Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Організація праці касира

1. Вказати робоче місце. Характеристика робочого місця

Організація робочих місць бухгалтерів передбачає упорядкування службового приміщення; вибір і обладнання робочих місць засобами та предметами праці, розміщення засобів праці на робочому місці в певному порядку.

На організацію приміщення безпосередньо впливає форма організації бухгалтерського обліку. Так, якщо бухгалтерський облік ведеться лише одним бухгалтером, то для його роботи достатньо виділити одну невелику кімнату.

Касир здійснює операції, пов’язані з прийманням та видаванням готівкових грошових коштів через касу підприємства, зберігає всі прийняті цінності.

Одержує в установах банку готівку, здійснює записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом в день їх надходження або видавання.

Перевіряє наявність і достовірність підпису головного бухгалтера, а на видаткових документах — дозвільного напису керівника або уповноважених ним осіб, наявність всіх інших реквізитів на прибуткових касових ордерах та видаткових документах, а також зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, довідки та ін.). Повертає документи в бухгалтерію для відповідного оформлення у випадку недодержання хоча б однієї з перелічених вимог.

Підписує прибуткові касові ордери та видаткові документи відразу після одержання або видавання по них готівки, а на доданих до них документах ставить штамп «Сплачено».

Видає квитанцію особі, яка здала готівку в касу. Ставить штамп «Депоновано» або робить відповідний запис в платіжній відомості біля прізвищ осіб, яким не здійснені в установлений термін виплати, пов’язані з оплатою праці, складає реєстр депонованих сум, в платіжній відомості вказує фактично виплачену суму і суму, яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми з загальним підсумком по платіжній відомісті та ставить свій підпис.

Виписує видатковий касовий ордер на фактично видану по платіжній відомісті суму, передає його для реєстрації.

Щоденно в кінці робочого дня виводить залишок грошових коштів у касі підприємства та передає у бухгалтерію підприємства звіт касира (копію записів в касовій книзі) разом з прибутковими касовими ордерами і видатковими документами під розпис особи, яка здійснює контроль за веденням касових операцій.

Виконує інші обов’язки зі збереження в касі грошових документів, цінних паперів тощо.

2. Намалювати схему робочого місця на А4

Робоче місце касира може бути організована на базі будь-якого ПК або ноутбука. Вкрай бажано оснащувати робоче місце касира спеціальної клавіатурою (програмувальна клавіатура). Програмувальна клавіатура більш довговічна, ніж звичайна (вона розробляється в розрахунку на інтенсивний тривалий термін експлуатації), а також може бути перепрограмувана на вчинення різних послідовних дій в одне натискання.

3. Вказати взаємозв`язок з іншими робочими місцями

Функціональні зв’язки облікових працівників — це відносини, які формуються між працівниками бухгалтерської служби відповідно до виконуваних ними функцій.

Важливим питанням організації роботи облікового підрозділу підприємства є правильне розміщення облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу та найбільш ефективне використання технічних засобів обліку, що забезпечують економне та якісне ведення бухгалтерського обліку й здійснення контролю. Головний бухгалтер, будучи керівником облікового підрозділу і виконуючи покладені на нього обов’язки, особисто розподіляє і контролює роботу своїх підлеглих. Таким чином, формуються організаційні зв’язки, тобто відносини, які виникають між головним бухгалтером і підлеглими йому обліковими працівниками в процесі розподілу прав, обов’язків і відповідальності всередині бухгалтерії для забезпечення найефективнішого здійснення облікового процесу та надання інформації управлінцям.

Організаційні зв’язки головного бухгалтера проявляються також у розробці пропозицій щодо надання обліковим працівникам прав на підписання первинних і зведених бухгалтерських документів, а також щодо усунення від цих функцій при систематичному порушенні ними своїх посадових обов’язків, щодо підвищення професійного рівня бухгалтерів (направлення на курси підвищення кваліфікації, спеціалізовані семінари), забезпечення їх необхідними періодичними виданнями та матеріалами нормативно-правової бази.

Головний бухгалтер керує працівниками бухгалтерської служби та розподіляє між ними функціональні обов’язки, знайомить їх з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві, розробляє графіки облікових робіт.

Таблиця 1. Службові зв’язки з іншими структурними підрозділами підприємства та сторонніми підприємствами

Структурні підрозділи, сторонні підприємства Бухгалтерська служба
 

 

отримує документи передає документи
Службові зв’язки зі структурними підрозділами
Кадрова служба Копії наказів з особового складу, табелі обліку робочого часу, лікарняні листки, звіти про використання бланків трудових книжок Відомості використання чергових відпусток, бланки трудових книжок і додатки до них
Комерційний відділ Господарські угоди, кошториси, акти та інші матеріали з питань виконання договірних зобов’язань, рахунки на придбання ТМЦ, звіти про використання грошових коштів, наданих під звіт або на відрядження Дані про норми витрачання грошових коштів і матеріалів, про витрати за видами діяльності та окремими договорами, про оплату рахунків, про дебіторів та кредиторів, вказівки з питань оформлення і надання необхідних для обліку документів та даних
Секретаріат (загальний відділ) Копії наказів і розпоряджень директора з основної діяльності, кореспонденція на адресу бухгалтерів Проекти наказів і розпоряджень з питань фінансової діяльності, довідки, дані на запит керівника, звіти про результати фінансово-господарської діяльності
Плановий відділ Затверджені розробки планових показників за всіма видами діяльності підприємства (бізнес-план, кошторис витрат і доходів) Звітність, аналітичні відомості
Цехи Документи за окремими господарськими операціями (на відпуск продукції тощо), виробничі звіти з витрат Довідки про особисті доходи працівників
Склади Документи щодо руху ТМЦ (надходження, відпуск, переміщення)  
Відділ головного механіка Документи з руху обладнання та його ремонту, про роботу автотранспорту тощо

 

 

 

 

 

 

 
Службові зв’язки зі сторонніми підприємствами  
Банк Виписки з рахунків і додані документи, письмові пояснення з питань взаємодії з банком Розрахунково-платіжні документи, чеки на отримання грошових коштів і заява про зарахування готівки, інформація з питань роботи з готівкою, бухгалтерська звітність  
Державна податкова інспекція Акти та документи з питань правильності обчислення та сплати податків до бюджету, письмові пояснення з питань оподаткування Накази, документи та пояснення, необхідні для правильного обчислення податків, розрахунки за податками, бухгалтерська звітність  
Фінансове управління Пояснення з питань призначення і виплати допомоги на дітей співробітників Документи з виплати допомог на дітей працівників з бюджету  

 

Касир повинен знати:

— правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві, нормативно-правові акти щодо ведення касових операцій, обліку цінних паперів;

— організацію процесу взаємодії працівників свого структурного підрозділу;

— порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках своїх функціональних обов’язків.

4. Вказати хто може працювати. Рівень кваліфікації

Бажаючи оволодіти професією касира повинні мати ґрунтовні знання з певних загальноосвітніх дисциплін, таких як: математика, основи інформатики та електронно-обчислювальної техніки, основи держави і права. Бажано, щоб касир був здоровою людиною.

Професія касир ставить певні вимоги до індивідуально-психологічних властивостей людини. Для спеціалістів цієї професії важливою є схильність до роботи з цифрами та знаковими системами.

Ця професія більше підходить людям, які добре почуваються у світі абстракцій та математичної логіки, яким подобається працювати з документами та грошовими знаками. Як правило, такі люди цінують точність, віддають перевагу справі, а не розмовам.

Для успішної роботи касиру потрібна добра зорова, моторна координація, розвинені м’язи пальців, точність сприймання. Він повинен мати добре розвинену увагу, контролювати її зосередженість та розподіл, вміти швидко сприймати цифровий матеріал та легко оперувати ним.

Перевага надається особам з середньою (середньо-слабкою) нервовою системою.

Сучасний касир повинен мати розвинену довготривалу, оперативну та смислову пам’ять, логічне та аналітичне мислення, легко і швидко ними оперувати.

Касир постійно здійснює розрахунки, оброблює кількісну інформацію. Для якісного виконання цих операцій необхідні такі властивості особистості, як упевненість та старанність. Для того, щоб тривалий час безпомилково вести розрахунки та оформляти платіжні документи, касир банку повинен мати добре розвинені вольові якості: наполегливість, ретельність, витривалість до одноманітної монотонної роботи.

Хоч робота касира банку суто індивідуальна, йому доводиться постійно спілкуватися з працівниками ВУЗу, тому такі властивості, як стриманість, ввічливість,   терпіння,   самоконтроль   і добра вольова регуляція психічних процесів мають для нього неабияку цінність. Небажаною для касира є схильність до ризику.

Висока самодисціплина, порядність, педантичність, акуратність є тими рисами, що викликають повагу і задоволеність працею касира з боку працівників ВУЗу.

Ще одна важлива особистісна риса, яка необхідна для кваліфікованого касира — це вміння дотримуватися в своїй діяльності правил «комерційної таємниці».

Протипоказання до навчання та професійної діяльності

Робота касира пов’язана з великими навантаженнями зору, а також з постійним емоційно-психологічним напруженням, тому вона підходить не кожній людині.

Ця професія не рекомендується людям, які мають захворювання центральної нервової системи, слуху і зору, захворювання шкіри, опорно-рухового апарату (перелом рук).

Індивідуально-психологічні особливості людини також впливають на успішність професійної діяльності касира. Професійно-небажаними якостями є: а) імпульсивність; б) схильність до необґрунтованих рішень; в) стійкість афекту; г) схильність до необґрунтованого ризику.

Людям з такими якостями робота касира протипоказана.

5. Система оплати праці

Рівень заробітної плати касира визначається такими чинниками: а) місцем роботи (державний чи приватний сектор); б) рівнем кваліфікації та досвідом роботи; в) результатами атестації.

У державних структурах, яким є даний ВУЗ рівень заробітної плати касира визначається відповідно штатного розкладу. У приватному секторі зарплата обумовлюється контрактом, що складається під час прийому на роботу.

6. Санітарні гігієнічні умови (температура, освітлення і т.д)

Фактори, які формують умови праці облікових працівників, поділяються на

— фізіологічні

-соціально-психологічні.

До фізіологічних належать фактори, які впливають на організацію робочої зони бухгалтерської служби, тобто службового приміщення, де розташований даний підрозділ, та робочого місця кожного працівника.

Правильна організація робочого місця дозволить обліковим працівникам раціонально виконувати свої функції, підтримувати високу працездатність і гарний робочий настрій.

Одним з основних фізіологічних факторів, які впливають на ефективність роботи бухгалтерської служби, є мікроклімат приміщення, оптимальні умови якого визначено законодавством (табл. 1).

Таблиця 1

Оптимальні умови роботи облікових працівників

Характеристика Значення Примітки
Температура повітря, °С 22-24 у холодний період року
16-18 в теплий період року
23-25 у холодний період року для приміщень з ПЕОМ
Відносна вологість повітря, % 60-40 _
Швидкість руху повітря, м/с 0,1
Освітлення, люкс 300 за наявності люмінесцентного освітлення
150 за наявності освітлення лампами розжарювання

Для уникнення шуму в робочому приміщенні бухгалтерської служби доцільно розміщувати облікових працівників не в одній великій кімнаті, а групами в окремих кімнатах, щоб на кожного працівника припадало не менше 3-5 м2 площі.

Для зручності відвідувачів і працівників облікового апарату бухгалтерську службу слід розміщувати на першому поверсі. Вхід до неї має бути вільним.

Робоче місце головного бухгалтера рекомендується обладнати в окремій кімнаті, оскільки його робота пов’язана з частим прийманням відвідувачів.

Службове приміщення бухгалтерської служби повинно добре опалюватися, провітрюватися та освітлюватися, оскільки недостатня освітленість робочого місця призводить до швидкої втоми працівника, а нормальна освітленість підвищує продуктивність праці на 10-15 %.

Освітлення приміщень може бути природним і штучним. Найбільш сприятливим для зору та підвищення продуктивності є чергування природного освітлення зі штучним (залежно від годин дня).

Для кращого використання природного освітлення робоче місце слід розташовувати так, щоб світло на робочий стіл падало спереду або з лівого боку (якщо лівша — з правого).

За наявності штучного освітлення потрібно раціонально розмістити джерела світла, використовуючи прилади загального та локального освітлення. Досягнути рівномірного розподілу освітленості можна за рахунок правильного вибору типу та розташування джерел світла.

Організація робочих місць бухгалтерів передбачає упорядкування службового приміщення; вибір і обладнання робочих місць засобами та предметами праці, розміщення засобів праці на робочому місці в певному порядку.

На ефективність праці суттєво впливає колір приміщення, оскільки колірне сприйняття навколишнього середовища визначає емоційний стан і працездатність людини. Нераціональний колірний клімат збільшує зорову та загальну стомлюваність працівників.

У приміщеннях з вікнами на північ стіни доцільно фарбувати в жовтий колір, який створює ілюзію освітлення сонячними променями і ніби «зігріває» приміщення.

Оскільки голубий і світлозелений кольори, навпаки, «охолоджують» приміщення, їх потрібно використовувати в кімнатах з вікнами на південь.

Яскравість кольору може впливати на емоції людини. Наприклад, світлі кольори викликають відчуття легкості, свободи, піднесення, темні — відчуття занепокоєння.

У приміщеннях бухгалтерської служби рекомендується фарбувати стелю та верхні частини стін у білий колір, панелі стін і перегородки — у світло-зелений, світло-жовтий та інші світлі тони.

Для кольору підлоги в робочих кімнатах варто обрати нейтральні тони (сірий, червонувато-жовтогарячий). Паркетній підлозі слід залишити природний тон.

Службове приміщення бухгалтерської служби має бути обладнане засобами зв’язку, а також необхідною кількістю пересувних або стінних шаф для зберігання поточного архіву й довідкових матеріалів, особистих речей працівників.

Доступ до шаф і картотек має бути вільним, не загромадженим меблями та іншими предметами.

Велике значення для раціональної організації бухгалтерського обліку має також правильна організація робочого місця кожного бухгалтера.

Робоче місце повинне мати таке обладнання: конторський стіл, стілець, письмове приладдя, електронно-обчислювальну машину (не є обов’язковим для всіх облікових працівників).

Бажано, щоб конторський стіл мав площу, достатню для розміщення обладнання, книг, регістрів, відомостей та інших документів, з якими працює бухгалтер. Зручними для користування є столи з висувними дошками справа та зліва.

Електронно-обчислювальна техніка може розміщуватися в окремому приміщенні або ж у кімнаті бухгалтерської служби, на робочих місцях окремих працівників.

В усіх випадках машини потрібно розміщувати так, щоб на них було зручно працювати. Для одного робочого місця з комп’ютером потрібно не менше 6 м площі і не менше 20 м об’єму приміщення.

Залежно від ступеня застосування обчислювальної техніки можна виділити два типи організації робочих місць: механізовані та автоматизовані.

Механізоване робоче місце бухгалтера передбачає обладнання столом, стільцем, картотекою, нормативно-довідковими матеріалами, таблицями, рахівничою технікою тощо.

Автоматизоване робоче місце бухгалтера дозволяє використовувати ЕОМ і виконувати обробку інформаційних даних в автоматизованому режимі.

7. Режим праці і відпочинок

Робота касира відноситься до напруженої розумової праці. Велика відповідальність за зберігання грошей та цінностей, за збитки у разі ненавмисних дій або недбалого ставлення до своїх обов’язків, за правильність оформлення документів викликає у касира банку значні емоційно-психічні навантаження.

Обмежень щодо статі немає. Касиром можуть працювати як жінки, так і чоловіки.

Режим праці та відпочинку встановлюється відповідно до трудового законодавства та розпорядку роботи ВУЗу. Графік робочого дня з 11.00 до 17.00.

Праця ручна з елементами механізації; вимушений швидкий темп роботи; одиночне виробництво.

Касир майже весь робочий день працює за столом, що обумовлює високе статичне перевантаження опорно-рухового робочого апарату. Умови праці, а саме: освітлення робочого місця, вентиляція приміщення, температурний режим здебільшого відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам і нормативам.

Постійне завантаження зорового аналізатора, підвищена напруженість уваги, що є головним чинником у роботі касира, призводять до стомлюваності.

Помилки у роботі касира банку можуть траплятися через неуважність, втому та безвідповідальне ставлення до своїх службових обов’язків.

Список використаної літератури

  1. Бандур С. Організація та нормування праці: курс лекцій / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. — К. : ІПК ДЗСУ, 2008. — 141с.
  2. Білоконенко В. Організація праці: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2004. — 136с.
  3. Бурденко І. Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація: навч. посіб. / Ірина Бурденко, Олена Кравченко, Ольга Шипунова, 2009. — 282 с. (Введено зміст)
  4. Дячун О. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / Технологічний коледж УкрДЛТУ. — Л. : Афіша, 2001. — 218с.
  5. Трудові відносини. Оплата праці : Спеціальний додаток до тижневика «Дебет-Кредит», Листопад 2004. — 160 с.