Національні правові норми Висновки Список використаних джерел Вступ Міжнародний... докладніше


11 / 11 / 2020
Підприємницьке право. Питання та відповіді до екзамену
1. Поняття та предмет господарського (підприємницького) права 2. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи 3. Види та умови здійснення підприємницької діяльності 4. Види та правовий статус суб’єктів підприємницької... докладніше


10 / 11 / 2020
Вищі спеціалізовані суди України, їх повноваження, види вищих спеціалізованих судів
Вступ Судову владу представляють незалежні суди, які від імені держави, в порядку, встановленому законом, здійснюють правосуддя, наділені владними повноваженнями, завданням яких є забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами... докладніше


7 / 11 / 2020
Тактичні прийоми викриття осіб, які дають неправдиві докази
Вступ Актуальність теми. Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального судочинства є встановлення істини у кримінальних справах, щоб "кожен, хто скоїв злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і... докладніше


7 / 11 / 2020
Етапи формування злочинної поведінки
Вступ 1. Соціальні етапи формування злочинної поведінки 2. Типи антисуспільної спрямованості особистості Висновки Список використаних джерел Вступ Правосуб'єктність як здатність осудної людини нести кримінальну відповідальність (тобто стати злочинцем) у... докладніше


6 / 11 / 2020
Формування податкової системи в Україні
Вступ Розділ 1. Структура податкової системи України 1.1. Становлення податкової системи в Україні 1.2. Основні елементи податкової системи України 1.3. Принципи побудови національної податкової системи Розділ 2. Характеристика податкової... докладніше


24 / 10 / 2020
Розвиток логіки у часи Відродження
Вступ 1. Логіка епохи Відродження 2. З історії логіки часів Відродження на Україні Висновки Список використаних джерел Вступ XV-XVI ст. в історії філософської думки прийнято називати епохою Відродження, Ренесансу... докладніше


22 / 10 / 2020
Договори про надання послуг: поняття, види та загальна характеристика
Вступ 1. Загальна характеристика договорів про надання послуг за новим Цивільним кодексом України 1.1. Поняття та сутність договору про надання послуг 1.2. Укладення договору 1.3. Порядок та наслідки розірвання... докладніше


21 / 10 / 2020
Європейські стандарти забезпечення захисту прав людини у правовій системі України
Права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними... докладніше


16 / 10 / 2020
Фінансово-економічна оцінка проекту нормативно-правового акта у сфері господарської діяльності. Проект Закону про гральний бізнес в Україні
Ігорний бізнес є дуже прибутковим, саме тому цей вид підприємницької діяльності зростає дуже швидкими темпами. А про розвиток вітчизняного законодавства відносно регулювання відносин у сфері грального бізнесу так сказати... докладніше


13 / 10 / 2020
Огляд вчень про звичаєве право
Вступ Актуальність теми. Звичаєве право — перша історична форма права, нині найпоширеніша серед країн з консервативним способом життя. Воно складається з норм, санкціонованих державою, тобто таких, що набули її... докладніше


11 / 10 / 2020
Особливості державної влади в Україні, її проблеми та перспективи
Вступ 1. Особливості державної влади в Україні 2. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми: Проблема щодо системи державної влади... докладніше


10 / 10 / 2020
Сучасні проблеми транспортного права (застосування)
Вступ 1. Транспортна діяльність 2. Проблеми транспортної політики 3. Правова природа поняття «транспортні послуги» Висновки Список використаних джерел Вступ В економічному житті країни транспорт посідає особливе місце. По-перше, він... докладніше


9 / 10 / 2020
Речовий доказ у кримінальному процесі
Вступ Розділ 1. Правова природа предметів – носіїв доказової інформації 1.1. Поняття та сутність доказів у кримінальному процесі України. значення речових доказів в доказуванні по кримінальній справі 1.2. Особливості... докладніше


9 / 10 / 2020
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: поняття, види та загальна характеристика
Вступ 1. Поняття та система транспортних злочинів 1.1. Поняття транспортних злочинів 1.2. Система транспортних злочинів 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного, повітряного, автотранспорту і... докладніше


3 / 10 / 2020
Позовна давність у міжнародному приватному праві
Вступ Актуальність. Строки є однією з правових категорій, які часто відіграють основоположну роль в цивільно-правових відносинах, бо час має істотне значення для виникнення, зміни та припинення відносин, і для... докладніше


1 / 10 / 2020
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Вступ Розділ 1. Підстави припинення трудового договору: поняття, класифікація 1.1. Підстави припинення трудового договору 1.2. Класифікація підстав припинення трудового договору Розділ 2. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 2.1.... докладніше


25 / 09 / 2020
Взаємовідносини держави і громадянина та шляхи до співпраці
Анотація В статті розглядається проблема взаємовідносин громадянина і держави. Поняття „громадянин” означає зв`язок особи з правовою системою держави, громадянином якої він є. Громадянство — це стійкий правовий зв'язок особи... докладніше


22 / 09 / 2020
Орган государства, понятия, признаки и виды. Государственные органы в современной Украине
В ведение Власть — это право и возможность распорядится кем-нибудь или чем-нибудь, а также подчинять своей воле. Власть – это возможность или способность воздействия на жизнедеятельность, поведение людей и... докладніше


20 / 09 / 2020
Поняття комісійної і комплексної експертизи. Організація їх проведення у судово-експертних установах України
Зміст 1. Поняття первинної, додаткової і повторної експертизи. Поняття комісійної і комплексної експертизи. Організація їх проведення у судово-експертних установах України 2. Судово-балістична експертиза Список використаних джерел 1. Поняття первинної,... докладніше


17 / 09 / 2020
Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика
Вступ 1. Законодавство про захист економічної конкуренції 2. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію Висновки Список використаних джерел Вступ Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України і його територіальними відділеннями справ... докладніше


17 / 09 / 2020
Влада та власність: поняття та їх взаємовплив
Вступ 1. Система та правовий статус органів державної влади 2. Державна влада та власність Висновки Список використаних джерел Вступ Держава у особі органів державної влади здійснює організуючу, цілеспрямовану діяльність... докладніше


17 / 09 / 2020
Вина в цивільному праві
Вступ 1. Сутність та поняття вини як умови відповідальності 1.1. Поняття вини в римському праві 1.2. Вина як суб'єктивна умова цивільно-правової відповідальності 1.3. Принцип вини як принцип цивільно-правової відповідальності... докладніше


17 / 09 / 2020
Трудовий договір в сучасній театральній практиці
Вступ Діяльність професійних творчих працівників театрів здійснюється за індивідуальними трудовими договорами (контрактами) і (або) цивільно-правовими договорами. Порядок укладання трудових договорів (контрактів) з професійними творчими працівниками затверджується Кабінетом Міністрів України.... докладніше


16 / 09 / 2020
Поняття та принципи митної служби
Вступ 1. Поняття та принципи митної служби 2. Види і ставки мита 3. Особливі режими митного контролю Висновки Список використаних джерел Вступ Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України незалежність... докладніше


10 / 09 / 2020
Організаційно-технологічні документаційні аспекти роботи зі зверненнями громадян на матеріалах Пенсійного фонду України Оболонського району м.Києва
ВСТУП Актуальність теми. Питання практичної щодо реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян, відповідно до їх статуту, пропозиції про поліпшення їх... докладніше


7 / 09 / 2020
Чому я хочу вступити до СБУ
Вступ Служба безпеки України (СБУ) — це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України. До... докладніше


7 / 09 / 2020
Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні
Вступ 1. Теоретичні аспекти дослідження системи пенсійного забезпечення 1.1. Суть , види та джерела пенсійного забезпечення 1.2. Національні особливості пенсійного забезпечення 2. Пенсійне забезпечення в Україні 2.1. Законодавча база... докладніше


5 / 09 / 2020
Гарантії права на інформацію
Вступ Людина як суб’єкт суспільних відносин має потребу в отриманні відомостей про події та явища, що відбуваються або мали місце в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Інформація є... докладніше


4 / 09 / 2020
Розробка політики інформаційної безпеки
Вступ Актуальність теми. Інформація, процеси, що її підтримують, інформаційні системи та сітьова інфраструктура, які є істотними активами сучасних фірм, підприємств та організацій, все частіше зштовхуються із різними загрозами безпеки,... докладніше


4 / 09 / 2020
Політика інформаційної безпеки як основа управління інформаційною безпекою
Вступ Актуальність вирішення проблеми захисту інформаційних ресурсів обумовлюється зростанням доступу до мереж загального користування окремих категорій протиправно налаштованих громадян, певною вразливістю окремих мереж, зростанням попиту з боку злочинних елементів... докладніше


4 / 09 / 2020
Соціальне забезпечення іноземних громадян і осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання у державі місцем виконання роботи
Вступ 1. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства 2. Соціальне забезпечення іноземних громадян і осіб без громадянства 2.1. Гарантії трудової діяльності та трудовий статус 2.2. Соціальне забезпечення іноземних... докладніше


4 / 09 / 2020
Правове регулювання ветеринарної медицини
Вступ Своєрідний об’єкт державно-правового регулювання сільського господарства становлять відносини ветеринарного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників і громадян як власників худоби і птиці. Правове регулювання цих відносин проводиться у відповідності до норм... докладніше


3 / 09 / 2020
Правовий режим функціонування електронних документів
Вступ Актуальність теми. Порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з законодавством. Найбільш важливим стримуючим фактором розвитку електронної комерції... докладніше


3 / 09 / 2020
Визначення та характеристика правопорушень на сучасному етапі розвитку України та шляхи їх подолання
Вступ Актуальність теми. Молоді громадяни держави повинні формувати свій життєвий потенціал стосовно свого часу і його вимог. У зв’язку з цим зростає роль і значення правової системи, що робить... докладніше


3 / 09 / 2020
Колегіальні органи прокуратури України
Вступ Актуальність теми. Розроблення нової концепції прокурорської діяльності після проголошення України незалежною пов’язане не тільки з необхідністю глибокого наукового обґрунтування місця і ролі прокуратури серед інших політичних інститутів, покликаних... докладніше


3 / 09 / 2020
Співвідношення понять «кримінальна відповідальність» та «покарання» в теорії кримінального права»
Вступ 1. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави 2. Поняття покарання та його мета 3. Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності та покарання Висновки Список використаних джерел Вступ У КК нерідко... докладніше


3 / 09 / 2020
Звід законів Російської імперії 1835 р.
Вступ У першій половині XIX ст. вже за відсутності української державності завершується ліквідація національної правової системи. На всій території України набуває чинності загальноімперське законодавство при збереженні лише окремих норм... докладніше


2 / 09 / 2020
Пенсійний фонд, його формування і використання
Вступ 1. Економічна природа пенсійного забезпечення і його управлінський фактор 1.1. Призначення, завдання та функції Пенсійного фонду 1.2. Структура Пенсійного фонду 1.3. Досвід зарубіжних країн щодо пенсійного забезпечення 2.... докладніше


2 / 09 / 2020
Інформаційно-аналітична діяльність органів прокуратури
Вступ Ефективність функціонування будь-якої організації, здатність ефективно та оптимально досягати необхідного результату значною мірою залежить від розроблення, впровадження та дотримання у повсякденній діяльності певних вихідних положень (принципів). Не є... докладніше


29 / 08 / 2020
Теоретичні аспекти нотаріальної справи
Вступ 1. Поняття компетенції нотаріальних органів 2. Умови і порядок видачі свідоцтва про право власності за життя подружжя Висновки Список використаних джерел Вступ Нотаріат в Україні – це система... докладніше


29 / 08 / 2020
Методологічні засади звичаєвого права
Вступ 1. Основні риси звичаєвого права 2. Трактування та методологічні засади звичаєвого права 3. Законодавчі акти звичаєвого права Висновки Список використаних джерел Вступ Звичаєве право – сукупність обов’язкових до... докладніше


29 / 08 / 2020
Основні рівні пізнання в праві
Вступ Праворозуміння — це не тільки володіння знаннями про право у вигляді тієї інформації, що є на даний момент у розпорядженні правознавства. До проблеми володіння добутою інформацією впритул примикає... докладніше


27 / 08 / 2020
Тоталітарна держава
Вступ 1. Типи політичних режимів 2. Поняття та концепція тоталітаризму 3. Ідеологія в тоталітарній державі 4. Тоталітарно організоване суспільство Висновки Список використаних джерел Вступ Політичний режим – це характеристика... докладніше


26 / 08 / 2020
Закони дванадцяти таблиць
Вступ Актуальність постановки проблеми суспільних відносин за Законами XІІ таблиць пояснюється їхнім значним впливом на подальший розвиток римської держави. Об’єкт дослідження — соціальні процеси й групи в середині V... докладніше


18 / 08 / 2020
Закони дванадцяти таблиць
Вступ Історія створення сучасного правознавства починається від часів Стародавнього Риму. Звісно, правові системи існували й у давніших цивілізаціях. Більш того, саме римське право зазнало потужного впливу давньогрецького, близькосхідного, іудейського... докладніше


18 / 08 / 2020
Закон про інформацію
Вступ Закони України «Про інформацію» містить норми, що розкривають закріплений Конституцією України зміст права громадян на інформацію, дають визначення конференційної інформації та інформації із обмеженим доступом, а також такої... докладніше


18 / 08 / 2020
Об’єкти науково-технічної інформації
Вступ Закон України “Про науково-технічну інформацію” дає таке її визначення: “Науково-технічна інформація — це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані... докладніше


18 / 08 / 2020
Правове регулювання непрямих податків в Україні
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків-2002 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і... докладніше


15 / 08 / 2020
Правова статистика
Зміст Вступ 1. Охарактеризувати види середніх величин та техніку їх обчислення 2. Пояснити суть адміністративно – правової статистики як галузі правової статистики. Її специфіка, завдання та стадії відображення статистичних... докладніше


15 / 08 / 2020
Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права
Вступ 1. Загальна характеристика поняття і види форм (джерела) права 1.1. Поняття і види форм (джерел) права 2. Порівняльна характеристика форм (джерел) права в сучасних правових системах 2.1. Форми... докладніше


10 / 08 / 2020
Статус арбітражного керуючого
Вступ Одним із пріоритетних напрямів розвитку законодавства в Україні є вдосконалення законодавства про банкрутство, зокрема законодавства, що регулює діяльність арбітражного керуючого в процедурах банкрутства, яке має більш повно відповідати... докладніше


3 / 08 / 2020
Загальнотеоретична характеристика принципу державної влади (сутність та засоби його реалізації)
Вступ Принципи організації та діяльності органів державної влади — це основоположні вихідні положення, на яких базуються побудова й функціонування органів державної влади. Принципи організації та діяльності органів державної влади... докладніше


2 / 08 / 2020
Одноосібне володіння, його переваги та недоліки
Вступ Комерційний бізнес виступає невід’ємною ланкою сучасної ринкової економіки. Хоча сам термін «комерційний бізнес» є порівняно новим в українській економічній літературі, маємо чимало досліджень, що присвячені загальним питанням розвитку... докладніше


2 / 08 / 2020
Етапи проведення інформаційно-аналітичної діяльності
Загальне знайомство з проблемою. Визначення термінів і питань. Збір фактів. Роз’яснення фактів. Побудова гіпотези. Висновки. Створення аналітичного документа Для того щоб на основі наведених принципів підготувати відповідний інформаційно-аналітичний матеріал,... докладніше


31 / 07 / 2020
Дослідження в інформаційно-аналітичній діяльності
Процес дослідження в інформаційно-аналітичній діяльності. Технологія процесу дослідження і оцінки інформації. Гіпотеза. Використання методів в інформаційно-аналітичної діяльності: спостереження, порівняння, вимірювання, абстрагування, аналіз, синтез, аналогія, моделювання, відсотковий метод, Історичний метод,... докладніше


31 / 07 / 2020
Інформаційна культура в інформаційно-аналітичній діяльності
Поняття про інформаційну культуру та інформаційну етику. Внутрішні аспекти інформаційної культури. Зовнішній аспект інформаційної культури Нині існує велика кількість визначень інформаційної культури. У  даному випадку доцільно розглянути визначення, подане... докладніше


31 / 07 / 2020
Інформаційно-аналітичне забезпечення органів управління
Характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства. Основні принципи побудови інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування При визначенні інформаційних потреб органу управління... докладніше


31 / 07 / 2020
Джерела інформації та інформаційні посередники
Класифікація джерел інформації. Інформаційні посередники. Друковані видання як джерело інформації. Електронні джерела інформації. Джерела статистичної інформації. Реклама, виставки, конференції як джерела інформації. Консультативні послуги як джерело інформації. Характеристика інших... докладніше


31 / 07 / 2020
Попередній розгляд справи суддею
Вступ Актуальність. Попередній розгляд справи суддею — стадія кримінального процесу, у якій суддя одноособово, не вирішуючи питання про винність обвинувачуваного, у результаті перевірки матеріалів кримінальної справи встановлює наявність або... докладніше


29 / 07 / 2020
Міжнародне публічне право — Питання до екзамену
1. Класифікація міжнародних правопорушень Класифікація протиправних із погляду міжнародного права діянь здійснюється на основі двох критеріїв: по-перше, правопорушення відрізняються між собою за спрямуванням і ступенем тяжкості, по-друге, їм притаманний... докладніше


25 / 07 / 2020
Правове становище прокурора у цивільному процесі
Вступ 1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі 2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі 3. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді... докладніше


22 / 07 / 2020
Система, метод, принципи, джерела та місце банківського права в системі галузей права України
Вступ 1. Система, метод, принципи, джерела банківського права України 2. Місце банківського права в системі галузей права України Висновки Список використаних джерел Вступ У процесі розбудови демократичної правової держави... докладніше


21 / 07 / 2020
Походження, сутність, формотворчі ознаки та функції держави
Вступ Визначальною ланкою політичної системи суспільства та її підсистеми — політичної організації — є держава. Держава — форма організації суспільства, носій публічної влади, сукупність взаємопов´язаних установ і організацій, які... докладніше


17 / 07 / 2020
Адвокатура як правозахисний інститут
Вступ 1. Адвокатура як правозахисний інститут 2. Місце правозахисної адвокатури в українському громадянському суспільстві Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасний етап розвитку українського суспільства, інституціональні зміни вимагають вдосконалення організації... докладніше


13 / 07 / 2020
Джерела конституційного права як галузі національного права України
Вступ Актуальність теми. Посилення глобалізаційних процесів у світі, які не пройшли осторонь права, підтвердженням чому є дифузійність джерельних систем різних правових систем і сімей світу, а також розбудова Української... докладніше


12 / 07 / 2020
Укладання договору в римському праві
Вступ 1. Укладання договору 2. Підстави виникнення зобов`язань Висновки Список використаних джерел Вступ Історія римського народу відома науці з тієї пори, коли Рим був невеликою сільськогосподарською общиною, в якій... докладніше


11 / 07 / 2020
Трудове право. Питання до заліку
Зміст 1. Конституційне право громадян на працю. Гарантії його забезпечення 2. Поняття та підстави виникнення трудових правовідносин 3. Зміст та структура трудових правовідносин 4. Фізичні особи (працівники) як суб'єкти... докладніше


9 / 07 / 2020
Вчення Джоржа Лока про державу та право
Вступ Локк Джон — англійський теоретик природного права, політичний мислитель, філософ. У період протекторату О. Кромвеля вчився в Оксфордському ун-ті, де одержав ступінь магістра. Викладав в ун-ті, був декілька... докладніше


7 / 07 / 2020
Шляхи розвитку інформаційної функції в Українській державі
Вступ У процесі цивілізаційного розвитку виникає необхідність переосмислення функцій держави в суспільних процесах та концентрації її зусиль на тих сферах життєдіяльності, які об’єктивно цього потребують на конкретно-історичному етапі. В... докладніше


4 / 07 / 2020
Теорія держави і права — Питання до екзамену
1. Поняття та зміст юридичної науки Юриспруденція є достатньо розгалуженою і диференційованою системою наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і практичної... докладніше


4 / 07 / 2020
Організаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
Вступ У забезпеченні збереження майна усіх форм власності велику роль відіграє принцип невідворотності покарання, який вимагає обов’язкового розслідування кожного злочину. Реалізація цього принципу передбачає також максимальне використання під час... докладніше


4 / 07 / 2020
Управління інформаційною безпекою систем, що опікуються життєзабезпеченням держави
Вступ Актуальність теми. Характерною рисою сучасних соціально-економічних відносин в Україні є динамічний розвиток ринкових за­сад гос­по­да­рю­ван­ня. Трансформація економічної системи позначається на всіх сфе­рах сус­піль­ного виробництва і вимагає нових поглядів... докладніше


30 / 06 / 2020
Правовий статус експертно-екологічної експертизи
Вступ 1. Правовий статус експертно-екологічної експертизи 2. Правова охорона надр і земель, наданих для користування надрами 3. Державний кадастр тваринного світу Висновки Список використаних джерел Вступ Від часу виникнення... докладніше


27 / 06 / 2020
Характеристика діяльності та життя юриста 20-го століття – В.Я. Тацій
Вступ Виповнилося 70 років від дня народження та 45 років науково-педагогічної і громадської діяльності видатного українського вченого в галузі кримінального права, теорії держави і права, конституційного права, талановитого педагога,... докладніше


27 / 06 / 2020
М.Ф. Володимирський-Буданов — життєвий та творчий шлях
Вступ Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович (1838–1916) – історик права, член-кореспондент Петербурзької академії наук (з 1903). Закінчив Київський університет (1864). З 1864 – професор історії російського права Київського університету св. Володимира.... докладніше


26 / 06 / 2020
Соціальні функції права
Вступ Найважливішими функціями соціології права, як і кожної наукової дисципліни, є теоретична (методологічна) та практична. Відповідно до цих двох основних функцій можна було б виділити дві моделі, два види... докладніше


22 / 06 / 2020
Питання до екзамену — Історія українського права
1. Предмет, метод і завдання курсу «Історія права України» Мета курсу “Історія держави і права України” — зорієнтувати майбутніх фахівців у витоках українського державо- і правотворення, на грунті узагальнення... докладніше


22 / 06 / 2020
Питання до екзамену з «Історії держави і права зарубіжних країн»
1. Предмет, метод і періодизація історії держави і права зарубіжних країн Історія держави і права, дотримуючись принципу хронології, вивчає структуру, компетенцію, функції органів держави, а також розвиток головних галузей... докладніше


22 / 06 / 2020
Хуліганство як один із злочинів проти громадського порядку та моральності
Вступ 1. Загальна характеристика хуліганства 1.1. Поняття та мотиви хуліганства 1.2. Ознаки хуліганства 2. Кваліфікація хуліганства 2.1. Просте хуліганство 2.2. Злісне хуліганство 2.3. Особливо злісне хуліганство Висновки Список використаних... докладніше


19 / 06 / 2020
Основні наукові теорії місцевого самоврядування
Вступ Місцеве самоврядування є специфічною сферою суспільно-політичного буття. Офіційними його визначеннями можна вважати ті, що містяться в правових актах. Наприклад, в ст.3 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Верховною Радою... докладніше


17 / 06 / 2020
Загальна характеристика звичаєвого права Африки
Вступ 1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем 2. Звичай та основні риси звичаєвого права 3. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки 4. Звичаєве право в... докладніше


16 / 06 / 2020
Інтелектуальна власність, порушення та наслідки
1. Членство України  в міжнародних договорах про інтелектуальну власність Основою міжнародної системи інтелектуальної власності на кінець 2010 року є 28 угоди, 16 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової... докладніше


12 / 06 / 2020
Державне регулювання розвитку сфери охорони здоров’я
Вступ Перехід охорони здоров’я на ринкові відносини зумовлений загальними економічними змінами в суспільстві. Однак ринкові перетворення в охороні здоров’я пострадянських країн спричинені й відбулися під впливом внутрішніх реформ, а... докладніше


12 / 06 / 2020
Міжнародне правове регулювання перевезень. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу залізничним транспортом в СНД
Вступ 1. Міжнародне правове регулювання перевезень 1.1. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень 1.2. Правові основи державного управління залізничним транспортом України 2. Правове регулювання перевезень залізничним транспортом 2.1. Правове регулювання... докладніше


10 / 06 / 2020
Структура адміністративного регулювання службово-бойової діяльності органів МВС України
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи адміністративного регулювання 2. Основи службово-бойової діяльності, співробітництво 3. Правові, юридичні, психологічні аспекти службово-бойової діяльності. Визначення службово-бойової діяльності. Структура службово-бойової діяльності 4. Порядок адміністративного регулювання... докладніше


10 / 06 / 2020
Особливості майнових правовідносин у сімейному праві
Вступ Сімейні правовідносини — це суспільні відносини, врегульовані нормами сімейного права. Яке ж коло суспільних відносин регулюється нормами сімейного права? Для відповіді на це запитання необхідно дослідити ознаки сімейних... докладніше


9 / 06 / 2020
Поняття і завдання криміналістичної тактики. Тактичний прийом і критерії його допустимості
Вступ 1. Поняття і завдання криміналістичної тактики 2. Тактичний прийом і критерії його допустимості Висновки Список використаних джерел Вступ Криміналістична тактика — третій розділ криміналістики; це система наукових положень... докладніше


8 / 06 / 2020
Договір найму (оренди) нерухомості
Вступ 1. Суть договору найму житла 2. Строк дії договору 3. Обов’язки наймача, наймодавця 4. Піднайм житла 5. Підстави розірвання договору найму житла Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність... докладніше


7 / 06 / 2020
Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права
Вступ 1. Загальна характеристика поняття і види форм (джерела) права 1.1. Поняття і види форм (джерел) права 2. Порівняльна характеристика форм (джерел) права в сучасних правових системах 2.1. Форми... докладніше


6 / 06 / 2020
Основні питання цивільного права
1. Функції цивільного права Дохідність поняття «функції цивільного права» від загальнотеоретичного тлумачення поняття «функція права» взагалі видається цілком закономірним. Адже галузь цивільного права хоча і відносно автономна, але водночас... докладніше


5 / 06 / 2020
Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК)
Вступ 1. Об'єктивна сторона перевищення влади або службових повноважень 2. Об'єкт перевищення влади або службових повноважень 3. Суб'єктивна сторона перевищення влади або службових повноважень 4. Суб'єкт перевищення влади або... докладніше


31 / 05 / 2020
Історія держави і права зарубіжних країн. Питання для підготовки до екзамену
1. Предмет і метод вивчення історії держави і права Предметом історії держави і права зарубіжних країн є вивчення процесів, загальних закономірностей, специфічних особливостей виникнення й розвитку держави та права... докладніше


29 / 05 / 2020
Права та свобода людини. Питання до екзамену
1. Поняття «прав», «свобод», «обов’язків» людини і громадянина в різні історичні епохи Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного,... докладніше


29 / 05 / 2020
Інформаційна безпека як складова національної безпеки України
У статті дослідженено поняття інформаційної безпеки, визначали її місце в системі національної безпеки України, розглядали основні елементи системи комфортно-безпечної безпеки. Мітенко О. В. Постановка проблеми. На нинішньому етапі світової... докладніше


27 / 05 / 2020
Припинення договору найму житла
Вступ Актуальність теми зумовлена великим значенням для стабільного функціонування економіки країни і підвищення добробуту населення належного цивільно-правового регулювання відносин у сфері укладення і дії договорів найму (оренди) нерухомого майна.... докладніше


25 / 05 / 2020
Судова практика з договору енергопостачання між державними підприємствами
Розділ А. Судова практика з договору енергопостачання між державними підприємствами 1.1. Вступ 1.2. Фабула справи 1.3. Рішення та його обґрунтування Розділ Б. Теоретико-правовий аналіз комплексного інституту «Державне підприємство –... докладніше


25 / 05 / 2020
Правове регулювання чартерних авіаперевезень на Україні
Вступ 1. Правове забезпечення розвитку цивільної авіації 1.1. Аналіз та перспективи розвитку перевезень 1.2. Конкуренція в ринкових умовах та її регулювання 2. Правове регулювання чартерних авіаперевезень на Україні 2.1.... докладніше


24 / 05 / 2020
Поняття та ознаки злочину за законодавством Київської Русі
Вступ 1. Поняття злочину в Київській Русі 2. Ознаки злочину в Київській Русі Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми. Історія держави і права Київської Русі яскраво і переконливо... докладніше


21 / 05 / 2020
Характеристика джерел міжнародного приватного права
Вступ 1. Види джерел міжнародного приватного права: загальна характеристика 2. Внутрішнє законодавство 3. Міжнародні договори 4. Звичаї 5. Судова та арбітражна практика Висновки Список використаних джерел Вступ Під джерелами... докладніше


15 / 05 / 2020
Обґрунтування оптимізації механізмів умов забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах
Вступ 1. Суть концепції національної безпеки 2. Політичні засоби забезпечення національної безпеки 3. Принципи, механізми і інструментарії забезпечення реалізації цілей та основних завдань стратегії національної безпеки України Висновки Список... докладніше


14 / 05 / 2020
Акціонерне товариство, як суб´єкт цивільних правовідносин
Вступ 1. Правоздатність юридичної особи 2. Види юридичних осіб 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб 4. Поняття і статус акціонерного товариства Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми.Соціально-економічні... докладніше


14 / 05 / 2020
Теорія держави і права. Питання для підготовки до екзамену
76. Предмет теорії держави та права Теорія держави і права — система наукових знань про об’єктивні властивості держави і права (їх внутрішню структуру і логіку розвитку); про основні та... докладніше


2 / 03 / 2020
Абсолютна монархія. Політико-правовий аспект
Вступ Неминучим результатом формування капіталістичного укладу і почався розкладу феодалізму було становлення абсолютизму. У переході до абсолютизму, хоча він супроводжувався подальшим посиленням самовластія короля, були зацікавлені самі широкі верстви... докладніше


31 / 01 / 2020
Лісабонський договір як закономірний етап розвитку європейського конституціоналізму
Вступ  Нова базова угода щодо принципів функціонування Європейського Союзу, яка отримала назву Лісабонської (або Договір реформування), стала компромісом між країнами, які ратифікували текст європейської Конституції, і державами, що не... докладніше


31 / 01 / 2020
Засади правового забезпечення взаємодії Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій
Вступ Актуальність дослідження. Столиця незалежної України – місто Київ, відіграє провідну роль в усіх сферах суспільного життя. У порівнянні з іншими містами його правовий статус має чимало особливостей. Але... докладніше


31 / 01 / 2020
Право і держава сучасної України: форми розвитку та взаємодії
Вступ Актуальність. Нині перед українським народом стоїть важливе завдання – побудова демократичної, правової держави. Кожен громадянин має визначити свою роль і місце у її розбудові. Зокрема, молоде покоління повинно... докладніше


31 / 01 / 2020
Теоретичні засади організаційного управління та структури механізмів державного управління
1. Поняття організаційного державного управління Завдання та функції системи обумовлюють її організаційну структуру, яка є одним із основних елементів управління системою. Вона характеризується, насамперед, розподілом цілей та завдань системи... докладніше


22 / 01 / 2020
Інститут Президента України та державне управління
1. Глава держави: статус та функції в сучасних країнах світу Глави держав у зарубіжних країнах в основному мають ідентичні повноваження, хоча в кожній країні є свої особливості. В області... докладніше


22 / 01 / 2020
Організація та порядок здійснення землеустрою
Вступ Визначення та завдання землеустрою Організація та порядок здійснення землеустрою Висновки Список використаних джерел Вступ Система землеустрою — це сукупність взаємопов`язаних наукових, технічних, технологічних та організаційно-правових заходів, направлених на... докладніше


16 / 01 / 2020
Участь у цивільному процесі прокурора та органів державної влади і місцевого самоврядування
Загальні умови та форми участі прокурора у цивільному процесі України Підстави участі прокурора в цивільному процесі України Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції Участь... докладніше


16 / 01 / 2020
Громадянство дітей — підстави та порядок визначення
Вступ Становище індивіда в суспільстві, відображене закріплене  в  основному законі, визначається як конституційний статус особи. Його  зміст  насамперед виявляється в інституті  громадянства,  принципах  і  власне  конституційних правах і свободах. ... докладніше


16 / 01 / 2020
Експертна справа в Україні
Вступ Теоретична актуальність теми У педагогіці область застосування науково-педагогічної експертизи досить широка. Вона пов’язана насамперед із необхідністю компетентно оцінити підручники та посібники, наукові дослідження, стандарти освіти, якість освітніх послуг... докладніше


10 / 01 / 2020
Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні
1. З чого складається правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні Оперативно-розшукова діяльність – це вид правової діяльності пошукового, розвідувального, контррозвідувального характеру, що здійснюється гласно і негласно спеціально уповноваженими на... докладніше


10 / 01 / 2020
Розгортання мереж консульських установ незалежної України та двосторонні консульські конвенції України
Вступ Консульські установи Двосторонні консульські конвенції України Висновки Список використаних джерел Вступ Консульська діяльність, як і дипломатична діяльність держав, має давню історію. її розвиток пов’язаний з активізацією торгово-економічних зв’язків... докладніше


23 / 12 / 2019
Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні проступки
Вступ Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Розгляд справ про адміністративні правопорушення Висновки Список використаних джерел Вступ Перелік органів та посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення,... докладніше


23 / 12 / 2019
Поняття і значення криміналістики в системі юридичних наук
Вступ Поняття і значення криміналістики в системі юридичних наук Поняття огляду місця події та його значення в розслідуванні злочинів Криміналістична характеристика контрабанди Висновки Список використаних джерел Вступ В  умовах ... докладніше


17 / 12 / 2019
Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб`єктів
Вступ Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб на сучасному етапі розвитку України 1.1. Поняття відповідальності юридичних осіб 1.2. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб Адміністративна відповідальність спеціальних суб`єктів 2.1. Суб’єкти адміністративного ... докладніше


12 / 12 / 2019
Земельна власність як основа розвитку сучасних форм
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1.    Сутність та ознаки земельної власності в Україні.  Підстави та порядок виникнення прав власності на землю 1.2. Законодавче врегулювання... докладніше


10 / 09 / 2019
Використання криміналістики при судовому розгляді кримінальних справ
Вступ Зміст діяльності суду і виконуваних ним функцій в цій частині розвитку кримінального судочинства визначає особливе значення стадії судового розгляду кримінальних справ. Шляхом розгляду кримінальних справ здійснюються функції правосуддя... докладніше


10 / 09 / 2019
Результативність та ефективність в публічному адмініструванні
Ефективність управління – це результат, зіставлений із затратами на його досягнення, включаючи не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень. Критерії ефективності становлять... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування в соціальній сфері
Соціальна політика – це комплекс соціально-економічних заходів держави та місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, зростання цін, знецінення трудових заощаджень. Соціальна політика держави включає: регулювання соціальних... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування в економічній сфері
Економічна політика держави – це система соціально-економічних ідей та цілей розвитку країни, основні завдання, засоби їх досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх реалізації. Основними... докладніше


16 / 12 / 2018
Механізми та стиль публічного адміністрування
Механізми публічного адміністрування – це спеціальні засоби, що забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на соціально-економічні територіальні системи різних рівнів (села, селища, райони у містах, міста, райони, області, Автономна... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень
Управлінська діяльність – сукупність напрацьованих історичним досвідом, науковим пізнанням і талантом людей навичок, умінь, способів, засобів, доцільних вчинків і дій людини в сфері управління. Управлінська діяльність відзначається інтелектуальним характером,... докладніше


16 / 12 / 2018
Місцеве самоврядування як елемент публічного адміністрування
Основу місцевого самоврядування кожної країни світу покладені національні теорії місцевого самоврядування. Найбільш поширеними з них є громадівська (Італія, Франція, Угорщина), державницька (Китай, Лівія) та змішана теорії. Зміст кожної із... докладніше


16 / 12 / 2018
Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування
Виконавча влада – це одна з гілок державної влади, основним призначенням якої є організація виконання законів та інших нормативно-правових актів, реалізація внутрішньої та зовнішньої політики держави, охорона прав і... докладніше


16 / 12 / 2018
Громадянське суспільство в системі публічного адміністрування
Громадянське суспільство – це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності. Поняття громадянського суспільства застосовується для пізнання усієї сукупності існуючих у суспільстві відносин, які не є... докладніше


16 / 12 / 2018
Предмет і методологічна основа публічного адміністрування
 Методи публічного адміністрування: способи, прийоми практичної реалізації його суб’єктами завдань і функцій в повсякденній діяльності на основі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і у відповідній формі. Принципи... докладніше


16 / 12 / 2018
Система особистих немайнових прав у цивільному праві
  ВСТУП Актуальність теми дослідження. Актуальності обраної теми дослідження передує ряд практичних і теоретичних проблем. З практичної сторони, сучасне суспільство знаходиться в стані розвитку у руслі зростання в ньому... докладніше