Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Економічна теорія

Проблеми саморегулювання в трансформаційній економіці
Вступ Перехідному стану в економіці приділяють найбільшу увагу економісти-теоретики протягом останніх десятиліть. Загальним проблемам перехідних процесів у економіках різних країн, а також проблемі трансформаційної економіки як поняттю присвячені роботи... докладніше


Україна постіндустріальних спільнот: природа, протиріччя, перспективи
Вступ Специфіка ХХІ століття полягатиме не стільки в очевидній глобалізації соціальних, економічних, інформаційних та супутніх їм процесів, скільки у відмові від застарілого способу організації планетарного співтовариства. Тому будь-які стратегічні... докладніше


Аналіз ринку праці
Вступ Актуальність теми. Вступ України в СОТ і світова фінансово-економічна криза створюють нові умови для розвитку сфери застосування праці. Без активного втручання держави негативні наслідки можуть призвести до зростання... докладніше


Аналіз літературного джерела – М. Скотт «Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости»
Основу цієї книги становить концепція вартості, який, на думку експертів, має бути стати парадигмою бізнесу наступного сторіччя. Це корисне й дуже докладне практичне керівництво для менеджерів і тих, хто... докладніше


Аналіз літературного джерела — Коуплинд, Коллер, Муррин «Стоимость компании»
У даному підручнику автори наголошують на тому, що володіти методами вартісної оцінки й розуміти взаємозв’язок між фінансами й стратегіями особливо важливо фінансовим менеджерам, фахівцям зі злиттів/поглинанням, професіоналам в області... докладніше


Основні передумови входження економіки України у світове господарство
Вступ Актуальність теми. Входження України в систему світового господарства в сучасних умовах має певні особливості, зумовлені переважно здобуттям незалежності. Це знайшло відображення у певних політичних актах, відповідних нормативно-правових документах.... докладніше


Економічна ефективність вирощування картоплі в Україні
Вступ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва картоплі 1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.2. Показники економічної ефективності виробництва картоплі і методика її визначення 2. Сучасний стан та... докладніше


Мобілізаційні моделі як форми реалізації наступальних стратегій розвитку
Вступ 1. Мобілізаційні моделі реалізації національних стратегій розвитку 2. Індустріально-мобілізаційна модель Ф. Ліста Висновки Список використаних джерел Вступ Необхідно звернути увагу, що на початку 50-х років економіки багатьох країн... докладніше


Прийняття управлінських рішень
1. Моделі фінансового управління До фінансових рішень відносяться рішення щодо обсягу і структури інвестованих коштів (власних і позикових), забезпечення поточного фінансування наявних коротко — і довгострокових активів (структура власних... докладніше


Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів
Вступ 1. Фінансовий ринок та його роль в економіці 1.1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі 1.2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці 1.3. Економічний зміст поняття «фінансовий... докладніше


Вопросы к экзамену по экономике
Вопросы по экономике 1. Что общего и каковы особенности в определении понятия "экономическая политика", данном представителями различных экономических течений? Согласно общепринятому определению, экономическая политика, система экономических мероприятий, осуществляемых государством... докладніше


Вплив деpжaви на ціни та ціноутворення
Вступ Політика ціноутворення є складовою частиною загальної соціально-економічної політики держави. Вона спрямована на забезпечення: — рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності; — економічної самостійності суб'єктів... докладніше


Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ — 2001 Дисертацією є рукопис Дисертацію виконано в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України Науковий керівник: Хижняк... докладніше


Глобалізація світового фінансового ринку
Вступ Розділ 1. Глобалізація і економічний розвиток 1.1. Основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства 1.2. Сутність та суперечливість процесу глобалізації Розділ 2. Глобалізація світового фінансового ринку 2.1. Фінансова... докладніше


Іноземні інвестиції в сучасній економіці
Зміст Вступ. 1. Сутність іноземних інвестицій. 2. Види іноземних інвестицій. 3. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості України. Висновки. Список використаних джерел Вступ Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку... докладніше


Обладнання для розподілу пачок, набору і упаковки
Вступ 1. Технологічні операції й устаткування для обслуговування клієнтів 2. Обладнання для попередньої обробки і накопичування поштових відправлень Висновки Список використаної літератури Вступ Технологічні операції, пов’язані з безпосереднім обслуговуванням... докладніше


Поняття фіктивного та реального капіталу
Зміст Вступ 1. Поняття та сутність фіктивного капіталу 2. Основні тенденції розвитку фіктивного капіталу 3. Реальний капітал та його властивості Висновки Список використаної літератури Вступ Поняття фіктивний капітал було... докладніше


Зовнішньо і внутрішньо-системні функції економічного аналізу
Зміст Вступ 1. Поняття та характеристика функції економічного аналізу 2. Особливості зовнішньо і внутрішньо-системних функцій економічного аналізу Висновки Список використаної літератури Вступ Господарська діяльність підприємств, як і інші явища... докладніше


Економічна теорія. Відповіді до екзамену
Політична економія 1. Економічні категорії та закони, їх класифікація Економічні закони, їх об’єктивний характер. У загальному вигляді відносини економічної власності, як уже зазначалося, виражають сутність системи виробничих відносин. Водночас... докладніше


Класифікація законів, використання в економічних дослідженнях
Вступ Основу дослідження складає вибрана дослідником методологія. В перекладі з грецької «методологія» означає вчення про структуру, методи і засоби діяльності. Головною метою методології є вивчення засобів, методів і прийомів... докладніше


Гроші в системі товарних відносин. Грошова система та її види
Вступ 1. Гроші в системі товарних відносин. Грошова система та її види 2. Міжнародний поділ праці та його теоретичні основи Висновки Список використаних джерел Вступ Гроші це особливий товар... докладніше


Типи економічних районів: макро-, мезо і мікрорайони
Вступ Основою формування економічних районів є територіальний поділ праці, що зумовлює виробничу спеціалізацію окремих територій і розвиток міжрайонної кооперації. Об'єктивними умовами виділення і розвитку економічних районів виступають наявні природні... докладніше


Особливості державного контролю за концентрацією суб’єктів господарювання в сучасних умовах
Вступ 1. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання 2. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції Висновки Список використаних джерел Вступ З метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживанню монопольним... докладніше


Інтегровані корпоративні структури. Вертикальна та горизонтальна інтеграція
Вступ 1. Інтегровані корпоративні структури 2. Вертикальна та горизонтальна інтеграція Висновки Список використаних джерел Анотація Процес глобалізації, що відбувається в сучасному світі, задає могутній імпульс розвитку інтеграційної господарської діяльності... докладніше


Тенденції розвитку ринку інновацій в Україні
Зміст Вступ 1. Попит та пропозиції на ринку інноваційної продукції 2. Аналіз ринку інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою застосування у вітчизняних умовах Висновки Список використаної... докладніше


Правове забезпечення економічної політики в Україні
Зміст Вступ 1. Вплив права на ефективність економічної політики 2. Сучасний процес правового забезпечення господарської діяльності Висновки Список використаної літератури Вступ Одним із найважливіших напрямків економічної політики в Україні... докладніше


Побудова державної системи інформаційно-аналітичної діяльності в Україні
Вступ Актуальність теми дослідження. На сьогодні інформація набуває статусу четвертого після землі, капіталу та праці фактора економічного відтворення і стає основою всіх виробничих відносин. Головний зовнішній прояв інформаційного суспільства... докладніше


Загальна економіка — Питання та відповіді до екзамену
Політична економія 1. Економічні категорії, закони і принципи. Рівні використання економічних законів. їх класифікація У загальному вигляді відносини економічної власності, як уже зазначалося, виражають сутність системи виробничих відносин. Водночас... докладніше


Регіональна економіка. Економічна політика
Зміст Вступ 1. Економічна політика уряду країни 2. Управління продуктивністю і ефективністю виробництва Висновки Список використаної літератури Вступ Особливо актуальна у сучасних умовах проблема протиріч технічного стану і розвитку... докладніше


Розробка програми соціально-економічного та культурного розвитку території на прикладі Дарницького району м. Києва
Вступ Актуальність теми дослідженняСтратегічне планування розвитку території сьогодні розглядається як один із найбільш перспективних та ефективних механізмів реалізації довгострокової регіональної політики в умовах посилення самоорганізації територіальних громад різних рівнів.... докладніше


Напрямки розвитку наукових розробок
Зміст 1. Використання методів математичного моделювання в науковій практиці 2. Зведення числових значень у таблицю 3. Основні види каталогів. Вимоги до їх створення 4. Напрямки розвитку наукових розробок м’ясопереробного... докладніше


Типи ринків: олігополія та монополістична конкуренція
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи функціонування ринків олігополії та монополістичної конкуренції 1.1. Основні ознаки ринку монополістичної конкуренції 1.2. Функціонування ринку олігополії РОЗДІЛ 2. Аналіз поведінки підприємства в умовах... докладніше


Валютний курс, основи його формування та регулювання
Вступ 1. Сутність та чинники впливу на валютний курс 2. Економічні основи валютних курсів 3. Режими та регулювання валютних курсів 4. Валютно-курсова стабільність та регулювання валютного курсу в умовах... докладніше


Економічні цикли, їх сутність та види
Вступ Актуальність дослідження. Дослідження циклічного характеру економіки, виявлення особливостей динаміки зростання на різних етапах економічного циклу постійно перебувають у центрі уваги економістів і політиків, адже залежно від якості тих... докладніше


Загальні засади національної економіки
Вступ Національна економіка — складна господарська система, яка являє собою взаємозв’язані сфери, сектори, галузі. Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Він дозволяє оцінити стан національної... докладніше


Методи оцінки ефективності капіталовкладень
Вступ 1. Оцінка економічної ефективності капіталовкладень 2. Методи оцінки ефективності капіталовкладень Висновки Список використаних джерел Вступ Стабілізація національної економіки — це одна з найголовніших проблем економічної політики України на... докладніше


Організація інформаційно-аналітичної діяльності в інформаційному агентстві
Вступ Сьогодні найбільші інформаційні агентства світу відіграють провідну, а в деяких питаннях і виключну роль у функціонуванні глобальних комунікаційних потоків. У зв’язку з цим можна згадати, наприклад, що на... докладніше


Аналіз технологічних укладів
Вступ Розвиток кожного укладу сприяє сходженню цивілізації на новий, вищий рівень, що створює наступність в історичному процесі й значно збільшує економічні можливості суспільства. Істотно ускладнюючи економічні взаємозв’язки та посилюючи... докладніше


Зарплата — основний види доходів населення: сутність, форми та системи. Законодавче регулювання рівня зарплати в Україні
Вступ Одним із найважливіших елементів організації виробництва є оплата праці, яка виражає головний і безпосередній інтерес найманих працівників, роботодавців, держави. Пошук взаємовигідного механізму реалізації та збереження інтересів вказаного тристороннього... докладніше


Економічні механізми забезпечення природохоронною діяльністю
Вступ Основною метою національної екологічної політики України є забезпечення конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище. Тому інтеграція екологічної політики в усі напрями діяльності стає обов’язковою умовою переходу... докладніше


Економічна стабільність. Національна Безпека України
Вступ Економічна безпека суспільства включена в систему національної безпеки на ряду з такими її складовими, як забезпечення обороноздатності країни, підтримка стабільного миру в суспільстві, захист від екологічних лих, зовнішніх... докладніше


Вестернізація як стратегічний проект: стратегія «Золотого мільярда»
Вступ Концепція «золотого мільярда», розроблена прихильниками теорії «глобальних криз», зовсім тупикова. Нітрохи не краще й придумана послідовниками теорії «ріг достатку» версія, що ресурси Землі достатні для забезпечення потреб усього... докладніше


Внесок А.Маршала у світову економічну науку
Вступ У 90-х роках XIX ст. в Англії сформувалася так звана кембріджська економічна школа, засновником якої був досить відомий економіст кінця минулого і початку нинішнього століття Альфред Маршалл (1842—1924).... докладніше


Зародження та етапи розвитку економічної теорії
Вступ Економічна теорія як наука пройшла довгий шлях розвитку . Економічна думка зародилася в далекій давнині. Спочатку економічні погляди не виділяли у спеціальну галузь знань, вони були складовою єдиної... докладніше


Які державні запозичення є дешевими для України внутрішні чи зовнішні? Порівняння процентних ставок за останні 5 років
Вступ Державні запозичення в умовах розвиненої ринкової економіки та демократичних форм державності – досить поширена галузь фінансової діяльності держави, що відіграє важливу роль у функціонуванні фінансової системи. Ця роль... докладніше


Економічна система. Її сутність, типи та еволюція
Вступ Актуальність теми. Економічна система це надзвичайно складна категорія, яка має дуже розгалужену структуру, цілу систему законів її функціонування і розвитку. Причому йдеться не про простий набір різних елементів,... докладніше


Эффективность производства и его показатели
Эффективность производства — важнейшая качественная характеристика хозяйствования на всех уровнях. Под экономической эффективностью производства понимается степень использования производственного потенциала, которая выявляется соотношением результатов и затрат общественного производства. Чем выше... докладніше


Процесс производства и его результаты
Производство есть процесс создания общественно-определенного продукта, служащего осуществлению непосредственной цели производства- Цель объективно обусловлена характером и формой собственности на средства производства. Так, в феодальном обществе производство служит интересам помещиков,... докладніше


Факторы процесса производства
Факторы производства (ФП) – это ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы произвести товар: труд – физическая и умственная деятельность человека, направленная на достижение полезного результата; технология – научные методы достижения... докладніше


Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических системах
Экономика каждой страны — это система, которая охватывает множество разных видов деятельности, и каждое ее звено, компонент может существовать только потому, что получает что-то от других, т. е. находится... докладніше


Нові вимоги до профорієнтації в умовах фінансово-економічної кризи
Вступ Вихід України на траєкторію сталого зростання з високими темпами соціально-економічного розвитку та забезпечення на цій основі гідного рівня життя населення вимагає, окрім усього іншого, цілеспрямованої державної політики зайнятості.... докладніше


Джерела економії та витрат, обумовлені зростанням масштабів виробництва
Вступ Актуальність теми. Джерела економії — скорочення затрат на виробництво і доступ до місцевих ринків, близькість замовників, післяпродажне обслуговування. Відомо, що виробництво будь-якого товару потребує затрат економічних ресурсів, що,... докладніше


Потенціал світової економіки
Вступ Світова економіка – це сукупність національних господарств, пов’язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв’язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні... докладніше


Концепція функції "Організовування та структура організаційної діяльності"
Зміст Вступ 1. Особливості організації діяльності 2. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера Висновки Список використаної літератури Вступ Самоменеджмент — це організація керівником організації своєї власної діяльності. Даний процес припускає... докладніше


Особливості митного декларування при здійсненні логістичних операцій
Актуальність Однією з умов перетину товарів і транспортних засобів через кордони є їхнє декларування. Під декларуванням розуміється повідомлення митному органу учасниками ЗЕД необхідних для митного оформлення і митного контролю... докладніше


Інфляція, її сутність, причини та види
Раніше вважалося, що помірна інфляція стимулює економічний розвиток, у наш час доведено, що країна може добитися позитивної економічної динаміки лише за умови забезпечення стабільно низької інфляції. Головними як соціальними... докладніше


Закрита та відкрита економіки: особливості та умови трансформації
Вступ Актуальність теми. Характерною ознакою глобальної економіки є те, що вона завдяки своїй ринковій природі є відкритою системою. Загальний рівень відкритості міжнародної економічної системи визначається ступенем відкритості її підсистем... докладніше


Перехідна економіка та її особливості
Вступ Проблема перехідної економіки — це проблема взаємозв’язку загальноекономічного і специфічного в суспільному розвитку. Особливості перехідних економік визначаються об’єктивною закономірністю розвитку від нижчого рівня до вищого і специфікою переходу... докладніше


Проблеми та перспективи розвитку державного регулювання фондового ринку України
Зміст Вступ 1. Державне регулювання ринку цінних паперів 2. Особливості регулювання фондового ринку в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Ринок цінних паперів є надзвичайно складною та унікальною системою,... докладніше


Національна економіка — Питання до екзамену
1. Суть поняття «національне багатство» та його елементи Необхідною умовою розширення суспільного виробництва, поліпшення рівня життя його громадян є національне багатство країни. Національне багатство — це сукупність усіх нагромаджених... докладніше


Економічна теорія і економічна практика України в розв’язанні найактуальніших проблем економіки
Вступ Діалектика наукового пошуку та узагальнення поглядів щодо формування соціально-економічної політики споконвічно виявляла та визначала різнорідні принципи, ідеї, механізми, історичні аспекти еволюції закономірностей світогляду на ті або інші соціальні... докладніше


Інформаційна економіка в процесі інформатизації
Зміст Вступ Розділ 1. Роль інформатизації за переходу до інформаційного суспільства 1.1. Поняття інформаційного суспільства 1.2. Класифікація видів інформаційної діяльності Розділ 2. Інформаційна економіка в процесі інформатизації 2.1. Інформаційна... докладніше


Формаційний і цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку
Вступ Соціально-економічний розвиток суспільства — це природно-історичний процес, унаслідок якого здійснюється поступальний рух людства від менш розвинутих до більш розвинутих суспільних форм. Але у представників економічної, соціологічної, історичної науки... докладніше


Ринок і держава, їх суть та характеристика
Вступ Актуальність теми. Світовий досвід показує, що найефективнішою формою організації економічного життя суспільства є ринкова економіка. Ринок характеризується передусім тим, що продукт у його умовах створюється виробником не для... докладніше


Вплив відсоткової ставки на пропозицію грошей
Вступ 1. Відсоткова ставка та фактори її диференціації 2. Взаємозв’язок грошово-кредитного та товарного ринків Висновки Список використаних джерел Вступ Фінансовий ринок охоплює: грошово-кредитний ринок, на якому формуються попит і... докладніше


Національне багатство, його сутність, структура
Вступ Актуальність теми. Національне багатство є нагромадженим запасом ресурсів та благ, який виступає пріоритетним визначником результатів економічної діяльності та можливостей нації щодо майбутнього соціально-економічного розвитку. Воно формує матеріальну і... докладніше


Динаміка соціально-економічних показників в Україні з 2005 по 2010 рр.
Вступ Необхідними передумовами суспільно-політичних та економічних зрушень мали стати розбудова ефективної системи державного управління, формування дієздатного і відповідального політичного класу, створення нової якості влади в Україні. Тільки на такій... докладніше


Чи є Україна країною з ринково-економічною системою
Вступ. Україна — одна з молодих держав Східної Європи, що утворилася в 1991 році внаслідок розпаду величезної імперії — Радянського Союзу Вона, як і інші новостворені держави, колишні радянські... докладніше


Показники та методи оцінки економічного потенціалу України
Зміст Вступ Розділ 1. Економічний потенціал як фундамент соціально — економічного розвитку суспільства 1.1. Змістовне визначення економічного потенціалу країни 1.2. Критерії та підходи до оцінки потенціалу національної економіки Розділ... докладніше


Методологія визначення етапів реалізації стратегії підприємства в ринкових умовах господарювання
Зміст Вступ 1. Методичні аспекти вибору стратегій 2. Принципи стратегічного управління 3. Рівні та особливості стратегічного управління 4. Стратегія підприємства на зовнішньому ринку Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасна... докладніше


Суть та основні функції грошей у сучасних ринкових економіках
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сучасні теоретичні погляди на гроші 1.1. Економічна сутність грошей. Сучасні грошові теорії 1.2. Суть та основні функції грошей у сучасних ринкових економіках РОЗДІЛ 2. Суть і... докладніше


Аналіз категоріальних даних
Вступ Планові кількісні показники можливо розраховувати за допомогою декількох способів. Найбільш простим є «регресійний», тобто розрахунок шляхом екстраполяції від досягнутого рівня. Тією ж мірою малообґрунтованою представляється орієнтація показників на... докладніше


Потенціал соціальної сфери народного господарства
Вступ Актуальність теми. Ломка соціалістичної системи найбільш болісно проявилася в такій галузі економічної стратегії української держави як перебудова соціальної сфери. Падіння обсягів виробництва, структурні дисбаланси в економіці та криза... докладніше


Порівняльний аналіз теорії ієрархії потреб А.Маслоу
Вступ Актуальність теми. З огляду на нинішню ситуацію в Україні, розглядаючи особливості економічного і функціонального розвитку її структур, можна прийти до висновку, що час мотивації, заснованої лише на грошовому... докладніше


Предмет, метод і функції економічної теорії, її значення для формування сучасного економічного мислення працівників правоохоронних органів
Зміст Вступ 1. Сучасні економісти про предмет економічної теорії. 2. Особливості предмету економічної теорії 3. Основні функції економічної теорії та її роль для працівників правоохоронних органів Висновки Список використаної... докладніше


Система економічних законів: їх пізнання і рівні використання
1. Система  економічних   законів:   їх   пізнання   і   рівні використання Економічні закони завжди виражають сутність відповідних відносин, яка виявляється в їх взаємодії з продуктивними силами. Для визначення поняття «економічний закон»... докладніше


Взаємодія речових та особистих факторів виробництва в процесі відтворення. Норма прибутку і норма рентабельності. Теорія прибутку
Вступ 1. Взаємодія речових та особистих факторів виробництва в процесі відтворення 2. Норма прибутку і норма рентабельності. Теорія прибутку Висновки Список використаних джерел Вступ Матеріальне виробництво — це основа... докладніше


Особливості соціально-економічного розвитку України в період незалежності. Прорахунки і здобутки
Вступ Перебуваючи у складі єдиного загальносоюзного народногосподарського комплексу, Україна досягла істотних результатів у розвитку економіки, особливо промисловості. Однак за її високими показниками приховувалися серйозні дефекти, які в умовах незалежності... докладніше


Доходи населення і рівень життя в Україні
Вступ Актуальність теми. Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають пошуку дієвих концептуальних засад формування національної соціальної політики, складовою якої є політика доходів населення. Перехід від командно-адміністративних до ринкових... докладніше


Обсяг функцій та компетенцій місцевих органів виконавчої влади в Україні
Вступ З позицій науки конституційного права виконавча влада — це система органів державного управління (уряд, міністерства тощо), тобто система виконавчо-розпорядчих органів. Проте сутність категорії виконавчої влади не зводиться до... докладніше


Національне багатство, його роль у суспільному відтворенні
Вступ  Актуальність. Національне багатство є нагромадженим запасом ресурсів та благ, який виступає приорітетним показником результатів економічної діяльності та можливостей нації щодо майбутнього соціально-економічного розвитку. Воно формує матеріальну і духовну... докладніше


Методи оцінки ефектів від завершення робіт проекту
Вступ 1. Модель планування і контролю проекту 2. Методи аналізу виконання проекту 3. Прогнозування остаточних витрат Висновки Список використаних джерел Вступ Проектний менеджмент — це привнесення додатково до робіт... докладніше


Аналіз інноваційної системи Російської Федерації
Зміст Вступ 1. Загальна інформація про Російську Федерацію 2. Еволюція національної інноваційної системи країни 3. Структура інноваційної системи країни та характеристика системоутворюючих елементів 4. Характеристика державного управління і регулювання... докладніше


Основні напрями підвищення конкурентоспроможності України
Актуальність дослідження національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації очевидна для України. Останнім часом, по суті, вичерпався потенціал зростання національної економіки на ресурсній основі. Сьогодні настала потреба у виборі пріоритетів національного... докладніше


Ринковий механізм регулювання економіки
Вступ Історичний досвід світової економіки підтверджує, що держава в усі часи тією чи іншою мірою була вимушена втручатися в економічні процеси. Але ступінь цього втручання на окремих етапах розвитку... докладніше


Ознаки та форми управлінської діяльності
Вступ Поняття та загальні риси управлінської діяльності Форми управлінської діяльності Висновки Список використаних джерел Вступ Управлінську діяльність можна визначати як сукупність вироблених історичним досвідом, науковим пізнанням і талантам людей... докладніше


Основні тенденції розвитку ТНК та їх вплив на економіку України
Вступ Основні тенденції розвитку транснаціональних корпорацій Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на економічний розвиток країни Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку світової економіки відбувається... докладніше


Поняття контрольного та значного пакетів акцій. Визначення вартості пакету акцій
Вступ Поняття контрольного та значного пакетів акцій Визначення вартості пакету акцій Висновки Список використаних джерел Вступ На рівень корпоративного управління у вітчизняному банківському секторі впливають такі чинники: політична невизначеність... докладніше


Принципи та форми оподаткування в Україні
Вступ Система оподаткування України Принципи системи оподаткування Класифікація податків і обов’язкових зборів Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність. На  сьогодні  податки  в  економіці   України   перетворились   на  одну   з   найсуттєвіших  ... докладніше


Система вимірів результатів господарювання на макрорівні та методологічні принципи побудови системи національних рахунків (СНР)
Вступ Система вимірів результатів господарювання на макрорівні та методологічні принципи побудови системи національних рахунків (СНР) Недискреційна фіскальна політика Висновки Список використаних джерел Вступ Для аналізу економічних явищ і процесів,... докладніше