Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Вищі спеціалізовані суди України, їх повноваження, види вищих спеціалізованих судів

Вступ

Судову владу представляють незалежні суди, які від імені держави, в порядку, встановленому законом, здійснюють правосуддя, наділені владними повноваженнями, завданням яких є забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави (ст. 2 Закону "Про судоустрій України"). Судова система України становить сукупність усіх судів держави, основаних на єдиних засадах організації і діяльності, що здійснюють судову владу.

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України, який є єдиним органом конституційної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів, яка складається із загальних і спеціальних судів.

Характерними ознаками судової системи України є її пристосованість до адміністративно-територіального устрою, різні рівні провадження, стабільність і єдність.

Відповідно до ст. 125 Конституції України та ч. 2 ст. 18 Закону "Про судоустрій України" до системи судів загальної юрисдикції належать: місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний суд України, Касаційний суд України, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України. Щодо Касаційного суду України, то згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 11 грудня 2003 року Закон "Про судоустрій України" в частині утворення такого судового органу визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

1. Вищі спеціалізовані суди України, їх повноваження, види вищих спеціалізованих судів

Вищими судовими органами в системі спеціалізованих судів є:

Вищий господарський суд України, що здійснює судочинство в господарських справах, віднесених до його підсудності Господарським процесуальним кодексом, у встановленому законом порядку, та Вищий адміністративний суд України, що буде розглядати спори в сфері публічних правовідносин. Закон "Про судоустрій України" (ст. 38) передбачає утворення й інших вищих спеціалізованих судів у порядку, встановленому цим Законом.

Слід зазначити, що Вищий господарський суд України на підставі підпункту 6 п. 3 Розділу VII Закону "Про судоустрій України" продовжив діяльність як вищий спеціалізований суд, а Вищий адміністративний суд України утворено Указом Президента України від 1 жовтня 2002 р. № 889/2002 "Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України" [3, с. 82].

Вищі спеціалізовані суди складаються з суддів, обраних на посаду безстрокове, голови суду та його заступників.

У вищому спеціалізованому суді діє Президія суду для вирішення організаційних питань і Пленум для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів.

При вищих спеціалізованих судах можуть утворювати науково-консультативні структури (наприклад, Науково-консультативний центр Вищого господарського суду України).

У вищому спеціалізованому суді можуть утворювати судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції, що формуються за поданням голови цього суду, яке він направляє до президії вищого спеціалізованого суду. Президія затверджує як кількісний, так і персональний склад судової палати.

Повноваження вищого спеціалізованого суду визначають Конституція України, Закон "Про судоустрій України" та відповідні процесуальні кодекси.

Зокрема, вищий спеціалізований суд:

1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;

2) веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;

3) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення й аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;

4) здійснює інші повноваження, передбачені законом [3, с. 84].

Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюють колегіально, в кількості не менше трьох суддів у порядку, визначеному процесуальним законом.

Суддя вищого спеціалізованого суду, як і судді всіх інших судових органів, є носієм судової влади, а отже його статус визначено Конституцією України та Законом України "Про статус суддів". Згідно з вимогами закону суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України не молодший 30 років, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше ніж 7 років, з них 5 безпосередньо на посаді судді. Крім цього, обов'язковою умовою є володіння державною мовою та проживання на території України протягом 10 років, а також наявність фахової підготовки з питань юрисдикції цих судів [3, с. 85].

Суддя вищого спеціалізованого суду:

1) здійснює правосуддя в порядку, визначеному процесуальним законом;

2) провадить процесуальні дії і здійснює організаційні заходи, необхідні для забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ;

3) здійснює відповідно до закону контроль за своєчасним зверненням до виконання постановлених за його участю судових рішень;

4) здійснює інші, передбачені законом, повноваження (надання методичної допомоги суддям нижчого рівня, узагальнення судової практики тощо) [3, с. 85].

Суддя вищого спеціалізованого суду має помічника, який виконує роботу, спрямовану на забезпечення діяльності судді.

Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту.

Голову вищого спеціалізованого суду призначає на посаду з числа суддів відповідного суду та звільняє з посади Президент України за поданням Голови Верховного Суду України. Він є керівником суду й на нього покладають обов'язки, за виконання яких він несе особисту відповідальність.

Відповідно до ст. 41 Закону "Про судоустрій України" голова вищого спеціалізованого суду:

1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

2) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

3) на підставі акта про обрання суддею вищого спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ; утворює судові палати та вносить на затвердження президії суду пропозиції щодо їхнього персонального складу;

4) організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання та головує на її засіданнях; скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його, засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій суддів вищого спеціалізованого суду під час розгляду будь-якої справи, що належить до юрисдикції цього суду;

5) керує організацією роботи судових палат, здійснює керівництво роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого суду;

6) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

7) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення й накладає дисциплінарні стягнення;

8) погоджує подання щодо утворення та ліквідації відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів;

9) вносить подання про призначення та обрання безстрокове суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду, а також про звільнення їх з посад;

10) вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади в порядку, встановленому Законом "Про судоустрій України";

11) затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду;

12) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду;

13) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

14) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;

15) представляє вищий спеціалізований суд і відповідну систему спеціалізованих судів у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами й організаціями, органами влади та організаціями інших держав;

16) здійснює інші передбачені законом повноваження. Перебування на посаді голови суду не звільняє від здійснення повноважень судді вищого спеціалізованого суду [5, с. 127].

Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази та розпорядження.

Для ефективнішої організації роботи суду голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду, між якими він розподіляє функціональні обов'язки. За відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов'язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності — один із заступників голови цього суду.

Заступники голови вищого спеціалізованого суду здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків і виконують інші обов'язки, визначені головою суду; можуть головувати в судових засіданнях колегій суддів відповідного вищого спеціалізованого суду.

Заступник голови вищого спеціалізованого суду одночасно є головою однієї із судових палат, утворених у вищому спеціалізованому суді. Заступник голови вищого спеціалізованого суду — голова судової палати:

— організовує роботу відповідної судової палати;

— формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;

— організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики в справах, віднесених до компетенції судової палати; має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення щодо яких набрали законної сили;

— інформує президію вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати;

— надає методичну допомогу спеціалізованим судам з метою правильного застосування законодавства;

— здійснює інші передбачені законом повноваження (ст. 42 Закону "Про судоустрій України") [5, с. 128].

Першого заступника й заступника голови вищого спеціалізованого суду призначає на посаду з числа суддів даного суду Президент України за поданням голови вищого спеціалізованого суду на підставі рекомендації ради суддів відповідного спеціалізованого суду. Як голова, так і заступники голови вищого спеціалізованого суду можуть бути призначені на зазначені посади повторно.

У разі необхідності голова вищого спеціалізованого суду за погодженням з президією суду може з числа суддів цього суду призначити в складі судової палати заступника голови судової палати, який виконує доручення голови судової палати щодо організації її діяльності та за його відсутності здійснює обов'язки голови судової палати. За відсутності голови й заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.

Важливе місце в діяльності вищого спеціалізованого суду належить президії. До президії вищого спеціалізованого суду входять голова, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначає Пленум вищого спеціалізованого суду. Суддів обирають до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.

Відповідно до ст. 43 Закону "Про судоустрій України" президія вищого спеціалізованого суду:

1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат і апарату суду;

2) за поданням голови вищого спеціалізованого суду затверджує склад кожної з судових палат;

3) заслуховує інформацію голів судових палат про діяльність судових палат;

4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;

5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду й виробляє пропозиції щодо його поліпшення;

6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду та підвищення їхньої кваліфікації;

7) заслуховує інформацію голів апеляційних і місцевих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів;

8) опрацьовує пропозиції щодо кількості суддів у відповідних спеціалізованих місцевих і апеляційних судах;

9) надає методичну допомогу апеляційним і місцевим судам для забезпечення правильного застосування ними законодавства та здійснює інші повноваження [5, с. 130].

Засідання президії вищого спеціалізованого суду проводять не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії є повноважним за присутності не менше двох третин її складу.

Постанови президії приймають відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, й підписують голова суду чи його заступник, який головував на засіданні.

Однією з найважливіших форм діяльності вищого спеціалізованого суду є робота Пленуму вищого спеціалізованого суду, який діє в складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних спеціалізованих судів. Під час розгляду Пленумом питань щодо роз'яснень про застосування законодавства в роботі Пленуму беруть участь Генеральний прокурор України та Міністр юстиції України, які вправі виступати в обговоренні цих питань. На засідання Пленуму можуть бути запрошені судді інших судів, члени Науково-консультативної ради, представники органів законодавчої і виконавчої влади, науковці тощо.

Відповідно до ст. 44 Закону "Про судоустрій України" Пленум вищого спеціалізованого суду:

1) дає роз'яснення з питань застосування спеціалізованими судами законодавства під час вирішення справ відповідної судової юрисдикції;

2) затверджує склад Науково-консультативної ради при вищому спеціалізованому суді та положення про неї; затверджує склад редакційної колегії друкованого органу вищого спеціалізованого суду;

3) визначає кількісний склад суддів — членів президії вищого спеціалізованого суду;

4) заслуховує інформацію голови вищого спеціалізованого суду про діяльність відповідних спеціалізованих судів, а також повідомлення заступників голови вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних і місцевих спеціалізованих судів про практику вирішення судових справ;

5) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо необхідності змін чинного законодавства;

6) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо офіційного тлумачення Конституції України та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень [5, с. 132].

Скликають Пленум не рідше двох разів на рік. Про дату його скликання членів Пленуму повідомляють за десять днів до засідання. В цей же строк надсилають матеріали щодо питань, які вносять на розгляд Пленуму. Постанови Пленуму підписує головуючий на його засіданні.

Під час роботи Пленуму ведуть протокол засідання або звукозапис. При вищому спеціалізованому суді з метою опрацювання питань, пов'язаних із роз'ясненням законодавства, а також для надання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів і з інших питань, пов'язаних із необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду, створюють Науково-консультативну раду. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначають положенням, яке затверджує Пленум вищого спеціалізованого суду.

Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, у якому публікують матеріали судової практики, рішення з організаційних питань діяльності вищого спеціалізованого суду та відповідних спеціалізованих судів, інші матеріали (ст. 46 Закону "Про судоустрій України).

Зокрема, Вищий господарський суд України має два офіційні друковані видання: "Вісник Вищого господарського суду України" та "Збірник рішень Вищого господарського суду України" [5, с. 133].

2. Верховний Суд України, його склад, порядок обрання голови Верховного Суду України. Судові палати Верховного суду України. Пленум Верховного Суду України

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції.

Верховний Суд України має такі повноваження:

— розглядає в касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом;

— переглядає в порядку повторної касації всі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; у передбачених законом випадках розглядає інші справи, пов'язані з виключними обставинами;

— дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики й аналізу судової статистики;

— у разі необхідності визнає не чинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду у випадках, передбачених законом;

— складає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину;

— надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

— звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

— веде й аналізує, вивчає та узагальнює судову практику, ознайомлюється в судах з практикою застосування законодавства;

— як і вищий спеціалізований суд, має офіційний друкований орган, що публікує матеріали судової практики, рішення з організаційних питань його діяльності та діяльності відповідних спеціалізованих судів, інші матеріали;

— у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України;

— представляє суди загальної юрисдикції у зносинах із судами інших держав;

— здійснює інші передбачені законом повноваження [7, с. 156].

До утворення Касаційного суду України відповідно до п. 9 Прикінцевих положень Закону України "Про судоустрій України" Верховний Суд України здійснює касаційний розгляд справ, віднесених законом до компетенції Касаційного суду України. Крім того, до внесення відповідних змін у процесуальний закон Верховний Суд України відповідно до ст. 243-6 та 243-17 ЦПК України розглядає окремі категорії справ у першій інстанції — справи щодо скарг на рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата у Президенти України [7, с. 157].

Для розгляду справ у складі Верховного Суду України діють:

— судова палата в цивільних справах;

— судова палата у кримінальних справах;

— судова палата в господарських справах;

— судова палата в адміністративних справах;

— Військова судова колегія [7, с. 158].

Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. До складу судових палат, що здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих судів, призначаються судді, які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше трьох років або відповідному апеляційному спеціалізованому суді не менше п'яти років.

Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності Верховного Суду України діє Президія Верховного Суду України.

Для вирішення питань, визначених Конституцією України та Законом України "Про судоустрій України", у Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України.

При Верховному Суді України створюється Науково-консультативна рада.

Верховний Суд України має офіційний друкований орган і може бути співзасновником інших друкованих видань.

Верховний Суд України розташовується в місті Києві.

Голова Верховного Суду України обирається Пленумом Верховного Суду України строком на п'ять років шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.

Процедура обрання Голови Верховного Суду України і звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, який затверджується Пленумом. Не допускається зміна регламентної процедури пізніше шести місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду понад два строки підряд.

Відповідно до наданих йому повноважень Голова Верховного Суду України:

— організовує діяльність Верховного Суду України;

— розподіляє обов'язки між заступниками Голови Верховного Суду України;

— організовує роботу Президії і скликає Пленум Верховного Суду України, вносить питання на їх розгляд і головує на їх засіданнях;

— може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи;

— погоджує подання про створення та ліквідацію судів загальної юрисдикції;

— вносить подання про призначення і обрання, а також звільнення з посади суддів;

— вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади у випадках і порядку, передбачених законом;

— вносить подання до відповідної кваліфікаційної комісії про надання висновку щодо можливості обрання або призначення суддів на посади;

— на підставі актів про обрання суддею Верховного Суду України або припинення повноважень судді видає відповідний наказ;

— вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо кількості суддів у складі Президії Верховного Суду України та у складі судових палат Верховного Суду України;

— вносить пропозиції Президії Верховного Суду України щодо персонального складу судових палат;

— вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів відповідних судів;

— вносить Президенту України подання про затвердження переліку штатних посад військових суддів та відповідних цим посадам військових звань, а також про присвоєння відповідно до закону військових звань військовим суддям;

— організовує фінансування і здійснює керівництво організаційним забезпеченням діяльності Верховного Суду України, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України;

— затверджує положення про структурні підрозділи Верховного Суду України;

— керує організацією роботи судових палат;

— здійснює керівництво роботою апарату Верховного Суду України;

— приймає на роботу та звільняє працівників апарату, присвоює їм ранги державного службовця в установленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

— інформує Пленум та Президію Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;

— представляє Верховний Суд України та систему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;

— здійснює інші передбачені законом повноваження [7, с. 161].

Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції.

Голова Верховного Суду України має Першого заступника та заступників Голови Верховного Суду України. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його повноваження здійснює Перший заступник Голови, а за відсутності Першого заступника — заступник Голови Верховного Суду України згідно з розподілом обов'язків.

Президія Верховного Суду України діє у складі Голови Верховного Суду України, його заступників, голів судових палат, секретаря Пленуму Верховного Суду України та суддів Верховного Суду України, кількісний склад яких визначається Пленумом Верховного Суду України. Судді Верховного Суду України обираються до складу Президії Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України чи пропозицією суддів Верховного Суду України Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Обраним вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні Пленуму. У такому ж порядку судді звільняються достроково від обов'язків члена Президії [7, с. 162].

Повноваження Президії Верховного Суду України:

— розглядає питання організації діяльності Верховного Суду України, судових палат і апарату Верховного Суду України;

— затверджує персональний склад судових палат;

— заслуховує інформацію голів судових палат і Військової судової колегії про їх діяльність;

— розглядає матеріали узагальнення й аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;

— розглядає питання фінансування та організаційного забезпечення діяльності Верховного Суду України і виробляє пропозиції щодо їх поліпшення;

— схвалює пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо фінансування діяльності Верховного Суду України;

— розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату Верховного Суду України та підвищення їх кваліфікації;

— затверджує положення про преміювання суддів і працівників апарату Верховного Суду України, про подання матеріальної допомоги;

— встановлює надбавки до посадових окладів суддів, які обіймають адміністративні посади;

— заслуховує інформацію голів апеляційних загальних судів, Касаційного суду України та вищих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів;

— виробляє пропозиції щодо кількості суддів у відповідних судах на основі нормативів навантаження суддів у судах усіх рівнів;

— вирішує питання про заснування друкованих видань Верховного Суду України та заслуховує звіти про роботу редакційних колегій цих органів; затверджує за поданням Голови Верховного Суду України положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України та її персональний склад;

— вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України питання відповідно до його Регламенту;

— здійснює інші передбачені законом повноваження [7, с. 163].

Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та Законом України "Про судоустрій України". До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники, голова Касаційного суду України та голова Апеляційного суду України.

Повноваження Пленуму Верховного Суду України:

— відповідно до Конституції України обирає на посаду і звільняє з неї шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України, а також здійснює призначення та звільнення суддів з інших адміністративних посад у Верховному Суді України у встановленому законом порядку;

— утворює судові палати Верховного Суду України, визначає їх кількісний склад, призначає голів судових палат та їх заступників;

— визначає кількісний склад суддів Президії Верховного Суду України і обирає їх у порядку, передбаченому законом;

— призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України і звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;

— заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, Касаційного суду України та апеляційних судів щодо організації діяльності судових палат та відповідних судів;

— дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі необхідності визнає не чинними відповідні роз'яснення вищих спеціалізованих судів;

— приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;

— відповідно до Конституції України схвалює висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину, а також ухвалює подання до Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

— затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України;

— здійснює інші передбачені законом повноваження [7, с. 166].

Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин складу Пленуму. У роботі Пленуму Верховного Суду України беруть участь Голова Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор України та Міністр юстиції України. Пленум Верховного Суду України скликається за необхідності, але не рідше як один раз на три місяці.

Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України здійснює апарат Верховного Суду України. Загальну чисельність і структуру апарату затверджує Президія Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України, а положення про апарат — Голова Верховного Суду України за погодженням з Президією Верховного Суду України [7, с. 167].

При Верховному Суді України діє Науково-консультативна рада, яка утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України щодо роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

Верховний Суд України має офіційний друкований орган, у якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та інші матеріали.

Висновки

Вищими судовими органами в системі спеціалізованих судів є:

Вищий господарський суд України, що здійснює судочинство в господарських справах, віднесених до його підсудності Господарським процесуальним кодексом, у встановленому законом порядку, та Вищий адміністративний суд України, що буде розглядати спори в сфері публічних правовідносин. Закон "Про судоустрій України" (ст. 38) передбачає утворення й інших вищих спеціалізованих судів у порядку, встановленому цим Законом.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції.

Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. До складу судових палат, що здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих судів, призначаються судді, які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше трьох років або відповідному апеляційному спеціалізованому суді не менше п'яти років.

Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та Законом України "Про судоустрій України". До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники, голова Касаційного суду України та голова Апеляційного суду України.

Список використаних джерел

  1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30
  2. Конституційне законодавство України: Законодавчі акти. Коментар. Офіційне тлумачення / Ред. кол.: Н.М. Гайдук, В.І. Андрейцев, В.К. Андрушко та ін. — К. : Атіка, 2000. — 894, с.
  3. Конституційне право України: академічний курс: У 2 т.: Підручник. — К.: ТОВ "Вид. "Юридична думка", 2006 — Т. 1. — 2006. — 543 с.
  4. Конституція України: Науково — практичний коментар. — Х.: Право ; К.: Вид. дім "Ін Юре", 2003. — 805, с.
  5. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. — К. : Атіка, 2002. — 478, с.
  6. Основи конституційного права України: Підручник. — К. : Юрінком Інтер, 2000. — 286, с.
  7. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер. — 2003. — 535 с.