Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Державні вищі навчальні заклади

Міністерством освіти і науки України розроблені Положення про державний вищий навчальний заклад освіти і зразковий статут вузу. У цих документах викладений основний зміст діяльності вузу.

Основною метою вищого навчального закладу є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.

Головними завданнями вищого навчального закладу є:

— здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

— здійснення наукової і науково-технічної, творчої, спортивної й оздоровчої діяльності;

— здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і їх атестація в акредитованих вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації;

— вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштування випускників;

— забезпечення культурного і духовного розвитку особистості і т.д.

Порядок здійснення державного контролю за якістю підготовки випускників вузу встановлює Кабінет Міністрів України.

Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в Україні діють вищі навчальні заклади таких типів:

1) університет — багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, що здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних й інших напрямів науки, техніки, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє розширенню наукових знань і здійснює культурну діяльність;

2) академія — вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, що здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

3) інститут — вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, що здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну і науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

4) консерваторія (музична академія) — вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації, що здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної кваліфікації в сфері культури і мистецтва;

5) коледж — вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, що здійснює освітню діяльність, пов’язану з одержанням певної освіти та кваліфікації;

6) технікум (училище) — вищий навчальний заклад першого рівня акредитації або структурний підрозділ навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, що здійснює освітню діяльність, пов’язану з одержанням певної освіти та кваліфікації по декількох спеціальностях і має відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

Кожен вуз розробляє свій статут, що приймається загальними зборами трудового колективу. У ньому передбачаються загальна частина, задачі, права й обов’язки вузу, структура, управління вищим закладом освіти, визначення органів студентського самоврядування, перелік прав і обов’язків керівника вузу й учасників навчально-виховного процесу, дається опис організації навчального процесу, наукової діяльності, міжнародних зв’язків, а також порядку планування і фінансування діяльності вузу, майнових відносин. У висновку вказується порядок ліквідації і реорганізації вузу.