Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Методика інформаційно-аналітичного забезпечення регіонального управління

Вступ

В умовах реформування відносин власності, удосконалення форм та методів управління господарським комплексом потрібен значно вищий рівень обґрунтованості планування соціально-економічного розвитку взагалі і підприємницької діяльності зокрема. Розвиток підприємництва на всіх ієрархічних рівнях управління вимагає відповідного забезпечення. Одним з важливих завдань, які потребують нагального вирішення, є удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення процесів розвитку підприємництва. Недосконалість інформаційно-аналітичного забезпечення ускладнює і сповільнює обґрунтування та вибір конкретних напрямків господарського розвитку, збільшує ймовірність помилок, що є основною причиною низької ефективності сучасного підприємництва.

Одним із методів системного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності в регіоні є організація та проведення моніторингових обстежень, тобто системи послідовного збору даних про явища, процеси, які описуються з допомогою певних ключових показників з метою оперативної діагностики стану об'єкта, його дослідження й оцінки в динаміці.

Очевидною є важливість вивчення досвіду зарубіжних країн та шляхів вирішення ними згаданої проблеми, що дозволить зекономити час і кошти, швидше створити повноцінну вітчизняну систему обліку статистичної інформації, а найголовніше сприятиме і створюватиме усі необхідні умови для адаптації та інтеграції вітчизняної статистики до загальноприйнятих європейських стандартів.

Вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення процесів державного управління є одним із важливих завдань, що потребують нагального вирішення. Недосконалість інформаційно-аналітичного забезпечення ускладнює та сповільнює обґрунтування й вибір конкретних напрямів господарського розвитку, збільшує ймовірність помилок, що є основною причиною низької ефективності інформаційних технологій державного управління. Різні аспекти автоматизації управління й формування інформаційної інфраструктури досліджували: В.Д. Бакуменко, Л.І. Донець, В.В. Дорофієнко, Я.С. Клейнер, Г.Ю. Климовицька, Т.Ф. Куценко, А.Е. Никифоров, В.Ю. Степанов.

Мета роботи— обґрунтувати напрями вдосконалення та методи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів державної виконавчої влади на основі використання сучасних інформаційних технологій.

1. Значення інформаційно-аналітичного забезпечення регіонального управління

Місцеві органи державної виконавчої влади можуть використовувати всю інформацію, обмежену повноваженнями відповідного органу й вимогами необхідності інформації для прийняття управлінських рішень.

Для прийняття управлінських рішень на регіональному рівні використовується значний обсяг різноманітної інформації, що формується на підставі первинних й узагальнених за такими напрямами даних: одержання нової інформації, необхідної для управління й прийняття управлінських рішень на підставі існуючої інформації; одержання нової інформації на підставі існуючої й додатково отриманої інформації (первинної облікової інформації або менш узагальненої); формування масиву нової інформації на основі узагальнення існуючої. При аналізі формування інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади пропонується розглядати структуру інформаційного забезпечення управління, що складається з основного інформаційного забезпечення й керуючого інформаційного забезпечення.

Рис. 1. Процес збору, узагальнення й аналізу достатності інформації для прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади

Таким чином, основними завданнями формування інформаційного забезпечення, зокрема процесу прийняття управлінського рішення, є збір необхідної інформації й розробка специфікацій, які визначають процесну організацію діяльності місцевих органів державної виконавчої влади, що вимагає, у свою чергу, зміни організаційного забезпечення процесів управління [3]. Одним з елементів управлінських рішень, що забезпечують функціонування місцевих органів державної виконавчої влади в складних ринкових умовах, є зміна організаційної структури суб'єкта управління, а основними документами, які регулюють діяльність посадових осіб, — положення про підрозділи та посадові інструкції (рис. 2).

Рис. 2. Взаємозв'язок основних розділів посадової інструкції державного службовця місцевого органу державної виконавчої влади

З налагодженням загальної організації управління тісно пов’язана система прийняття рішень. Визначальними є вимоги посилення обґрунтованості рішень, для чого необхідно відповідне інформаційно-аналітичного забезпечення [1, с. 125]. Під інформаційно-аналітичним забезпеченням будь-яких процесів розуміється органічна сукупність даних та методів їх визначення і аналітичної оцінки, що може бути науково-методичною основою для прийняття органами управління відповідних рішень при визначенні ефективних напрямків розвитку цих процесів. Звідси під інформаційно-аналітичним забезпеченням розвитку малого підприємництва розуміється органічна сукупність даних та методів їх визначення і аналітичної оцінки, що може бути науково-методичною основою для прийняття органами влади і управління відповідних рішень при визначенні ефективних напрямків розвитку малого підприємництва, а також суб’єктами малого підприємництва при визначенні ефективних напрямків розвитку власної справи.

Практично на всіх рівнях управління в Україні сьогодні створюються інформаційно-аналітичні підрозділи широкого спрямування, удосконалюється їхнє організаційне та методичне забезпечення, поліпшується матеріально-технічна база.

Однак, дуже часто в регіонах словосполучення "інформаційно-аналітична" стосовно певної інформаційної системи, як правило, просто випливає з назви служби, що її супроводжує і використовує у своїй роботі. Набір технологічних можливостей при цьому не виходить за межі групової роботи над документами, пошуку в інформаційних і довідкових базах даних. На практиці управлінські дії не завжди мають достатнє аналітичне опрацювання, економічне і правове обґрунтування. Наявний теоретичний і виробничий потенціал вітчизняної науки і виробництва використовується не завжди ефективно. Потребує на краще рівень методичного й інформаційно-технологічного забезпечення аналітичної діяльності, процесів підготовки і прийняття рішень, а також системного проектування великих інформаційних комплексів.

Таким чином, характеризуючи управлінський цикл розвитку суб’єктів малого підприємництва через аналіз загальних функцій управління: планування, організацію, облік, контроль, аналіз, регулювання, стимулювання, слід зазначити, що на державному рівні відсутня організаційна система управління розвитком суб’єктів малого підприємництва в цілому, і, як наслідок, немає взаємозв'язку з регіональним рівнем управління цими процесами. Функції управління реалізуються на практиці в незначному ступені, безсистемно, а це ускладнює процес управління розвитком суб’єктів малого підприємництва. Все це вказує на необхідність більш повної реалізації функцій управління розвитком суб’єктів малого підприємництва в Україні, складовою частиною якої є удосконалення аналітично-інформаційного забезпечення.

2. Удосконалення методів інформаційно-аналітичного забезпечення регіонального управління

Ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів державної виконавчої влади залежить від якості організаційного забезпечення, яке, з погляду процесного підходу до управління, потребує чіткого визначення його етапів, без чого не можна скласти положення про підрозділ і посадові інструкції державних службовців.

Перехід від функціонального до процесно-організаційного забезпечення складається з таких етапів:

— розробка положення про функціонування суб'єкта управління;

— визначення існуючої організаційної структури суб'єкта управління та її "вузьких місць";

— визначення власника, навігатора, лідера й інших посадових осіб, які мають увійти в систему управління як на основі їхнього становища в існуючій організаційній структурі, так і шляхом визначення кращих кандидатур серед осіб, які знають усі особливості процесу управління та його основних етапів;

— визначення індикаторів оцінки ефективності роботи посадових осіб органів державного управління й показників результативності;

— визначення інших посадових осіб, які мають бути залучені до наскрізного процесу управління; розробка системи матеріального й морального стимулювання за досягнення запланованих результатів;

— розробка посадових інструкцій працівників органів державного управління;

— розробка методики оцінювання причин можливого невиконання завдань і моделі прийняття управлінських рішень із цієї проблеми та її розв'язання.

Таким чином, для опрацювання якісних варіантів рішень, які можна пропонувати місцевим органам державної виконавчої влади, необхідні глибокі знання проблем та правового поля, в якому вони вирішуватимуться, а також релевантна достовірна інформація, якою мають диспонувати аналітичні служби. Найпоширеніше інформаційне джерело — це офіційні видання місцевих органів державної виконавчої влади, статистичні збірники, бібліотечні фонди, різноманітні інформаційно-довідкові електронні системи (зокрема, нормативно-правові), засоби масової інформації, спеціальні соціологічні опитування. Серед популярних засобів доставки інформації — електронні глобальні та локальні мережі з відповідними засобами програмної підтримки, зокрема, мережа Інтернет, лазерні та магнітооптичні диски.

Виокремлення релевантної інформації з величезного загального її потоку становить зміст етапу первинної обробки, що є досить складним завданням і, як правило, здійснюється за допомогою спеціальних програм шляхом відсортування інформації за специфічними ознаками (здебільшого, за ключовими словами), характерними для певних сфер, напрямів, видів діяльності, проблеми, процесу. Таким чином, багатоваріантність інформаційного забезпечення набуває конкретності в процесі аналізу певних проблем.

Висновки

Для удосконалення інформаційної бази обласних владних структур пропонуємо:

• налагодити використання електронних засобів зв'язку (комп'ютерних мереж, електронної пошти і т.п.), що забезпечували б обмін статистичною інформацією між підрозділами облдержадміністрації та облстатуправління;

• удосконалити форми та методи представлення статистичної інформації, що надається місцевим органам управління (розширити склад показників, з допомогою яких можливо здійснювати оцінку ефективності соціально-господарських рішень та проводити аналіз використання місцевих природно-сировинних ресурсів, обґрунтовувати заходи та важелі політики підприємницької діяльності з боку державних регіональних органів влади);

• створити єдину інформаційну мережу “район – місто – область”, до якої увійшли б економіко-статистичні показники, що характеризують як соціально-економічний розвиток області (міста/району) в цілому, так і розвиток підприємництва зокрема, що мережа об'єднала б усі інформаційно-статистичні ресурси облдержадміністрації та її регіональних підрозділів.

Потреба в додатковій статистичній інформації зумовлена необхідністю:

• задоволення потреб в інформації, запити на яку поступають від директивних органів управління, різноплановістю цих запитів і відсутністю відповідних даних у статистичних збірниках;

• розробки прогнозів стану господарської й соціальної діяльності в регіоні;

• розробки пропозицій щодо суті важелів регіональної політики державної підтримки підприємництва;

• розробки заходів, спрямованих на формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні тощо.

Список використаної літератури

1. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики : монографія / В.Д. Бакуменко. — К. : Вид-во УАДУ, 2000. — 328 с.

2. Дєгтяр А. Організаційне забезпечення інформаційно-аналітичного обслуговування органів державної влади у процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень // Статистика України. — 2003. — № 2. -С. 36-39.

3. Дєгтяр А.О. Управлінські рішення в ор-ганах державної влади : монографія / А.О. Дєгтяр, В.Ю. Степанов, С.В. Тара-бан ; [за заг. ред. А.О. Дєгтяра]. — Х. : С.А.М., 2010. — 276 с.

4. Клейнер Я.С. Принятие управленческих решений: уточнение понятий // Социальный менеджмент и управление информационными ресурсами : сб. науч. тр. Серия : Государственное управление. — Донецк : ДонГАУ, 2002. -Т. 3. — Вып. 17. — С. 353-358.

5. Климовицька Г.Ю. Регіональні особливості інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємництвом / Г.Ю. Климовицька // Актуальні проблеми економіки. — К. : НАУ, 2005. -№ 2 (32). — С. 172-176.

6. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях / О.А. Кулагин. — СПб. : Питер, 2007. — 350 с.

7. Пушак Я.Я.Інформаційне забезпечення регіонального управління підприємницькою діяльністю// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Основи формування регіональної соціально-економічної політики. Випуск ХІV / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2000. – С.347–355.

8. Степанов В.Ю. Державна інформаційна політика в умовах розвитку інформаційного суспільства // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. -№ 5. — С. 78-80.