Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Класична та сучасні теорії і моделі стресу

1.Класична теорія стресу.

2.Сучасні теорії та моделі стресу.

3.Методологічні підходи до вивчення стресу.

Стрес на сьогодні є однією з найактуальніших проблем сучасною науки. Згідно демографічних даних, протягом останніх десятиліть спостерігається специфічна «епідемія стресу», яка лишає життя мільйони людей. Особливо це стосується індустріально розвинутих країн (Л.А.Китаев-Смик).

Американський фізіолог Уолтер Кенон у 1932 р. назвав «екстреною секрецією адреналіну» при різних емоціях. Він відкрив симпатоадреналову систему, а канадський вчений Ганс Сельє – дав адреналіну другу назву: «гормон стресу».

У 1936 році Г.Сельє вперше виклав своє бачення проблеми стресу. Очевидно, інші теж шукали пояснення тим відчуттям, які переживали час від часу. Але ніхто не приділяв цьому так багато уваги, і, тим більше, не простежував наслідки життєвих казусів на гормональному рівні.
Г. Селье вказує на те, що будь-який стрес, у свою чергу, бере участь в розвитку будь-якого захворювання. При цьому дія стресу як би нашаровується на специфічні прояви хвороби і міняє її динаміку в гіршу або кращу сторону.

Психологічний стрес, на думку вченого, в основному обумовлений емоційними перевантаженнями, які супроводжують життєдіяльність сучасної людини.

Подальший розвиток теорії Г.Селье про стрес супроводжувався виникненням досить великої кількості нових концепцій, теорій і моделей, що відображають загально біологічні, фізіологічні і психологічні позиції авторів (Л.А.Китаев-Смык, В.А.Бодров, Дж.Брайт та Д.Джонс, Т.Поллок, Р.Стенфрид,С.Вожнер, Р.Розенфельд, Ю.В.Татура, Д.Фонтана, Дж.Эверли та ін.).

Сучасні теорії стресу.

Генетично-конституціональна теорія. Суть цієї теорії зводиться до того, що здатність організму чинити опір стресу залежить від зумовлених захисних стратегій функціонування незалежно від поточних моделей схильності до стресу. Базується на ефектах взаємодії спадкових і зовнішніх чинників середовища. Згідно цієї концепції допускається взаємовплив сприяючих чинників і несподіваних, сильних дій на розвиток реакції напруги і як наслідок його, — стресу.

Когнітивна теорія стресу. Пов'язана з ім'ям відомого вченого Р. Лазурса. Основу цієї теорії складають положення про роль суб'єктивної пізнавальної оцінки загрози несприятливої дії і своєї можливості в подоланні стресу. При цьому загроза розглядається як стан очікування суб'єктом шкідливого, небажаного впливу зовнішніх умов і стимулів.

Велике значення має когнітивна оцінка, що детермінує взаємодією особових чинників індивіда з тими стимулами середовища, з якими він стикається.

Когнітивна теорія стресу ґрунтується на положеннях про провідну роль в розвитку стресу:

 • психічного відображення процесів і явищ навколишньої дійсності і їх суб'єктивної оцінки;
 • пізнавальних процесів перетворення інформації з урахуванням значущості, інтенсивності і невизначеності подій;
 • індивідуальних відмінностей реалізації цих процесів і в оцінці суб'єктивної небезпеки, шкідливості стимулів, міри їх загрози.

Когнітивна теорія стресу відбиває уявлення про те, що, по-перше, взаємодія людини і середовища в певних адаптаційних умовах постійно піддається зміні.

По-друге, для того, щоб взаємозв'язок між цими змінними був стресовим, має бути зацікавленість, висока мотивація в досягненні результатів.

По-третє, стрес виникає тоді, коли людина оцінила, що зовнішні і внутрішні вимоги викликають вимоги викликають надмірну напругу сил або перевершують його ресурси.

Оскільки людина, намагається змінити те, що є для нього небажаним або недосяжним, то стрес необхідно розглядати як динамічний процес, а не як статичний стан. Психічний стан людини постійно змінюється залежно від різних умов середовища.

Сучасні моделі стресу.

Психодинамічна модель. Базується на положеннях З. Фрейда, який у своїй теорії описує два типи звикання і прояву тривоги (занепокоєння):

— тривога, що сигналізує виникає як реакція передбачення реальної зовнішньої небезпеки;

— травматична тривога, що розвивається під впливом несвідомого, внутрішнього джерела.

Найбільш яскравим прикладом причини виникнення цього типу тривоги, на думку З. Фрейда, являється стримування агресивних інстинктів. Для опису цього стану учений ввів термін «психопатія повсякденного життя».

Міждисциплінарна модель стресу. Згідно цієї теорії стрес виникає під впливом стимулів, які викликають тривогу і призводять до Системна модель стресу. Відбиває розуміння процесів управління(поведінка, адаптації і так далі) на рівні системної саморегуляції і здійснюється шляхом зіставлення поточного стану системи з його відносно стабільними нормативними значеннями.

Інтеграційна модель стресу. Центральне місце цієї моделі займає проблема, що вимагає від людини ухвалення рішення і розуміння якої визначається як прояв, дію на людину стимулів або умов, що вимагають від нього підвищення або обмеження звичайного рівня діяльності. Виникнення проблеми, трудності з її рішенням супроводжується напругою функцій організму. Якщо проблема не вирішується, напруга зберігається або навіть наростає і розвивається стрес.

Представники цієї концепції вважають, що здібності людини в рішенні проблем, що виникають перед ними, залежать від ряду чинників:

 • ресурсів людини — його загальних можливостей, спрямованих на рішення різних проблем;
 • особистого енергетичного потенціалу, необхідного -u0009походження проблеми, міри несподіванки її виникнення;
 • наявність адекватності психологічної і фізіологічної установки на конкретну проблему;
 • типу вибраного реагування — захисного або агресивного.

Значення і облік цих чинників визначають вибір стратегії поведінки для відвертання стресу.

Підходи до класифікації стресу.

В своїх дослідженнях Г. Селье виділив два основні види стресу:

 • фізіологічний стрес (захворювання організму);
  • психологічний стрес (стимулюється стосунками між людьми, соціальним становищем в суспільстві, задоволенням (або незадоволенням) потреб і т.д.

Розглядаючи сутнісні особливості фізіологічного стресу, учений відмічає, що всяке захворювання викликає певну міру стресу, оскільки пред'являє організму певні вимоги до адаптації.

Психологічний стрес або емоційний стрес – це стан психофізичного напруження, що виникає у людини під впливом сильних дій та супроводжується мобілізацією захисних систем організму й психіки. Іншими словами, емоційний стрес — це реакція організму на будь-який подразник, в основному, обумовлений емоційними перевантаженнями, які супроводжують життєдіяльність сучасної людини.

Окреме місце займає хронічний стрес, якій грає велику роль у житті окремого індивіда та суспільства. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) кожна четверта людина на Землі має певні проблеми з психічним здоров’ям. Більшість психічних захворювань та психічних розладів обумовлена стресами.

Разом з класичною класифікацією стресу існує більш розширена та вдосконалена. Сучасна наука відокремлює наступні види стресу:

 • професійний: пов'язаний із професійною діяльністю;
  • фінансовий: інфляція, економічні кризи;
  • екологічний: патогенний вплив навколишнього середовища; екологічнікатастрофи, техногенні аварії, епідемій та ін.);
  • природний: стихійні лиха (повені; пожежі, землетруси та ін.);
 • інформаційний: надмірність, недостатність або безсистемність життєво важливої інформації;
 • управлінський: зумовлений великою відповідальністю за прийняті рішення;
  • громадський: політичні проблеми, війни, релігійні та міжнаціональні конфлікти, безробіттята ін.).

Методологія вивчення стресу. Сучасні методологічні підходи до вивчення психологічного стресу досить різноманітні. Особливе місце у цій структурі займає системний підхід.

Системний підхід(англ.Systems thinking- системне мислення) це напрям методологіїдосліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи.

Ефективність системного підходу залежить від характеру застосовуваних загальносистемних закономірностей, що встановлюють зв'язок між системними параметрами. На сучасному етапі на основі узагальнення різних варіантів системного підходу створюються умови для побудови загальної теорії про системи- системологія. Виникнення і поширення системного підходу зумовлено ускладненням завдань наукиі практики. Системний підхід розвиває і конкретизує такі категорії діалектики, як зв'язок (філософія), відношення, змісті форма, частина і ціле та ін. Основний засіб системного підходу — це системний аналіз.

Одним з найбільш значних досягнень психології є створення концепції системного підходу, якнайповніше представленою в роботах Б.Ф. Ломова. Вона визначає закони взаємозв'язку і взаємообумовленості відбивних, регулятивних, комунікативних функцій психіки, фізіологічних і інших функцій і структур організму, а також явищ, процесів і об'єктів зовнішнього світу. Концепція системного підходу визначає ієрархію взаємозв'язків цих функцій в процесі формування і розвитку суб’єктивно-об’єктивних стосунків, у тому числі і стосунків, що породжують стан стресу.

Реалізація системного підходу обумовлює необхідність вивчення психологічного стресу, стресостійкості та інших станів та поведінки людини при дії на неї стрес-факторів.

Методологічною концепцією, покладеною в основу вивчення психологічного стресу, є діяльністний підхід у вивченні функціональних станів людини. Діяльність органічно пов'язана з проблемою особистості та свідомості (О.Г. Асмолов, М.Я. Басов).

Цей підхід ґрунтується на положеннях культурно-історичної теорії вищих психічних функцій Л.С. Виготського, теорії діяльності О.М. Леонтьева, діалектико-матеріалістичних ідеях С.Л. Рубінштейна та концепції регулюючої ролі психічного відображення Б.Ф. Тяглова.

Діяльністний підхід визначає необхідність встановлення і обліку причинно-наслідкових стосунків на різних рівнях будь-якої діяльності, що дає можливість проникнути в суть явищ, що визначають, наприклад, особливості формування і прояву стресу і регуляції його подолання.

Методологічне значення для вивчення проблем психологічного стресу має і положення про особовий підхід, що реалізовує уявлення про особливості прояву внутрішніх чинників активності і їх ролі в регуляції властивостей і станів людини.

Особовий підхід визначає необхідність орієнтації на оцінку психічних і фізіологічних ресурсів і функціональних резервів людини при вивченні закономірностей розвитку стресу, формування стійкості і протидії йому.

Методологічну основу вивчення проблеми стресу складає і динамічний підхід. Він орієнтований на дослідження особливостей розвитку і прояву стресу на різних етапах життєвого і професійного шляху людини. Дослідження закономірностей постійного руху особи відповідно своїх якостей та характеристик, свого віку, соціальних нормативів, що міняються, і так далі. Цей підхід має своєю метою вивчення якісних змін особи, прогресивних або регресивних тенденцій розвитку, причин трансформації особи.

Істотне значення для розвитку досліджень в області психології стресу і його подолання мають положення суб’єктивно-діяльного підходу, що ґрунтується на ідеях Б.Г.Ананьева, Л.С.Виготского, О.М.Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубінштейна та наукових роботах К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского, Е.А. Климова та ін.

Згідно з цим підходом людина, в результаті включення у процес різних видів цілеспрямованої і усвідомлюваної діяльності, активності (гра, навчання, спілкування та ін.) придбаває специфічні властивості і якості самоорганізації, саморегуляції, самоконтролю і так далі.