ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Вступ

Успішна комерційна діяльність фірми залежить від організації маркетингу. Це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб у його продукції (послугах) за допомогою обміну з метою отримання прибутку.

Маркетинг як різновид діяльності, що є властивим для ринкової економіки, виконує наступні функції:

— вивчення ринку, його структуризація, аналіз і прогнозування попиту;

— вибір сегментів ринку, прийнятих для підприємства;

— визначення номенклатури та асортименту продукції для ринку;

— розробка стратегії виходу на ринок і реакція на дії конкурентів;

— реклама, збут і його стимулювання;

— політика ціноутворення.

Об’єктом маркетингу є комплекс, що складається з елементів “потреби – товар – ціна – реклама – збут”. Успішна комерційна діяльність фірм ґрунтується на наступних принципах:

— орієнтація усіх сфер діяльності підприємства на задоволення потреб покупців з метою продажу продукції та отримання прибутку;

— цілеспрямований і активний вплив на попит, його розвиток;

— гнучке реагування виробництва на зміну потреб і попиту покупців, оперативне пристосування до них;

— використання ціноутворення як механізму реагування і впливу на кон’юнктуру ринку;

— вибір ефективних форм і методів доставки, реклами і продажу продукції;

— підтримка творчої атмосфери серед працівників, причетних до маркетингової діяльності, заохочення їх активності та ініціативи у розробці маркетингових рішень.

Тема: «Комерційна діяльність посередницьких підприємств».

1. Характеристика  ТОВ „Рапіра”

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю „Рапіра” було  створено в  місті  Житомирі  згідно  законодавства  України   в січні  2001 р.   Підприємство  займається    виготовленням   чорнових  заготовок,  зокрема  дошок  і  брусів,  а  також  готових  виробів  з  дерева  на  замовлення.

Засновником  підприємства  є  громадяни  України. Форма  власності —  колективна.  Статутний  фонд  сформовано  в  розмірі  72  тис.грн.  і  розподілено  між  засновниками  наступним  чином:

Шевченко Г.О.  —  28 тис.грн.  —  39%.

Бартащук В.Д. —  24 тис.грн.   —   33%

Ткаченко  О.В.  —  20 тис.грн.   —   28%

ТОВ „Рапіра”  створене   з  метою  виробництва   продукції,   надання   послуг   різного   характеру  і  виконання   робіт   для   насичення   внутрішнього   ринку,  задоволення   потреб  споживачів ,  створення   нових   робочих   місць,  отримання  прибутку  і   реалізації   на  його  основі   економічних   та  соціальних   інтересів   засновників   і   трудового   колективу. Організаційно-правова  форма  бізнесу  вибрана  не  даремно,  оскільки    самостійна,  ініціативна   діяльність  засновників  направлена  на  одержання   прибутку    і  здійснюється   від  імені  засновників,  на  їх  страх  і  ризик  і  під  власну  відповідальність .

Характеристика ТОВ „Рапіра”

Класифiцiйнi ознаки ТОВ „Рапіра”
Мета i характер дiяльностi Комерцiйне
Форма власностi майна Колективна
Нацiональна належнiсть капiталу Нацiональна
Правовий статус i форма господарювання Господарське товариство
Галузево-функцiональний вид дiяльностi Виробничо-торгове
Технологiчна (територiальна ) цiлiснiсть i ступiнь пiдпорядкування Головне (материнське)
Розмiр за кiлькiстю працiвникiв Мале

Підприємство  вважається  створеним  і  отримує  права  юридичної  особи  з  дня  його  державної   реєстрації.

Для  державної   реєстрації  були  представлені  слідуючі  документи:

Протокол  установчих  зборів;

Статут;

Установчий  договір;

Реєстраційна  картка (заява);

Документ,  що  засвідчує  плату  за  державну  реєстрацію;

Документ,  що  засвідчує  сплату  засновниками  внеску  до  статутного  фонду.

Після  державної  реєстрації  підприємство  стало  на  облік  в  органи  Державної   податкової  служби,  Державні  органи  статистики,  Фонд  соціального  страхування,  Пенсійний  фонд  України. Відділ  внутрішніх  справ  надав  дозвіл  на  виготовлення  печаток  і  штампів;  документу,  що  підтверджує  плату  за  видачу  дозволу  на  виготовлення  печаток  і  штампів.

Місцезнаходження  підприємства:  Україна, м.Житомир, вул.Баранова, 79.

Підприємству   присвоєно   ідентифікаційний   номер  32699235. Підприємство  взято   на   облік  Державною  податковою   адміністрацією  та  органами   державної  статистики  в  м.Житомирі,  а  також   зареєстровано   органами   Фонду  соціального  страхування   та  Пенсійним   фондом   України. ТОВ „Рапіра”   має   розрахунковий (поточний)   рахунок  № 26003280012445  в  АКБ „Укрсоцбанк” в м.Житомирі, МФО  311526.

2. Предмет  підприємницької  діяльності

Предметом діяльності Товариства є:

— Виробництво будівельних виробів з дерева.

— Оптова торгівля продуктами харчування та промисловими товарами.

— Роздрібна торгівля продуктами харчування та промисловими товарами.

—   Закупівля, переробка, експорт та імпорт шкіряного та інших видів с/г сировини та продуктів, виготовлення та пошиття одягу та різних виробів зі шкір, тканини та матеріалів.

— Виробництво, переробка, реалізація та закупівля сільськогосподарської продукції, у тому числі у населення за готівку та безготівковий розрахунок.

— Торгівельно-закупівельна діяльність.

— Торгова діяльність усіх видів, у тому числі через сіть фірмових магазинів як за національну валюту України, так і за валюту інших держав.

— Проведення всіх операцій за нерухомістю (купівля, продаж, оренда, оцінка та ін.).

—  Інформаційно-рекламна діяльність.

—  Організація, навчання та перепідготовка кадрів.

—  Розробка, запровадження, купівля, продаж винаходів, ліцензій, “ноу-хау”, у тому числі і закордонних.

—  Організація та проведення, а також участь у конференціях, конкурсах, виставках, презентаціях, симпозіумах.

—   Посередницька діяльність усіх видів, у тому числі: надання послуг по представництву, переводах, юридичних, дилерських, дістрибюторських, консалтингових, лізингових, маркетингових та ін. послуг.

— Виробництво продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, сувенірів, виробів культурно-побутового та спортивного призначення..

— Виготовлення та реалізація продуктів харчування , у тому числі хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів.

— Відкриття точок суспільного харчування (ресторанів, барів, кафе та ін.) у тому числі пересувних.

— Здійснення видавничо-поліграфічної діяльності.

— Розробка програмного забезпечення для ЕВМ, створення автоматизованих робітничих місць.

— Ремонт та обслуговування автомобілів та інших засобів, будівель та ремонт доріг, мостів та інших дорожних споруд, знаків дорожнього руху, автостоянок, стаціонарних та пересувних станцій технічного обслуговування транспортних засобів.

— Придбання та реалізація транспортних засобів, запасних частин, приборів, обладнання в роздрібній, комісійній, комерційній оптовій торгівлі через магазини, аукціони, біржі та інші структури.

— Створення автотранспортних підприємств, надання послуг по транспортуванню грузів, а також транзитних перевезеннях фізичними та юридичними особами на території України.

— Розробка, виробництво пакувальних матеріалів та тари, а також упаковка грузів для транспортування.

— Надання експедиторських послуг, обробка та зберігання вантажу, організація їх охорони.

— Прокат, надання в оренду та оренда у фізичних та юридичних осіб приміщень, будівель, транспортних засобів, обладнання, запасних частин, інвентарю та іншого майна, у тому числі з правом його наступного викупу.

— Проведення будівельних, ремонтно-будівельних та монтажних робіт, виробництво та реалізація будівельних матеріалів для більш повного задоволення попиту фізичних та юридичних осіб.

— Інші види діяльності, не заборонені прямо та винятково законодавством України.

Окремі види діяльності Підприємство може здійснювати тільки після отримання спеціального дозволу (ліцензіі).

Матеріально-технічне  забезпечення  підприємства  здійснюється   через  систему   прямих  угод.

Підприємство  реалізує   свою  продукцію,  майно  за  цінами  і  тарифами,  встановленими  самостійно,  або  на  договірних  засадах.

3. Майно   підприємства

Статутний  фонд   підприємства  становить   72000,00  (сімдесят два)  грн.

У власності Підприємства знаходяться одержані ним прибутки, а також майно придбане за рахунок власних коштів, тобто:

— будинки, споруди, приміщення, машини, устаткування, автомототранспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, права на винаходи, торгівельні знаки, фірмові найменування, промислові знаки, інше майно та права на майно та інтелектуальну власність;

— продукція, вироблена Підприємством внаслідок господарської діяльності;

— одержані доходи, а також інше майно та кошти, набуті з підстав, не заборонених законодавством України.

Джерелом формування майна Підприємства є:

— грошові, матеріальні та інтелектуальні внески засновникiв;

— доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

— доходи від цінних паперів;

— кредити банків та інших кредиторів;

— доходи від приватизації, придбання майна інших підприємств та організацій;

— безоплатні та благодійні  внески, пожертвування майна інших підприємств та організацій;

— інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

4. Характеристика  трудових  ресурсів

Для оплати працi основних робiтникiв у ТОВ „Рапіра” використовується пряма вiдрядна система. Суть її полягає в тому, що заробiток працiвника за певний промiжок часу прямо пропорцiйний кiлькостi виробiв, виготовлених працiвником за цей прмiжок часу.

До почасової оплати працi вдаються тодi, коли неможливо застосувати вiдрядну форму, атакож на роботах з чiтко регламентованим процесом – там, де недоцiльно застосовувати вiдрядну форму. В першому випадку, наприклад, робiтникам, якi зайнятi випробуванням i здачею продукцiї, в iншому випадку – на роботах з великою питомою вагою машинного часу. Почасова оплата працi застосовується як проста почасова i почасово-премiальна оплата.

Для розрахунку заробiтку допомiжним робiтникам використовується проста почасова оплата працi.

Тарифне нормування заробiтної платнi керiвних працiвникiв, службовцiв i молодшого обслуговуючого персоналу здiйснюється за допомогою схем посадових окладiв.

5. Продукція підприємства

Підприємство  виготовляє  різноманітну  продукцію  з  дерева  за  індивідуальними  замовленнями  споживачів.

Для  здійснення  виробничого  процесу  підприємство  має    необхідне  обладнання,  виробничі  приміщення  та  транспортні  засоби.

В  якості  сировини  використовується  деревина,  що  постачається   на  підприємство  згідно  з  договорами  постачання.

Розглянемо  технологію  виробництва  дошок.

Автомобіль  привозить   колоди   на  підприємство, йде  процес  розвантаження.  Автовантажник  постачає  колоди   безпосередньо  на  лісопильню,   де  вони  підлягають    розкроюванню.  Дошки  розкроюють  за  безпосередньою  участю  робітника,  який  візуально  оцінює  якість  заготовок  і  зіставляє  їх   з  вимогами  щодо  якості   готових   деталей.  За  ступенем  участі  робітника   в  контролі  за  процесом   розкроювання  на  підприємстві  діє  індивідуальний  тип   розкроювання.  При  індивідуальному   розкроюванні   процес  відбувається   з  урахуванням   розміру  і  якості  сировини   за  найраціональнішою   схемою.  Індивідуальний  метод  розкроювання   підвищує  ефективність   використання  деревинних  матеріалів   на  5 – 7%.  На  лісопильні  встановлюють   потрібні    розміри   і  розпилюють.

Для  виготовлення   брусів  використовують  аналогічну   технологію,  тільки  після  того,  як  розпиляли  колоду  на  дошки,  її  повертають  на  900  і  знову  розпилюють.  Кінцевою  продукцією   на  даному  етапі  є  бруси.  Потім  заготовки  підлягають  обробці  на  верстатах,  як  допомагають  отримати  потрібні   розміри,  встановлені  замовниками.

На  підприємстві  застосовують  верстати  типу  ЦПА-40.

Продуктивність  лісопильні  2 м3   за  годину.  З  одного   м3   колод    виготовляється  0,74  м3   дошок  і  0,6  м3  брусів.

Продукція використовується для подальшої обробки  або реалізується  підприємствам  меблевого  виробництва  і  будівельним  організаціям.

6. Організація,  ведення   бухгалтерського  обліку  у ТОВ „Рапіра”

Організація,  ведення   бухгалтерського  обліку  та  складання  звітності   у ТОВ „Рапіра” вдеться відповідно   до  Закону   України „Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову  звітність  в  Україні”    та  діючими  положеннями   бухгалтерського  обліку.  Ведення   бухгалтерського  обліку  покладено  на  головного  бухгалтера   підприємства,  який  підпорядковується  безпосередньо   керівнику  підприємства.

Головний  бухгалтер  ТОВ „Рапіра”   веде  системний облік  майна,      ресурсів;  господарських  операцій  всіх  видів   діяльності,   розрахунків  з  постачальниками   за  товари  і  послуги,  з  покупцями   за  реалізовані  товари,  виконані  роботи;  складає  всі  види   періодичної  звітності   з  захистом   її  у відповідних  інстанціях  і  вирішує   інші     питання  за  вказівками  керівництва   та  запитами  структурних  підрозділів.

Функції   бухгалтерії   регламентуються  посадовими  інструкціями, що  розроблені  головним   бухгалтером  та  призначені   для  конкретних  виконавців.

В  бухгалтерії здійснюється   розподіл  облікової  роботи  за  функціональними  відділами   і  за  конкретними   виконавцями. При  функціональній   організації  структурні    підрозділи  бухгалтерії  створюються  за  ділянками   облікової роботи (рис. 2.).  Функціональний  розподіл  робіт  дозволяє мати  повне уявлення   про  хід облікових  робіт, наближує  до  об”єктів,  що  обліковуються,  створює  умови   для   повного    та  рівномірного  завантаження   кожного облікового   працівника.

Всі документи надаються до бухгалтерії у строки, встановлені керівником підприємства Документи, які надходять до бухгалтерії, ретельно перевіряються перед рознесенням їх на рахунки бухгалтерського обліку. Після перевірки документи подаються на затвердження керівнику підприємства, а далі підлягають бухгалтерській обробці

Для присвоєння номерів первинним документам ведеться книга реєстрації первинних документів, яка поділена на розділи  за кожним видом документів.

Після  виконання всіх  організаційно-підготовчих  процедур   бухгалтер   приступає  безпосередньо  до  реєстрації  даних,  які  містяться  в  первинних  документах. Послідовність    обробки  інформації  має  наступний  вигляд (рис. 3.).

На  первинних  документах, що пройшли  обробку,  ставиться  відмітка (дата  запису  до  облікового  регістру),  яка  виключає  можливість  їх  повторного  використання.

 У  ТОВ „Рапіра”    журнальна    форма  обліку.  Вона  ґрунтується   на  застосуванні  журналів  і  відомостей,  де   збираються    і  систематизуються  дані   первинних  документів,  необхідні   для  синтетичного  і  аналітичного  обліку.

Дана, форма обліку дозволяє швидко одержувати підсумки та готувати звітні дані. Показники звітності одержуються з даних поточного обліку без додаткових вибірок. Це прискорює обліковий процес, зменшує кількість помилок, внаслідок чого облік стає більш аналітичним і наочним Дозволяє в значній мірі полегшити працю облікового персоналу,   знизити їх трудомісткість, підвищити оперативність і достовірність даних бухгалтерського обліку

Проте журнальна форма обліку розрахована на ручну працю і з неї важко перейти на комп’ютеризований облік Тому на підприємстві переважає  ручна технологія обробки облікової інформації.

Формування  облікової  політики   підприємства  здійснюється  головним   бухгалтером  і  затверджується  наказом  керівника.  Основна  мета  облікової  політики —   забезпечити  одержання  достовірної  інформації  про  фінансовий  і  майновий  стан   підприємства,  результати  його  діяльності,  необхідні  для  всіх  користувачів  фінансової  звітності  з  метою  прийняття  відповідних  рішень.

Висновки

Ефективна діяльність маркетингових посередників справляє позитивний вплив на сферу виробництва й споживання товарів. Виконуючи свої функції, маркетингові посередники допомагають своїм клієнтам знайти оптимальні способи збереження та перевезення товарів, оптимізувати споживання їх з урахуванням таких чинників, як ціна, обсяг і швидкість доставки, збереження якості й уникнення ризиків.

Вирішення завдання стимулювання попиту досягається за допомогою багатьох засобів. При цьому розробник плану маркетингу враховує і тип ринку, і конкурентні завдання в сфері стимулювання збуту, й існуючу кон’юнктуру засобів, що використовуються.

Зразки, купони, упаковки за пільговою ціною, премії і залікові талони – це основні засоби, на яких будується діяльність щодо стимулювання попиту. Розповсюдження зразків – це пропонування товару споживачам безкоштовно чи на пробу. Зразки можуть розноситися за принципом “в кожні двері”, розсилатися поштою, роздаватися в магазині і т. д.

У місцях покупки чи продажу товару створюються експозиції і демонстрації.

Щоб забезпечити співробітництво з боку оптових і роздрібних торговців, виробники користуються рядом специфічних прийомів (виробник може запропонувати залік за покупку, тобто надати знижку з ціни з кожного ящика товару, купленого у певний проміжок часу):

 1. Професіональні зустрічі і спеціалізовані виставки (продавець розраховує отримати від участі в спеціалізованій виставці деяку користь, у тому числі виявлення нових потенційних покупців, підтримку контрактів з клієнтурою, знайомство з новими замовниками тощо).
 2. Проведення конкурсів, лотерей, ігор.

Список використаних джерел

 1. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. – К.: Вища шк.., 1994. – 327 с.
 2. Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний  механізм   підприємства: Навчальний посібник. –К: КНЕУ, 2001. – 228 с.
 3. Економіка підприємства /За  заг.ред. С.Ф. Покропивного. – К.:  Вид-во  КНЕУ,  – 528 с.
 4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності  підприємств: Навч.посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
 5. Кузнецова І.С. Мале  підприємництво:  внесок  в  економіку   та  проблеми  функціонування // Фінансова  консультація. – 2000. — № 49-52. – с. 9-12
 6. Покропивний С.Ф., Колот В.М.  Підприємництво:  стратегія,  організація,   ефективність. – К.:  Вид-во   КНЕУ,  – 525 с.

 

Додатки

  Зборами засновникiв Товариства                                       Житомирським міськвиконкомом

 протокол №1 вiд “01” січня 2001 р.                                  Розпорядження № ______________

                                                                                                        від “____” ________________ 2001р.

                                                                                                       Реєстраційний № _______________

                                                                                                      Заступник міського голови з питань

                                                                                                      діяльності виконавчих органів Ради

                                                                                             

 У С Т А Н О В Ч И Й  Д О Г О В I Р

 Товариства  з  обмеженою  відповідальністю

“РАПІРА”

 

м.Житомир                                                                            1 січня 2001 року

 1. Ми, що нижче пiдписалися: громадяни України

Ткаченко О.В.(м.Житомирі, вул. Гагарина, буд.35, кв.124, паспорт ВМ №361755, виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл. 28 листопада 1996 року)

Бартащук В. Д. ( м.Житомир, вул.Перемоги, буд.20, кв.5, паспорт ВМ №276623, виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 6 вересня 1998 року)

Шевченко Г. О. ( м.Житомир, вул.Київська, буд.75, кв.51, паспорт ВМ №356745, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 8 листопада 1996 року)

Укладаємо установчий договiр про заснування Товариства  з  обмеженою  діяльністю „МРапіра” (надалi “Товариство”), шляхом об’єднання майна та пiдприємницької дiяльностi учасникiв з метою одержання прибутку.

 1. Мiсцезнаходження Підприємства: Україна, м.Житомир, вул.Баранова, 79.

Розмiр Статутного фонду складає 72000 (сімдесят дві тисячі) гривень. Внески засновникiв до статутного фонду Підприємства розподiляються наступним чином:

Ткаченко О.В.  — 20000 грн., що становить 28 % статутного фонду,

Бартащук В.Д. — 24000 грн., що становить 33 % статутного фонду,

Шевченко Г.О. — 28000 грн., що становить 39% статутного фонду.

 1. Учасники Товариства мають право:
 • брати участь в управлiннi справами Підприємства у порядку, передбаченому законодавством та установчими документами;
 • брати участь у розподiлi прибутку Підприємства та одержувати його частку;
 • вийти в установленому порядку з Підприємства;
 • одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Підприємства, знайомитись з рiчними балансами, звiтами про її дiяльнiсть, протоколами зборiв;
 • за рiшенням вищого органу на пiльгових умовах придбавати продукцiю, товари, роботи, послуги, що виробляє та надає Підприємство.
 1. Учасники Товариства зобов’язанi:
 • додержуватись установчих документiв Підприємства i виконувати рiшення зборiв та iнших органiв управлiння;
 • виконувати свої зобов’язання перед Підприємством, в тому числi i пов’язанi з майновою участю;
 • не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Підприємства.
 1. Учасник у будь-який час може вийти з Товариства на пiдставi письмової заяви. При виходi з Товариства йому сплачується вартiсть його частки в майнi Підприємства. Виплата проводиться пiсля затвердження звiту за рiк, в якому вiн вийшов з Підприємства i в строк до  12 мiсяцiв з дня виходу. Учаснику, який вийшов з Підприємства, сплачується належна йому частка прибутку, одержаного Підприємством в даному роцi до моменту подачi заяви при вихiд.
 2. Учасник Товариства може за згодою iнших учасникiв устипити свою частку в майнi Підприємства, чи її частину, третiм особам. Учасники Підприємства мають переважне право придбання частки чи її частини у учасника, який її уступив. При передачi частки чи її частини третiй особi вiдбувається одночасний перехiд до неї всiх прав та обов’язкiв, що належали учаснику, який уступив її повнiстю або частково.
 3. У випадку смертi учасника його спадкоємець має переважне право вступу до Підприємства. При цьому до моменту вступу спадкоємця до Підприємства або до моменту реєстрацiї переуступки належної йому частки у майнi Підприємства на цю частку призупиняються нарахування та виплата дивiдендiв.
 4. При вiдмовi спадкоємця вiд вступу до Підприємства йому виплачується у грошовiй формi вартiсть частини в майнi, яка належала спадкодавцю, сума якої визначається виходячи з вартостi майна на день смертi учасника.
 5. Учасник Підприємства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми дiями досягненню цiлей Підприємства, може бути виключений з Підприємства на основi одностайно прийнятого рiшення зборiв учасникiв. При цьому цей учасник чи його представник у голосуваннi участi не бере. Виключення учасника з Підприємства призводить до наслiдкiв, передбачених ст.7 цього договору.
 6. Учасники дiйшли згоди про встановлення наступного порядку розподiлу чистого прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi Підприємства – пропорцiйно їх часткам у майнi Підприємства.
 7. У такому ж процентному спiввiдношеннi мiж учасниками розподiляються кошти Підприємства при його лiквiдацiї.
 8. Вищим органом управлiння Підприємством є збори учасникiв.
 9. До компетенцiї зборiв учасникiв належить вирiшення наступних питань:
 • визначення основних напрямкiв дiяльностi Підприємства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;
 • внесення змiн до статуту та установчого договору Підприємства;
 • призначення директора;
 • затвердження рiчних результатiв дiяльностi Підприємства, включаючи його дочiрнi пiдприємства та фiлiї, порядку розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв;
 • створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень;
 • прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Підприємства;
 • затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Підприємства, визначення органiзацiйної структури Підприємства;
 • визначення умов оплати працi службових осiб Підприємства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
 • припинення дiяльностi Підприємства, призначеня лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу.
 1. Для прийняття рiшень з усiх питань необхiдна проста бiльшiсть голосiв учасникiв.

Учасники мають на сборах кiлькiсть голосiв, пропорцiйну їх часткам  у майнi Підприємства.

Спiрнi питання, що виникають  мiж учасниками при виконаннi положень установчих документiв вирiшуються зборами учасникiв або в судовому порядку.

 1. З усiх iнших питань, що не врегульованi установчими документами, учасники керуються положеннями чинного законодавства України.
 2. Змiни та доповнення до установчих документiв мають юридичну силу, тiльки коли вони прийнятi зборами учасникiв при дотриманнi порядку їх державної реєстрацiї.
 3. Установчий договiр укладено на невизначений строк i набуває юридичної сили з моменту його пiдписання.

ЗАСНОВНИКИ (УЧАСНИКИ):

Ткаченко О.В.

Бартащук В.Д.

Шевченко Г.О.